بررسی تنوع گونه‌ای کرم‌های خاکی Epigeic در استان اصفهان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان، صندوق پستی: 199-81785

چکیده

کرم‌های خاکی گروه اپی­ جییک توانایی زیادی در مصرف، هضم و تبدیل مواد آلی داشته و سیکل کوتاه زندگی و نرخ تکثیر زیاد این کرم‌ها، موجب پتانسیل زیاد آن ­ها در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست شده است. در این تحقیق، تنوع کرم‌های خاکی اپی‌جییک در 10 منطقه (شامل 20 زیستگاه) استان اصفهان بررسی شدند. در مجموع چهار گونه کرم‌های خاکی، متعلق به خانواده‌ Lumbricidae شامل Dendrobaena veneta (Rosa, 1886)، Eisenia fetida (Savigny, 1826)، Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826)و Dendrobaena hortensis (Michaelsen, 1890) و براساس خصوصیات مارکرهای مورفولوژیک مانند طول بدن، قطر بدن، تعداد حلقه‌های بدن (segment)، تعیین تعداد خارهای حرکتی (setae) در هر حلقه، رنگ بدن، شماره حلقه‌های محل استقرار کمربند جنسی و تعیین محل قرارگیری غده شکمی در کمربند جنسی (Tubercle)، شناسایی شدند. بیش ­ترین فراوانی به گونه ‌venetaDendrobaena  اختصاص یافت و کم ­ترین فراوانی در گونه hortensisDendrobaena   مشاهدهشد.بیش ­ترین عدد شاخص غنای گونه‌ای مارگالف به ­میزان 0/910 در منطقه‌ چادگان مشاهده شد که حاکی از شرایط بهینه‌ زیست کرم‌ها در زیستگاه‌های این منطقه بود درحالی‌که کم­ ترین میزان شاخص مارگالف به­ میزان صفر در منطقه انارک ثبت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Epigeic Species Earthworms Diversity in Isfahan Province

نویسنده [English]

  • Mojtaba Yahyaabadi
Research Center for Agriculture and Natural Resources, Isfahan, POBox: 199-81785
چکیده [English]

Epigeic species of earthworms have high rates of consumption and digestion of organic matter. Short life cycles and high-reproductive rates, show high potential of them for vermicomposting process. In this study, Epigeic species earthworms of Isfahan Province were investigated. Species were collected from 10 locations and 20 habitats. During the study, four epigeic earthworm species based on morphological markers including earthworm length and diameter, number of segments, number of setae in each segment, color and location of clitellum and tubercles were identified, including: Dendrobaena veneta (Rosa, 1886), Eisenia fetida (Savigny, 1826), Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826) and Dendrobaena hortensis (Michaelsen, 1890). Dendrobaena veneta had the highest abundance and Dendrobaena hortensis had the lowest. Greatest number of Margalef richness index (0.910) was measured in Chadegan due to optimum conditions for ecological habitats and the lowest was recorded at a rate of zero in the region of Anarak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthworms
  • Epigeic
  • Diversity
  • Isfahan
  • Margalef