مطالعه ریخت‌شناسی اسپرم و برخی متغیرهای شیمیایی مایع منی ماهی برزم لب پهن(Barbubs barbulus Heckel, 1847)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،صندوق پستی: 1915

چکیده

این بررسی جهت مطالعه ریخت‌شناسی اسپرم ماهی مولد نر برزم لب پهن Barbubs barbulusدر پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور (شیبان  اهواز) بامطالعه بر روی 13 ماهی انجام گرفت. پس از بی‌هوشی مولدین توسط MS222، اسپرم ­گیری از طریق مالشی به‌وسیله میکروسمپلر (از نمونه ­های تازه استحصال‌شده 1 میلی‌لیتر) نمونه­ ها را درون میکرو تیوپ‌های 1/5 میلی‌لیتری قرار و نمونه­ ها سانتیریــفیوژ شدند. به‌وسیله جداسازی مایع رویی حجم پلاسمای منی اندازه­ گیری شد. pH توسط pH متر اندازه­ گیری شد. طول دوره حرکت اسپرم پس از رقیق‌سازی با آب به‌وسیله کرنومتر و با استفاده از میکروسکوپ مجهز به صفحه‌نمایش اندازه‌گیری شد. جهت بررسی تراکم اسپرم پس از رقیق‌سازی به نســـبت1:2000 با آب مقطر به روش استاندارد هموسیتومتری شمارش گردید. مرفولوژی اسپرم نیز با استفاده از میکروسکوپ مجهز به صفحه‌نمایش بررسی شد. کلسترول، پروتئین، گلوکز کلسیم و فسفر از روش فتومتریک اندازه ­گیری شد. غلظت ­های سدیم و پتاسیم پلاسمای سمینال با استفاده از روش یون سلکتیو اندازه ­گیری شد. در نمونه‌های زنده ماهیان مورد بررسی میانگین وزن 85/73±1433 گرم و میانگین طول کل  1/55± 51/85 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. در این مطالعه میانگین طول دوره تحرک اسپرم 126/37±332/31 ثانیه، میانگین تراکم اسپرم 12/78±31/67، میانگین pH پلاسمای سمینال 0/193±8/05 و میانگین درصد اسپرماتوکریت 66 درصد، میانگین گلوکز، کلسترول و پروتئین کل پلاسمای سمینال به ­ترتیب 5/86±15/39، 21/2± 50 و 0/86±1/66 میلی‌گرم بر دسی لیتر، میانگین سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و فسفر پلاسمای سمینال به ­ترتیب: 72/7± 434/15، 23/8±112/39، 0/7± 3، 0/3±0/75 و 2/4±16/25 میلی ­مول بر لیتر، هم­ چنین میانگین طول سر اسپرم 0/13±0/66 میکرون، میانگین طول تاژک 0/29±2/04 میکرون و میانگین طول کل اسپرم 0/32±2/71 میکرون اندازه‌گیری شد. طول دوره تحرک دارای ارتباط معنی‌دار با تراکم اسپرم، pHپلاسمای سمینال، گلوکز و درصد اسپرماتوکریت بود (0/01>p). هم ­چنین pH پلاسمای سمینال دارای ارتباط معنی‌ دار با درصد اسپرماتوکریت و غلظت گلوکز پلاسمای سمینال بود (0/01>p). غلظت کلسترول پلاسمای سمینال نیز دارای ارتباط معنی‌ دار با غلظت منیزیم پلاسما بود (0/01>p). منیزیم پلاسمای سمینال دارای ارتباط معنی‌ دار با غلظت کلسیم بود (0/01>p) و سدیم پلاسمای سمینال دارای ارتباط معنی‌ دار با پتاسیم پلاسمای سمینال بود (0/01>p). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of sperm morphology and some chemical variables in seminal plasma of Barbubs barbulus Heckel, 1847

نویسندگان [English]

  • Seed Amir Abas Hashemipour
  • Mojgan Khodadadi
Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study, with the aim of  considering the sperm morphology of male producer  Barbubs barbulus, was performed in Aquatic Culture Institute in south of the country (Ahvaz, Sheiban), and 13 fish were studied. After anaesthetization of producers with MS222 and taking sperms through frictional way by a microsampler  from 1ml fresh samples inside the 1.5 ml micro tubes , these samples were centrifuged. Seminal plasma, placed over the vial (super net), was measured through separation of top liquid plasma volume, and PH was measured by a PH-meter . After dilution with water, using a chronometer ,the duration of sperm movement was measured by a microscope equipped with a monitor. For study, sperm density was computed after diluting it  in a 1:2000 ratio with distilled water, using hemositometeric  standard method. To study the morphology of sperm , a microscope equipped with a monitor was used. A photometric method was used for measuring cholesterol , protein, calcium glucose and phosphor. Ion selective method was used to measure sodium and potassium concentration of seminal plasma. In live collected samples, the average weight was 1433±85.73 gr and average length was 51.85±1.55 cm. In this research the average duration of sperm movement is 332.31±126,37 s, sperm density average was 31.67±12.78, PH average of seminal plasma was 8.05±0/193, and average percentage of spermatocrit was 66%, the average of glucose, cholesterol, and  protein of total seminal plasma were 15.39±5.86 , 50±21.2 and 1.66±0/86 mg/dl respectively, the average of Na, Mg, Ca , and P in seminal plasma were 434.15±72.8, 112.39±23.8, 3±0/7, 0/75±0/3 and 16.25±2.4 mlmol/l respectively, as well as the average length  of  sperm head was 0/66± 0/13mic, the average length of cilium(cirrus) was 2.04±0/29 mic and the total average length of sperm was 2.71±0/32 mic. Duration of movement period had a meaningful relationship with sperm density, seminal plasma PH, glucose and the percentage of spermatocrit (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endemic fish
  • Sperm
  • Barbubs barbulus
  • Seminal plasma
  • morphology