بررسی تنوع گونه‌ای کرم‌های خاکی Epigeic در استان اصفهان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان، صندوق پستی: 199-81785

چکیده

کرم‌های خاکی گروه اپی­ جییک توانایی زیادی در مصرف، هضم و تبدیل مواد آلی داشته و سیکل کوتاه زندگی و نرخ تکثیر زیاد این کرم‌ها، موجب پتانسیل زیاد آن ­ها در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست شده است. در این تحقیق، تنوع کرم‌های خاکی اپی‌جییک در 10 منطقه (شامل 20 زیستگاه) استان اصفهان بررسی شدند. در مجموع چهار گونه کرم‌های خاکی، متعلق به خانواده‌ Lumbricidae شامل Dendrobaena veneta (Rosa, 1886)، Eisenia fetida (Savigny, 1826)، Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826)و Dendrobaena hortensis (Michaelsen, 1890) و براساس خصوصیات مارکرهای مورفولوژیک مانند طول بدن، قطر بدن، تعداد حلقه‌های بدن (segment)، تعیین تعداد خارهای حرکتی (setae) در هر حلقه، رنگ بدن، شماره حلقه‌های محل استقرار کمربند جنسی و تعیین محل قرارگیری غده شکمی در کمربند جنسی (Tubercle)، شناسایی شدند. بیش ­ترین فراوانی به گونه ‌venetaDendrobaena  اختصاص یافت و کم ­ترین فراوانی در گونه hortensisDendrobaena   مشاهدهشد.بیش ­ترین عدد شاخص غنای گونه‌ای مارگالف به ­میزان 0/910 در منطقه‌ چادگان مشاهده شد که حاکی از شرایط بهینه‌ زیست کرم‌ها در زیستگاه‌های این منطقه بود درحالی‌که کم­ ترین میزان شاخص مارگالف به­ میزان صفر در منطقه انارک ثبت شد.

کلیدواژه‌ها