شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

  اسفنج ­ها یکی از مهم ­ترین اجتماعات جانوران کفزی در خلیج ­فارس محسوب می ­شوند. این تحقیق در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز در طی دو فصل بهار و تابستان 1394 انجام پذیرفت. در مجموع 6 ایستگاه جهت نمونه ­برداری درنظر گرفته شدند. پس از نمونه ­برداری و هضم مواد آلی در نمونه ­ها، اسپیکول ­ها مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع در تحقیق حاضر 6 گونه شناسایی شد. گونه ­های شناسایی شده در این مطالعه متعلق به رده Demospongiae و راسته ­های Haplosclerida، Chondrillida،Hadromerida،HalichondriaوAstrophoridaو خانواده های Chalinidae ،Chondrillidae ،Hemiasterellidae Ancorinidae ،Niphatidae و Halichondrillidae بودند. گونه­ های شناسایی شده شامل Haliclona sp.، Chondrilla australiensis، Hemiasterella bouilloni، Ecionemia solida، Niphates sp.وHalichondria sp. بودند. گونه ­هایHaliclona sp.،   Chondrilla australiensi ،Hemiasterella  bouilloniو Niphates sp. دارای اسپیکول­ های مگا­اسکلر تک محوره و فاقد میکرو­اسکلر و گونه  Ecionemia solida دارای مگا­اسکلر تیلواستیل و میکرو­اسکلر ستاره ­ای شکل بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of sponges in tidal zone of Hormoz Island, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Shima Kazempoor 1
  • Arya Ashja Ardalan 2
  • Maryam Eidi 1
1 Department of Biology, Biological College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Marine Biology, Natural Resources College, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Sponges are one of the most important benthic animal community in the Persian Gulf. This research was conducted in the area of inter-tidal of Hormuz Island during the spring and summer of 2015, and a total of 6 stations were considered for sampling. After sampling from surface, middle and deep sections of sponges and digesting organic material in the samples, spicules were studied. 6 species were identified in this study. The species which were identified in this study belong to the category of Demospongiae, orders of Haplosclerida, Chondrillida, Hadromerida, Halichondria and Astrophorida, families of Chalinidae, Chondrillidae, Hemiasterellidae, Ancorinidae, Niphatidae and Halichondrillidae. The identified species are as follows: Ecionemia solida, Hemiasterella bouilloni, Chondrilla australiensis, Haliclona sp., Halichondria sp. and Niphates sp. The species Haliclona sp., Chondrilla australiensis, Hemiasterella bouilloni and Niphates sp. have spicules with megasclere monaxon shape without microsclere spicules and Ecinemia solida has megasclere tylostyle spicules and star-shaped microsclere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponges
  • Spicules
  • Hormoz Island
  • Persian Gulf