مطالعه ریخت‌شناسی اسپرم و برخی متغیرهای شیمیایی مایع منی ماهی برزم لب پهن(Barbubs barbulus Heckel, 1847)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،صندوق پستی: 1915

چکیده

این بررسی جهت مطالعه ریخت‌شناسی اسپرم ماهی مولد نر برزم لب پهن Barbubs barbulusدر پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور (شیبان  اهواز) بامطالعه بر روی 13 ماهی انجام گرفت. پس از بی‌هوشی مولدین توسط MS222، اسپرم ­گیری از طریق مالشی به‌وسیله میکروسمپلر (از نمونه ­های تازه استحصال‌شده 1 میلی‌لیتر) نمونه­ ها را درون میکرو تیوپ‌های 1/5 میلی‌لیتری قرار و نمونه­ ها سانتیریــفیوژ شدند. به‌وسیله جداسازی مایع رویی حجم پلاسمای منی اندازه­ گیری شد. pH توسط pH متر اندازه­ گیری شد. طول دوره حرکت اسپرم پس از رقیق‌سازی با آب به‌وسیله کرنومتر و با استفاده از میکروسکوپ مجهز به صفحه‌نمایش اندازه‌گیری شد. جهت بررسی تراکم اسپرم پس از رقیق‌سازی به نســـبت1:2000 با آب مقطر به روش استاندارد هموسیتومتری شمارش گردید. مرفولوژی اسپرم نیز با استفاده از میکروسکوپ مجهز به صفحه‌نمایش بررسی شد. کلسترول، پروتئین، گلوکز کلسیم و فسفر از روش فتومتریک اندازه ­گیری شد. غلظت ­های سدیم و پتاسیم پلاسمای سمینال با استفاده از روش یون سلکتیو اندازه ­گیری شد. در نمونه‌های زنده ماهیان مورد بررسی میانگین وزن 85/73±1433 گرم و میانگین طول کل  1/55± 51/85 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. در این مطالعه میانگین طول دوره تحرک اسپرم 126/37±332/31 ثانیه، میانگین تراکم اسپرم 12/78±31/67، میانگین pH پلاسمای سمینال 0/193±8/05 و میانگین درصد اسپرماتوکریت 66 درصد، میانگین گلوکز، کلسترول و پروتئین کل پلاسمای سمینال به ­ترتیب 5/86±15/39، 21/2± 50 و 0/86±1/66 میلی‌گرم بر دسی لیتر، میانگین سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و فسفر پلاسمای سمینال به ­ترتیب: 72/7± 434/15، 23/8±112/39، 0/7± 3، 0/3±0/75 و 2/4±16/25 میلی ­مول بر لیتر، هم­ چنین میانگین طول سر اسپرم 0/13±0/66 میکرون، میانگین طول تاژک 0/29±2/04 میکرون و میانگین طول کل اسپرم 0/32±2/71 میکرون اندازه‌گیری شد. طول دوره تحرک دارای ارتباط معنی‌دار با تراکم اسپرم، pHپلاسمای سمینال، گلوکز و درصد اسپرماتوکریت بود (0/01>p). هم ­چنین pH پلاسمای سمینال دارای ارتباط معنی‌ دار با درصد اسپرماتوکریت و غلظت گلوکز پلاسمای سمینال بود (0/01>p). غلظت کلسترول پلاسمای سمینال نیز دارای ارتباط معنی‌ دار با غلظت منیزیم پلاسما بود (0/01>p). منیزیم پلاسمای سمینال دارای ارتباط معنی‌ دار با غلظت کلسیم بود (0/01>p) و سدیم پلاسمای سمینال دارای ارتباط معنی‌ دار با پتاسیم پلاسمای سمینال بود (0/01>p). 

کلیدواژه‌ها