بررسی فونستیک حلزون‌های خشکی زی (Gastropoda) در بخش مرکزی استان مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، ایران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

حلزون ها متعلق به رده شکم­ پایان و از شاخه نرم­ تنان می­ باشند. حلزون­ های خشکی­ زی از لحاظ پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی دارای اهمیت بالایی هستند. مانند حلزون سفید باغات که سالانه براساس گزارشات اعلام شده خسارات زیادی را به باغداران وکشاورزان وارد می ­کند. هدف این پژوهش بررسی و تعیین فون حلزون­ های خشکی ­زی در بخش مرکزی استان مازندران است. به این منظور بخش مرکزی استان مازندران از چالوس تا بابلسر به هشت ایستگاه تقسیم­ بندی شد. سپس طی نه ماه نمونه ­برداری ازنمونه ­های جمع­ آوری شده از نظر مورفولوژیکی و سیستماتیک و با استفاده از کلید­های تشخیص معتبرتوسط استریومیکروسکوپ مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. در نهایت براساس نتایج حاصل تعداد 11گونه از هشت جنس متعلق به چهارخانواده شناسایی شد.

Family: Bradybaenidae


Family: Hygromidae


Family: Helicidae


Family: Enidae
Fruticicola fruticum( Muller 1774)


Cernuella neglecta(Draparnaud- 1805(


Candidula spade(Calcara – 1845)


Chondrola tridens(muller,1774)
Clausilia wateliana(Strobel ,1850)


Cochlicella barbara( Linnaeus- 1718 )


Candidula itnteresecta(Poiret – 1801)


Chondrula maceadonica(wagner,1914)
 


Cernuella virgate(Darosta 1778(


Vidovici acaerolans( Pfeiffer – 1828)


 
 


 


Chilostomaillyricum( Stabile,1864)


 

هم ­چنین تاثیر عوامل محیطی ازجمله دما و رطوبت نسبی بر پراکنش گونه­ ها مشخص شد. با توجه به نتایج حاصل مشخص شد استان مازندران از تنوع گونه­ ای نسبتاً بالایی برخوردار بوده و دما و رطوبت­ نسبی هوا اهمیت ویژه­ای در فراوانی و انتشار حلزون­ های خشکی­ زی در منطقه دارد به شکلی که بیش ­ترین جمعیت حلزون­ ها در دمای 18 تا 30 درجه سانتی­ گراد و رطوبت نسبی بالای 60 درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها