بررسی فونستیک حلزون‌های خشکی زی (Gastropoda) در بخش مرکزی استان مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، ایران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

حلزون ها متعلق به رده شکم­ پایان و از شاخه نرم­ تنان می­ باشند. حلزون­ های خشکی­ زی از لحاظ پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی دارای اهمیت بالایی هستند. مانند حلزون سفید باغات که سالانه براساس گزارشات اعلام شده خسارات زیادی را به باغداران وکشاورزان وارد می ­کند. هدف این پژوهش بررسی و تعیین فون حلزون­ های خشکی ­زی در بخش مرکزی استان مازندران است. به این منظور بخش مرکزی استان مازندران از چالوس تا بابلسر به هشت ایستگاه تقسیم­ بندی شد. سپس طی نه ماه نمونه ­برداری ازنمونه ­های جمع­ آوری شده از نظر مورفولوژیکی و سیستماتیک و با استفاده از کلید­های تشخیص معتبرتوسط استریومیکروسکوپ مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. در نهایت براساس نتایج حاصل تعداد 11گونه از هشت جنس متعلق به چهارخانواده شناسایی شد.

Family: Bradybaenidae


Family: Hygromidae


Family: Helicidae


Family: Enidae
Fruticicola fruticum( Muller 1774)


Cernuella neglecta(Draparnaud- 1805(


Candidula spade(Calcara – 1845)


Chondrola tridens(muller,1774)
Clausilia wateliana(Strobel ,1850)


Cochlicella barbara( Linnaeus- 1718 )


Candidula itnteresecta(Poiret – 1801)


Chondrula maceadonica(wagner,1914)
 


Cernuella virgate(Darosta 1778(


Vidovici acaerolans( Pfeiffer – 1828)


 
 


 


Chilostomaillyricum( Stabile,1864)


 

هم ­چنین تاثیر عوامل محیطی ازجمله دما و رطوبت نسبی بر پراکنش گونه­ ها مشخص شد. با توجه به نتایج حاصل مشخص شد استان مازندران از تنوع گونه­ ای نسبتاً بالایی برخوردار بوده و دما و رطوبت­ نسبی هوا اهمیت ویژه­ای در فراوانی و انتشار حلزون­ های خشکی­ زی در منطقه دارد به شکلی که بیش ­ترین جمعیت حلزون­ ها در دمای 18 تا 30 درجه سانتی­ گراد و رطوبت نسبی بالای 60 درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic studies on terrestrial snails central part of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Reza Akbari 1
  • Hamid Belgheis zade 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
1 Department of Biology, Faculty of Modern Medicine, Islamic Azad University, Medical Sciences, Tehran, Iran, POBox: 19395-1495
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin -Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin -Iran
چکیده [English]

The snails belong to the gastropods and are from the branch of mollusks. Terrestrial snails with regards to medicine, veterinary and agriculture are very important. An example is the white snail of gardens which according to reports cause big damage to the gardeners and farmers every year.The purpose of this study is to evaluate and indicate the phone of terrestrial snails in the central area of the province of Mazandaran. For this purpose the central area of the province of Mazandaran from Chaloos to Babolsarwere divided to eight stations. After nine months sampling from the gathered samples,for the aspect of morphology and systematically and using valid identification keys like identification keys of Bristol they were evaluated and identified by stereomicroscope .
In final according to the results obtained a number of 11 species of eight gender from4  family were identified.
           
Family: Enidae
Chondrolatridens(muller,1774)
Chondrulamaceadonica(wagner,1914)
Family: Helicidae
Candidulaspade(Calcara – 1845)
Candidulaitnteresecta(Poiret – 1801)
Vidoviciacaerolans( Pfeiffer – 1828)
Chilostomaillyricum( Stabile,1864)
Family: Hygromidae
Cernuellaneglecta(Draparnaud- 1805(
Cochlicellabarbara( Linnaeus- 1718 )
(Cernuella virgate(Darosta 1778
Family: Bradybaenidae
Fruticicolafruticum( Muller 1774)
Clausiliawateliana(Strobel ,1850)                                                                             
Also the effect of environmental factors for example temperature and relative humidity on transmittance of the species was determined.
Considering the results obtained it was determined the province of Mazandaran had a relatively high diverse species and the temperature and relative humidity of the air had a special importance in the abundance and the distribution of the terrestrial snails in the region such that the most population of snails was evident in the temperature of 18 to 30 degrees of centigrad and the relative humidity of 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrestrial snails
  • Faunestic
  • Abundance
  • Mazandaran