پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515- 775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا، پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی، صندوق پستی: 4781- 14155

چکیده

به­ منظور بررسی پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) نمونه­ برداری به ­صورت ماهانه از آبان ­ماه91 الی مهرماه 92 و به­ روش تصادفی ساده در مناطق تخلیه صید شهر بندرعباس و جزیره قشم  انجام گردید. در مجموع فراوانی طول کل وچنگالی 2340 نمونه ماهی ثبت شد که از این بین 525 عدد ماهی به ­طور هم ­زمان مورد اندازه ­گیری طول- وزن قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اندازه طول کل ماهی طلال در دامنه 913/9 تا 35/5 سانتی متر (23/6) بود. رابطه طول- وزن به ­صورت W=0/0063 3/27 TL به ­دست آمد و الگوی رشد این ماهی ایزومتریکتعیین گردید (0/05<p).پارامترهای رشد و K برای این گونه به ­ترتیب 44/2 سانتی­متر و 0/6(بر سال) تخمین­زده شدند و مقدار فی پرایم  (ɸ’نیز 3/23 تعیین گردید.  t0 این ماهی برابر با 0/2- و بیشینه سن آن 4/38 سال محاسبه شد. معادله رشد وان برتالانفی برای این گونه:
(((0/2-)-t) =44/2(1-exp(-0/64 (t) به ­دست آمد. بیشینه بازگشت شیلاتی در تیر­ماه و به ­مقدار16/2 درصد نتیجه گیری شد. مقدار  مرگ و میر کل (Z) به ­طور متوسط 3/38 (بر سال) محاسبه گردید. مرگ و میر طبیعی (M) و مرگ و میر صیادی(F) به­ ترتیب 1/29 (بر سال) و 2/09 (بر سال) و ضریب بهره ­برداری(E) این ماهی 0/62 تعیین گردید. 

کلیدواژه‌ها