تاثیر دما بر میزان تغذیه کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) از شته جالیز (Glover) Aphis gossypii

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، صندوق پستی: 518

چکیده

میزان تغذیه‏ لاروی و حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata contaminate (Menteries) (Col.: Coccinellidae) روی شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان تغذیه مراحل مختلف لاروی کفشدوزک در 5 درجه حرارت 22/5، 25، 27/5، 30 و 32/5 درجه‏ سلسیوس و میزان تغذیه حشرات کامل (نر و ماده) کفشدوزک در 21 روز اول پس از ظهور در دماهای 27/5 و 30 درجه‏ سلسیوس با تغذیه از پوره‏ های سنین ٣ و ٤ شته‏ جالیز مورد بررسی قرار گرفت و محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش دما میزان تغذیه‏ روزانه کفشدوزک افزایش می ‏یابد. متوسط کل میزان تغذیه مراحل مختلف لاروی کفشدوزک در دماهای مختلف تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنی‏ داری مشاهده نشد که این نتایج نشان می‏ دهد هر یک از مراحل لاروی برای تکمیل دوره رشدی خود به میزان معینی از طعمه نیاز دارند. هیچ اختلاف معنی‌داری بین میزان تغذیه‏ حشرات ماده‏ و نیز حشرات نر کفشدوزک در دما‌های 27/5 و 30 درجه‎ سلسیوس مشاهده نشد. میزان تغذیه­ روزانه در هر دو دمای بررسی شده در حشرات ماده بیش ­تر از حشرات نر بود و این به ­دلیل نیاز بیش ­تر حشره ماده جهت تخم ­ریزی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Food Consumption of Oenopia conglobata contaminata (Menteries) Fed on Aphis gossypii Glover

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ziaei Madbouni
  • Mohammad Reza Hosseini
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran, Mailbox 518
چکیده [English]

Larval and adult food onsumption of Oenopia conglobata contaminata was studied on Aphis gossypii under different temperatures in laboratory conditions. Feeding capacity of each larval stages of coccinellid was studied under five constant temperatures, 22.5, 25, 27.5, 30, and 32.5ºC. Feeding capacity of adults (male and female) in the first 21 days after emergence were determined under two constant temperatures, 27.5 and 30oC with feeding of A. gossypii. Results showed that larval daily food consumption increase with raising the temperature. Total food consumption of larval stages was changed only slightly with increasing temperature and no significant difference was observed at different temperatures. These results showed that each of the larval stages to complete their growth cycle need to a certain amount of prey. Study of adult females coccinellids showed no significant difference between their food consumption at 27.5 and 30°C. Also there was no difference between food consumption of males Ladybirds in temperatures. Daily food consumption in females was more than males in mentioned temperatures and this is due to more requirements of females for ovipositing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • food consumption
  • prey
  • different constant temperature
  • Aphis gossypii
  • Oenopia conglobata contaminate