تنوع ژنتیکی شوکا (Capreolus capreolus) در استان های گلستان و مازندران براساس توالی ژن دی لوپ (D-loop) میتوکندری

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 1841

چکیده

شوکا (Capreolus capreolus) کوچک­ ترین عضو خانواده گوزن­ ها (Cervidae) در ایران است. این گوزن در جهان دارای دو گونه اروپایی - آسیایی (C. capreolus) و سیبریایی (C. pygargus) است، که از نظر ریختی با یکدیگر متفاوت هستند. این گونه در ایران عمدتاً در مناطق جنگلی با پوشش زیرین نسبتاً متراکم، جنگل‌های جوان، جنگل‌های بین دشت و مناطق کوهستانی زیست می­ کند. هدف از اجرای این مطالعه شناخت تنوع ژنتیکی شوکای ایران در مناطق مورد مطالعه بر اساس ژن D-loop میتوکندری و کاربرد آن در برنامه­ ریزی­ های حفاظتی این گونه می­ باشد. تعداد 8 نمونه از شوکای ایران از نقاط پراکنش گونه در استان مازندران و گلستان جمع­ آوری شد. پس از استخراج DNA از نمونه­ ها شامل بافت ماهیچه و سرگین، شاخ  تکثیر بخشی از ناحیه کنترل DNA میتوکندری به طول 366 جفت باز به کمک یک جفت پرایمر  یونیورسال صورت گرفت. محصولات PCR پس از توالی­ یابی جهت بررسی و تعیین فاصله ژنتیکی و تنوع هاپلوتیپی با استفاده از نرم­ افزارهای MEGA5،DNASP5 و NetWork بررسی شدند. براساس نتایج به­ دست آمده، تعداد 3 هاپلوتیپ و 3 جایگاه چند شکلی تشخیص داده شد. هاپلوتیپ­ های مشترک بین نمونه­ های استان گلستان و مازندران  وجود دارد  که احتمال آن می­ رود  ارتباط بین جمعیت­ های دو استان و وجود کریدور ارتباطی بین جمعیت­ های آن­ ها وجود داشته باشد. فاصله ژنتیکی جمعیت دو استان کم بوده و از نظر حفاظتی باید مورد بررسی دقیقی قرار گیرند تا این ارتباط قطع نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The genetic diversity of roe deer (Capreolus capreolus) in Golestan and Mazandaran provinces by sequencing mitochondrial D-loop

نویسندگان [English]

  • hamidreza kabiribalajadeh 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
  • Saeed Naderi 3
1 Department of Environment, Department of Energy and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, POBox: 775-14515
2 Department of Environment, Department of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 15739-49138
3 Department of Environment, Department of Natural Resources, University of Guilan, POBox: 1841
چکیده [English]

Roe deer (Capreolus capreolus) is the smallest member of deer family (Cervidae) in Iran. This deer includes two different species in the world: European-Asian roe deer (C. capreolus) and Siberian roe deer (C. pygargus) which are different morphologically. In Iran, this species mainly lives in forest regions with relatively dense cover, young forests, and the forests between plains and mountain regions. The purpose of this study was to recognize the genetic diversity of Iranian roe deer in studied regions by mitochondrial D-loop gene and its application to conservation programs. Eight samples were collected in Mazandaran and Golestan Provinces. After DNA extraction from samples of muscle tissue and feces, horns, a part of control region of mitochondrial DNA in length 366 base pairs using a universal primer was replicated. The genetic distance and haplotype diversity of obtained sequences was investigated using MEGA 5 and DNASP 5 Softwares. Based on the results, three haplotypes and three polymorphisms were recognized. These results illustrate the connection between these populations. The genetic distance of the populations of two Provinces was low and in point of conservation view, the connection between them must be continued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roe deer
  • D-loop، genetic diversity
  • Golestan
  • Mazandaran