معرفی گونه Chondrilla sp PG A 2015 از آب های ساحلی بوشهر (اولی جنوبی) با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی : 64199-43175

چکیده

در این مطالعه برای اولین­ بار اسفنج­ های جنس Chondrilla از منطقه زیر جزر و مدی ساحل روستای اولی جنوبی (خلیج فارس)، با انجام عملیات غواصی در عمق 8 متری، در آبان ماه 1393 جمع آوری گردیدند. موقعیت جغرافیایی منطقه 27 درجه و 49 دقیقه و 923 ثانیه شمالی و 51 درجه و 54 دقیقه و 135 ثانیه شرقلی  می ­باشد. برای شناسایی مورفولوژیک نمونه­  های اسفنج، از روش هضم اسیدی استفاده گردید. نمونه ­ها فاقد ماکرواسپیکول بوده و فقط دارای دو نوع میکرواسپیکول OxysphaerastersوOxyasters می ­باشند که به ­صورت روکشی با ضخامت و رنگ­ های مختلف بر روی صخره­ ها دیده می ­شوند. برای شناسایی گونه ­های این جنس از روش مولکولی سیتوکروم اکسیداز CO1استفاده شد. در این مطالعه 4 نمونه از این جنس مورد شناسایی مورفولوژیک و مولکولی قرار گرفتند و یک گونه جدید به نام Chondrilla sp PGA 2015 شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها