رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کد پستی: 8349- 8- 38156

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در طی دوسال پایش و مطالعه ویژگی ­های زیستگاهی گربه شنی در منطقه بزمان، استان سیستان و بلوچستان، در پلات­ هایی دایره­ای به شعاع 50 متر، اقدام به برآورد تراکم نسبی جوندگان از طریق صید در تله­ های زنده­ گیر و هم­ چنین ثبت نرخ برخورد با جوندگان با استفاده از پرژکتور شده و نتایج با پلات­ های جفت (عدم حضور یا فعالیت گربه شنی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس و هم­ چنین آزمون پارامتریک تی جفتی حاکی از تفاوت معنی ­دار بین میزان تراکم جوندگان در پلات­ های حضور و عدم حضور طعمه­ خوار
می­ باشد (0/05>t= 41/56,p). این بررسی نشان می ­دهد افراد گونه­ های طعمه کاملاً گزینش خرد زیستگاهی طعمه­ خوار را تحت تاثیر قرار می­ دهند اما گزینش در مقیاس کلان زیستگاهی نمی­ تواند تحت تاثیر این متغیر باشد. فعالیت گونه در مقیاس کلان همانند گستره خانگی و توزیع گونه بیش ­تر تحت تاثیر متغیرهای توپوگرافیک و فاصله ­ای می ­باشد که به نوعی بر پناه به­ عنوان یکی دیگر از عوامل بهزیستی گونه ­های حیات وحش تاکید می­ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey and predator micro-habitat selection relationships (Case study: Sand Cat in Sistan and Baluchistan Province)

نویسندگان [English]

  • Samira Ghafaripour 1
  • Morteza Naderi 2
  • Borhan Riazi 1
  • Hamid Reza Rezaei 3
1 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, 38156-8-8349, Arak, Iran.
3 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Gorgan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

During more than two years, we investigated Sand Cat habitat peculiarities in Bazman of Sistan and Baluchistan Province in circular plots of 50 m radius. In this presence plots we recorded rodent’s density and richness with live Sherman traps. We also recorded encounter rate with rodents which can not be trapped by Sherman traps such as Dipodidae family. Data from Sand Cat presence plots were compared with absence plots using paired T test analysis.This study showed that there is significant difference in rodent’s density in such two groups of plots. We resulted that the predator micro habitat selection can be strongly affecte by prey habitat selection while this may not be true regarding macro habitat scale such as predator home range. Here habitat variables will be more important which related to the cover, the second most important habitat factor and wildlife welfare variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prey-predator relationships
  • Nocturnal activity
  • Habitat use
  • Sand cats’ density
  • Sand cat