بررسی تغییرات سطوح هورمون های 17β-estradiol و 17α-Hydroxyprogeterone طی کاربرد آگونیست و آنتاگونیست های دوپامینرژیک و آدرنرژیک به همراه GnRHa و Ovaprim در ماهی سفید Rutilus frisii kutum

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

4 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن

چکیده

ماهی سفید Rutilus frisii kutum یکی از گونه ­های ارزشمند تجاری و بومی دریای خزر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات به­ کارگیری آنتاگونیست­ های نسل سوم سیستم دوپامینرژیک و آگونیست و آنتاگونیست­ سیستم آدرنرژیک به­ همراه هورمون­ های هیپوتالاموسی، آگونیست  Buserelin) GnRH) و Ovaprim بر تغییرات سرمی هورمون­ های (17β-estradiol (E و (17α-hydroxyprogeterone (17α-OHP  در گونه مذکور است. 117 ماهی سفید پیش ­مولد ماده برای انجام این تحقیق انتخاب شدند. ترکیبات در دوزهای مورد نظر شامل: (Salbutamol Sulphate  (SLB دوز 4 میلی­ گرم، OLZ)  Olanzapine) دوز 5 میلی­ گرم، (Clozapine   (CZ  دوز 12 میلی­ گرم،(Metoprolol Tartrate (MTP   دوز 5 میلی­ گرم،  BUS) Buserelin Acetate)  دوز 5 میکروگرم و Ovaprim دوز 0/5 میلی ­لیتر به ­ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، بودند. ترکیبات مذکور در قالب 10 تیمار ترکیبی از هورمون و داروها، تقسیم­ بندی شدند: گروه 1) OLZ+SLB، گروه2) OLZ+MTP، گروه3) OLZ+BUS، گروه4) CZ+SLB، گروه5) CZ+MTP، گروه 6) CZ+BUS، گروه7) OLZ+BUS+SLB، گروه8) OLZ+BUS+MTP ، گروه9) CZ+BUS+SLB، گروه 10) CZ+BUS+MTP. سه گروه شاهد مثبت (نرمال سالین)، شاهد منفی (بدون تزریق) و مرجع (اواپریم) نیز درنظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که سطح هورمون E2قبل از القاء ترکیبات در ساعت صفر بالا بوده درحالی­ که پس از القاء ترکیبات و در ساعت 12 پس از تزریق، کاهش پیدا کرده است. در ساعت 12، تیمارهایOvaprim ، OLZ+BUS+SLB و CZ+BUS در مقایسه با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی­ دار آماری بودند (0/01>p). تیمارهای OLZ+SLB، OLZ+MTP، CZ+SLB، OLZ+BUS+MTP و CZ+BUS+SLB نیز به­ صورت 0/05>p اختلاف معنی ­دار داشتند. ساعت صفر در کلیه تیمارها بدون اختلاف معنی ­دار بود (0/05<p). سطح هورمون 17α-OHP در زمان قبل از تزریق (ساعت صفر) پایین بوده به ­طوری ­که اووسیت ­ها به مراحل پایانی رسیدگی و تخمک­ گذاری که نزدیک شدند، سطح این هورمون افزایش یافت (ساعت 12). تیمارهای Ovaprim، OLZ+BUS+SLB، CZ+BUS و OLZ+SLB با سایر تیمارها در ساعت 12، دارای اختلاف معنی­ دار بودند (0/01>p). از پروژه حاضر می­ توان نتیجه ­گیری نمود که با توجه به اثرات مهاری سیستم دوپامینرژیک و تحریکی سیستم آدرنرژیک در فرایندهای تولیدمثلی ماهیان، دو سیستم مذکور در تقابل با یکدیگر بوده ­اند، بنابراین آنتاگونیست­ های نسل سوم دوپامین به­ همراه آگونیست­ های آدرنرژیک و GnRHa در ماهی سفید  بسیار مؤثر عمل نموده­ا ند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of changes in 17β-estradiol and 17α-hydroxyprogeterone levels of plasma by administration of dopaminergic and adrenergic agonist & antagonists with GnRHa and Ovaprim in Caspian Kutum Rutilus frisii kutum

نویسندگان [English]

 • Sara Koohilai 1
 • Shahrbanoo Oryan 2
 • Homayoun Hosseinzadeh Sahafi 3
 • Pargol Ghavam Mostafavi 1
 • Safieh Behzadi 4
1 Department of Marine Biology, Graduate School of Marine Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
2 Department of Biology, Science Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agriculture Research Education and Extension Organization (AREO), Tehran, Iran
4 Department of Clinical Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901), is one of the most valuable commercial and endemic fish in the Caspian Sea. The aim of the present study was to evaluate the effects of the third generation dopaminergic pharmaceutical compounds antagonists and adrenergic agonist and antagonist pharmaceutics with Buserelin (GnRHa) on plasma levels of 17β-estradiol (E2) and 17α-hydroxyprogeterone (17α-OHP) in this species. 117 gravid female were selected for the study, pharmaceutics including, Buserelin Acetate (BUS) 5 μg kg-1 BW, Ovaprim, 0.5 ml kg-1 BW, Salbutamol Sulphate  (SLB) 4 mg kg-1 BW, Olanzapine (OLZ) 5 mg kg-1 BW, Clozapine (CZ) 12 mg kg-1 BW  و Metoprolol Tartrate (MTP) 5 mg kg-1 BW. Pharmaceutics were divided into 10 groups: Group 1: OLZ+SLB, Group 2: OLZ+MTP, Group 3: OLZ+BUS, Group 4: CZ+SLB, Group 5: CZ+MTP, Group 6: CZ+BUS, Group 7: OLZ+BUS+SLB, Group 8: OLZ+BUS+MTP, Group 9: CZ+BUS+SLB, Group 10: CZ+BUS+MTP. Saline 0.7% and Inact were considered as the positive and  negative Control respectively, also Ovaprim was the evidence treatment (n=9).
The results showed that the level of E2 was increased before administration of pharmaceutics in 0 h, but was decreased followed by pharmaceutics administration (12 h), so that Ovaprim, OLZ+BUS+SLB and CZ+BUS treatments were significantly differed compared with other treatments (P<0.01). Also the treatment OLZ+SLB, OLZ+MTP, CZ+SLB, OLZ+BUS+MTP and CZ+BUS+SLB were significantly differed in  P0.05). The level of 17α-OHPwas low before pharmaceutics administration in 0 h, but was increased after administration of pharmaceutics (12 h).  Ovaprim, OLZ+BUS+SLB, CZ+BUS and OLZ+SLB treatments were significantly differed in compared with other treatments in 12 h (P<0.01). it could be concluded that, dopaminergic system was inhibited reproductive functions while adrenergic system stimulated it, thus there was an inverse relationship between the dopaminergic and adrenergic systems. So that adrenergic system agonist can be used beside the third generation Dopamine antagonists and GnRH analogue in Caspian Kutum. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • E2
 • 17α-OHP
 • Ovaprim
 • Buserelin
 • dopaminergic
 • Adrenergic
 • Rutilus frisii kutum