مطالعه صفات اندازه‌گیری و شمارشی در لاسرتای شکم سبز(Darevskia kamii) در شهرستان‌های گرگان و کردکوی استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

سوسمارهای ایران شامل 11 خانواده، 41 جنس و 146 گونه هستند. غنی‌ترین خانواده سوسمارهای ایران از لحاظ تعداد گونه مربوط به خانواده‌ لاسرتیده با 47 گونه می‌باشد. جنس Darevskiaیکی از 9 جنس متعلق به خانواده Lacertidaeاست که خود شامل 9 گونه می‌باشد. این گونه بومی استان گلستان می‌باشد و مطالعه حاضر برای اولین ­بار روی دو جمعیت این گونه صورت گرفته ‌است. برای مطالعه صفات مورفومتریک و مریستیک لاسرتای شکم سبز (Darevskia kamii)، در شهرستان‌های گرگان و کردکوی استان گلستان، پس از تعیین ایستگاه‌های نمونه­ برداری در منطقه مورد مطالعه، 10 ایستگاه انتخاب و50 نمونه سوسمار در فاصله فروردین ماه 1394 تا شهریور ماه 1394 به ­وسیله دست، چوب و روش ­های دیگر جمع‌آوری شد. از نمونه‌های زنده عکس تهیه گردید و سپس تعدادی از  نمونه‌ها توسط کلروفرم بی­ هوش و در الکل 75% تثبیت کرده و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. جنسیت نمونه‌ها از طریق مشاهده همی‌پنیس و تشریح نمونه‌ها و مشاهده بیضه و تخم مشخص گردید. برای مطالعه بیش ­تر برروی ویژگی‌های زیستی گونه‌های صید شده اقدام به اندازه‌گیری 19 صفت مورفومتریک به ­وسیله‌ کولیس و شمارش 14 صفت مریستیک شد. داده‌های حاصل توسط آمار توصیفی بررسی گردید. برای بررسی دوشکلی جنسی از آنالیز آماری t-test مستقل استفاده شد، که در نتیجه آن، سه صفت LRVS, AG, SVL در ماده‌ها بیش ­تر از نرها، و تنها یک صفت LA در نرها بیش ­تر از ماده‌ها بوده است. هم­ چنین نرها دارای لکه‌های آبی در نواحی جانبی بدن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometreic and Meristic Study of Kami's Rock lizard, Darevskia kamii in Gorgan and Kardkoy Cities (Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Hora Sadat Bany Aghil 1
  • Haji Gholi Kami 2
  • Mohammad Nasehi 1
1 Department of Biology, Faculty of Modern Medicine, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, POBox: 19395-1495
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Golestan, Gorgan, POBox: 155
چکیده [English]

Lizards of Iran, includes 11 families, 41 genera and 146 species. The most species-rich family of lizards in Iran is Lacertidae with 47 species. Genus Darevskia is one of 9 genera belonging to the family Lacertidae, including 9 species. This species is endemic in Golestan province. This study was carrird out for the first time on two populations of this species. To study of morphometric and meristic characters of green-bellied lacerta (Darevskia kamii) at Gorgan and Kordkuy cities in Golestan province, we determined some sampling stations in the area. Finally 50 specimens were collected by hand, sticks and other ways from March, 2015 to August, 2015. The living samples were photographed and then the environmental slides were provided. Then some of specimens were fixed in alcohol 75%, and were identified through different valid sources. The sexes of the specimens were determined through observing hemipenis and the testes and the eggs of dissected specimens. 19 metric features were measured by calipers and 14 meristic features were counted to study more about the biological features of specimens. The data obtained was studied by descriptive statistics. An independent t-test (statistical analysis) was used to study of sexual dimorphism. As a result, three characters SVL, AG, LRVS in females more than males and only one characters LA in males more than females. The males have a blue spots in the lateral part of body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphometric
  • Meristic
  • Kami's Rock lizard
  • Darevskia kamii
  • Golestan province