بررسی اثرات سرعت جریان هوای سالن بر فراسنجه های عملکردی مرغداری های گوشتی شهرستان تنکابن

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

ایجاد سرعت جریان هوای مناسب یکی از مهم­ ترین راه­ های خنک کردن پرنده در مناطق مرطوب است. در این تحقیق میزان سرعت جریان هوای سالن­ های پرورش جوجه گوشتی و رابطه بین سرعت جریان هوای سالن با فراسنجه­ های عملکردی مرغداری­ های گوشتی در شهرستان تنکابن مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ های مورد نیاز این تحقیق از کل مرغداری­ های گوشتی در شهرستان مورد مطالعه که در فصل تابستان اقدام به جوجه­ ریزی کرده بودند، به­ دست آمد. در مجموع تعداد 26 مرغداری مورد بازدید و مصاحبه حضوری قرار گرفتند. داده­ های مربوط به متغیر­های سرعت جریان هوا، دما و رطوبت در  سالن­ های مورد مطالعه به­ صورت کمی و با بهره­ گیری از ابزارهای مربوطه مورد اندازه­ گیری قرار گرفت و در پایان دوره از عملکرد واحدها رکوردبرداری صورت گرفت. در این تحقیق سرعت جریان هوای سالن واحدها بین 0/7 تا 1/8 (میانگین  1/3 متر در ثانیه) متغیر بوده و تمام واحدهای مورد ارزیابی دارای سرعت جریان هوای کم­ تر از 2 متر بر ثانیه بودند که نشان­ دهنده ناکافی بودن سرعت جریان هوا در سالن­ های پرورش می­ باشد. در این تحقیق بین سرعت جریان هوا با متغیرهای ضریب تبدیل خوراک (0/001>p)، شاخص دما (0/01>p)، میانگین خوراک مصرفی (0/01>p) و درصد تلفات (0/05>p) رابطه منفی و معنی­ دار وجود داشت. براساس نتایج این مطالعه با به­ کارگیری سیستم ­های تهویه مناسب و  اصلاح سیستم­ های تهویه موجود می­ توان به بهبود عملکرد واحدها و افزایش بازده تولید کمک نمود.                  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of air velocity on the performance parameters of broiler farms in Tonekabon township

نویسندگان [English]

  • Amir Kazemi 1
  • Seyed Naser Mousavi 1
  • Syamak Mashayekhi 2
1 Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Tehran province Agriculture & Natural Resources Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing the air velocity is an effective technique for birds cooling in humid climates. In the current study, air velocity in broiler houses and the relationship between indoor air velocity and performance parameters of Tonekabon broiler farms were evaluated. Data were obtained from broiler farms in summer time. A total of 27 farms were visited and interviewed. Broiler houses air velocity, temperature and relative humidity were measured and at the end of the rearing period, performance parameters were recorded. The results showed that air velocity varied between 0.7 and 1.8 m/s (average 1.3 m/s) and in all houses air velocity was lower than 2 m/s. There were negative and significant correlation between house air velocity with feed conversion ratio (P<0.001), temperature index (P<0.01), average feed intake (P<0.01) and mortality (P<0.05). It is concluded that proper ventilation system application and retrofitting current ventilation system will increase broiler farms performance and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler farms
  • Tonekabon town
  • Ventilation
  • Air velocity