معرفی گونه Chondrilla sp PG A 2015 از آب های ساحلی بوشهر (اولی جنوبی) با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175

چکیده

در این مطالعه برای اولین­ بار اسفنج­ های جنس Chondrilla از منطقه زیر جزر و مدی ساحل روستای اولی جنوبی (خلیج فارس)، با انجام عملیات غواصی در عمق 8 متری، در آبان ماه 1393 جمع آوری گردیدند. موقعیت جغرافیایی منطقه 27 درجه و 49 دقیقه و 923 ثانیه شمالی و 51 درجه و 54 دقیقه و 135 ثانیه شرقلی  می ­باشد. برای شناسایی مورفولوژیک نمونه­  های اسفنج، از روش هضم اسیدی استفاده گردید. نمونه ­ها فاقد ماکرواسپیکول بوده و فقط دارای دو نوع میکرواسپیکول OxysphaerastersوOxyasters می ­باشند که به ­صورت روکشی با ضخامت و رنگ­ های مختلف بر روی صخره­ ها دیده می ­شوند. برای شناسایی گونه ­های این جنس از روش مولکولی سیتوکروم اکسیداز CO1استفاده شد. در این مطالعه 4 نمونه از این جنس مورد شناسایی مورفولوژیک و مولکولی قرار گرفتند و یک گونه جدید به نام Chondrilla sp PGA 2015 شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of species ChondrillaspPG A 2015 of coastal waters Bushehr (south ouli) Using the structure morphology and genetic methods

نویسندگان [English]

  • Aram Roshan
  • Seyed Mohammad Bagher Nabavi Nabavi
  • Mohammad Ali Salari Ali Abadi
  • Ahmad Savari
  • Hossein Zolgharnein
Department of Biology, Faculty of Marine Science.Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

In this study marine sponges of inter tidal zone from Bushehr province Persian Gulf were collected by wading at a depth of 8 meters at low tides in South Ouli at locations 27° 49' 923'' N, 51° 54' 135'' E.For Morphological identification of sponge samples, acid digestion method as a method of early detection were used. Samples without macro spicules and micro spicules only has two types as oxysphaerasters and  Oxyasters  and all Chondrilla species in this study were encrusting with different thickness and colors on the rocks. To identify the species molecular method cytochrome oxidase CO1 was used. In this study, 4 samples of this genus were morphological and molecular identification of a new species was discovered Chondrilla spPGA 2015.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chondrilla
  • Porifera
  • CO1
  • Molecular analysis
  • Classical taxonomy