مطالعه اثر کربنات لیتیوم (Lithium Carbonate) بر بافت بیضه نوزاد موش صحرائی در تغذیه با شیر مادر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، صندوق پستی: 165

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی تأثیر سمی لیتیوم بر میزان تغییرات سطح سرم هورمون تستسترون و تغییرات هیستومورفومتری بافت بیضه به ­ویژه بر روند اسپرماتوژنز آن در بیضه نوزادان موش صحرائی از طریق شیر مادر می­ باشد. نوزادان موش صحرائی به ­دنیا آمده با کربنات لیتیوم، از روز اول تا پایان دوره شیردهی (21 روز) به ­طور متوالی یک­ روز در میان با دوز متوسط 800 میلی­ گرم بر کیلوگرم از طریق داخل صفاقی به مادران شیرده تزریق شد. آزمایش هورمونی توسط کیت های Free Testosteron به­ روش الایزا انجام شد. نمونه ­های بافت بیضه به ­روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی شده و زیر میکروسکپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. داده­ ها به­ صورت Mean±SE بیان شد و تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش آنالیز آماری T-TEST توسط نرم ­افزار SPSS13 جهت مقایسه وجود اختلاف بین دو گروه تیمار و شاهد استفاده شد. از نتایج به­ عمل آمده در مطالعه حاضر سطح هورمون تستوسترون خون، ضخامت قطر لوله منی ­ساز بافت بیضه، طول بیضه ­ها نوزاد و وزن بیضه ­های موش­ های نوزاد اختلاف معنی­ داری بین گروه ­های تیمار و شاهد به­ دست آمد. اما اثر تراوش دارو در شیر مادر بر ضریب Repopulation Index نوزادان اختلاف معنی ­داری نداشت. هم­ چنین وقوع تقسیمات میوز 1 و میوز 2 اسپرماتوژنز گروه شاهد رخ داده بود درحالی­ که در گروه تیمار روند اسپرماتوژنز کامل نشده بود. در مطالعه حاضر نیز نتایج به ­دست آمده حاکی از توقف و به تعویق انداختن فرایند اسپرماتوژنز به ­دنبال تراوش کربنات لیتیوم در شیر مادر بود که مطابق با یافته تحقیق فوق می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxic effect of Lithium carbonate on Testis of newborn rat at breast feeding

نویسندگان [English]

  • Saeed Toloo 1
  • Sajjad Hejazi 2
1 Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Department of Anatomy,Tabriz Branch,Islamic Azad University, Tabriz,Iran
چکیده [English]

The present study was conducted in order to examine the toxic effect of lithium on changes in serum levels of testosterone and histomorphometrical changes in testicular tissue and particularly on spermatogenesis in testis of newborn rats through breastfeeding. From the first day to the end of breastfeeding period (21 days) and every other day, the newborn rats were fed with lithium carbonate with an average dose of 800 mg/kg that was intraperitoneally injected to their breastfeeding mothers. Hormonal tests were carried out using Free Testosterone kits by ELISA method. The samples of testicular tissue were examined under light microscope by hematoxylin and eosin stain method. The data were presented as Mean±SE, and data analysis was carried out through t-test using SPSS 13.0 in order to compare the difference between the normal and the treatment groups. The results obtained in the present study showed that there was a significant difference between the two groups in terms of blood testosterone levels, diameter of seminiferous tubules of testicular tissue, and length and weight of the testicles. However, they were not significantly different with regard to the effect of drug secretion in the breast milk on the newborn rats’ repopulation index. Moreover, division of spermatogenetic meiosis 1 and 2 occurred in the normal group while spermatogenesis was not complete in the treatment group. The results of the present study indicated that spermatogenesis stopped and delayed after lithium carbonate secretion in breast milk, which is in line with the above findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast feeding
  • Lithium carbonate
  • Rat
  • Testis