فون کنه‌های انباری گندم استان کردستان و گزارش یک گونه جدید برای ایران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

 مهم­ ترین آلودگی‌های کارخانجات آرد و سیلوهای گندم، آفات انباری می‌باشند که خسارت آن­ ها به ­صورت کمی و کیفی است. آلوده شدن گندم انبار شده به کنه‌ها همراه با افزایش گرما و رطوبت است که سبب کاهش کیفیت گندم می‌شود. به ­منظور مطالعه‌فونستیکی کنه‌های انباری آرد و گندم درسال‌های 1393 و 1394از سیلوها، کارخانه‌های آرد شهرهای مختلفاستان کردستان نمونه‌برداری انجام شد. در این تحقیق، در مجموع 11گونه کنه از9جنس و6خانواده از سه راستهTrombidiformes, Sarcoptiformes و Mesostigmata  شناسایی شدند که همگی گونه‌ها برای فون استان کردستان جدید می‌باشند. در بین آن­ ها گونهErythraeus southcotti (Goldarazena and Zhang, 1998) برای فون کنه‌های ایران جدید است. بیش ­ترین فراوانی و پراکنش گونه‌‌ای در کنه‌های شکارگر مربوط به گونه Cheyletus malaccensis  (Oudemans) از خانواده Chelytidae و در گونه‌های آفت مربوط به  گونه Rhizoglyphus echinopus(Fumouze & Robin) از خانواده  Acaridae بود. اسامی گونه‌های شناسایی شده به­ شرح زیر می‌باشد:
 
Acaridae
Acarus siro Linnaeus, 1758
Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1868)
Tyrophagus putrescentiaeSchrank, 1781 


Cheyletidae
 Acaropsis sollers (Kuzin, 1940)  
Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903
Cheyletus eruditus  (Schrank, 1781)
Blattisociidae
Blattisocius keegani (Fox, 1947) 


Dermanyssidae
 Liponyssoides sanguineus (Hirst, 1941)     
Laelapidae
Pneumolaelaps lubrica  (Voigts and Oudemans, 1904)   


Erythraeidae
Erythraeus shojaii Saboori and Babolmorad, 2000
Erythraeus southcotti Goldarazena and Zhang, 1998
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna of mites associated with stored wheat in Kurdistan Province and one new record for Iranian mite fauna

نویسندگان [English]

  • Mostafa Maroufpoor 1
  • Hadi Ostovan 2
1 Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan
2 Department of Entomology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The most important contamination of flour and wheat silos, are pests that damage them both quantitatively and qualitatively. Wheat stored in ticks infected with increasing heat and humidity is reduced wheat quality. In this study, a faunistic survey of flour and wheat mites during 2015 from different cities of Kurdistan province was conducted. During this study, 11 species of Trombidiformes, Sarcoptiformes and Mesostigmata belonging to nine families and 6 genera, were identified. All of them are new records for Kurdistan Province mite fauna. Among them, Erythraeussouthcotti(Goldarazena and Zhang, 1998) considered to be new records for mite fauna of Iran. The most abundant predator and pest mites were Cheyletus malaccensis (Oudemans) (Cheyletidae) and Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Acaridae), respectively. The list of identified species is as follows:
Acaridae
Acarus siro Linnaeus, 1758
Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1868)
Tyrophagus putrescentiae Schrank, 1781 


Cheyletidae
 Acaropsis sollers (Kuzin, 1940)  
Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903
Cheyletus eruditus  (Schrank, 1781)
 
Blattisociidae
Blattisocius keegani Fox, 1947 


Dermanyssidae
 Liponyssoides sanguineus (Hirst, 1914)     
 
Laelapidae
Pneumolaelaps lubrica  (Voigts & Oudemans, 1904)   
 


Erythraeidae
ErythraeusshojaiiSaboori and Babolmorad, 2000
ErythraeussouthcottiGoldarazena and Zhang, 1998
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan province
  • Mite
  • Stored grain