بررسی اثرات سرعت جریان هوای سالن بر فراسنجه های عملکردی مرغداری های گوشتی شهرستان تنکابن

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

ایجاد سرعت جریان هوای مناسب یکی از مهم­ ترین راه­ های خنک کردن پرنده در مناطق مرطوب است. در این تحقیق میزان سرعت جریان هوای سالن­ های پرورش جوجه گوشتی و رابطه بین سرعت جریان هوای سالن با فراسنجه­ های عملکردی مرغداری­ های گوشتی در شهرستان تنکابن مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ های مورد نیاز این تحقیق از کل مرغداری­ های گوشتی در شهرستان مورد مطالعه که در فصل تابستان اقدام به جوجه­ ریزی کرده بودند، به­ دست آمد. در مجموع تعداد 26 مرغداری مورد بازدید و مصاحبه حضوری قرار گرفتند. داده­ های مربوط به متغیر­های سرعت جریان هوا، دما و رطوبت در  سالن­ های مورد مطالعه به­ صورت کمی و با بهره­ گیری از ابزارهای مربوطه مورد اندازه­ گیری قرار گرفت و در پایان دوره از عملکرد واحدها رکوردبرداری صورت گرفت. در این تحقیق سرعت جریان هوای سالن واحدها بین 0/7 تا 1/8 (میانگین  1/3 متر در ثانیه) متغیر بوده و تمام واحدهای مورد ارزیابی دارای سرعت جریان هوای کم­ تر از 2 متر بر ثانیه بودند که نشان­ دهنده ناکافی بودن سرعت جریان هوا در سالن­ های پرورش می­ باشد. در این تحقیق بین سرعت جریان هوا با متغیرهای ضریب تبدیل خوراک (0/001>p)، شاخص دما (0/01>p)، میانگین خوراک مصرفی (0/01>p) و درصد تلفات (0/05>p) رابطه منفی و معنی­ دار وجود داشت. براساس نتایج این مطالعه با به­ کارگیری سیستم ­های تهویه مناسب و  اصلاح سیستم­ های تهویه موجود می­ توان به بهبود عملکرد واحدها و افزایش بازده تولید کمک نمود.                  

کلیدواژه‌ها