استفاده از روش های ایمپلنت آنالوگ LHRHa و فاکتورهای محیطی (دما و دوره نوری) برای تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، صندوق پستی: 139

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

این پژوهش به ­منظور ارزیابی اثرات روش­ های مختلف ایمپلنت و تزریق LHRHaهمراه با تغییرات فاکتورهای محیطی (دما ودوره نوری) روی برخی خصوصیات زیست­ شناختی منی (درصد اسپرماتوکریت، حجم اسپرم ­دهی) و فاصله زمانی تیمار تا اوولاسیون، درصد هچ، شاخص گنادوسوماتیک (ماده) و تغییرات هورمون­ های استروئیدی در مولدین نر و ماده ماهی قرمز در خارج از فصل تکثیر انجام شد. ماهیان در 4 تیمار(تزریق با سرم فیزیولوژی 0/7%، EVAc شامل 20 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن LHRHa با 40 میکروگرم /کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید، پلت­ های کلسترولی شامل 20 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن LHRHa با 40 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و تزریق 100 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن LHRH با 40 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید قرار گرفتند. نتایج نشان داد فاصله زمانی تا اوولاسیون بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی ­داری داشت (0/05>p)، به ­طوری ­که کم­ ترین فاصله زمانی اوولاسیون در تیمار تزریق LHRHa و بیش­ ترین آن در تیمار پلت کلسترولی مشاهده شد. بالاترین درصد هچ تخم­ ها در تیمار EVAc و کم­ ترین آن در تیمار پلت کلسترولی وجود داشت (0/05>p). بالاترین طول دوره تحرک اسپرم و بالاترین درصد اسپرماتوکریت در تیمار EVAc وجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت معنی­ دار وجود نداشت (0/05<p). حجم اسپرم­ دهی در تیمارهای مختلف، تفاوت معنی­ دار داشت (0/05>p) به­ طوری­ که بیش­ ترین آن در تیمار EVAc و کم ­ترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد. تغییرات هورمون تستوسترون در طی اسپرم ­ریزی در تیمارهای EVAc و تزریق LHRHa تفاوت معنی داری نسبت به سایر تیمارها داشت (0/05P)، و در روزهای 7، 14 و 21 روز بعد از تیمار به تدریج مقدار این هورمون در سرم خون مولدین نر ماهی قرمز کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطوح هورمون17- آلفا دی هیدروکسی پروژسترون (نانوگرم بر میلی‌لیتر) و هورمون 17- بتا استرادیول در مولدین ماده در تیمارهای مختلف مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر داشت (0/05>p) به طوری که در تیمار EVAc بیش تر از سایر تیمارها بود. مقدار این هورمون تا روز هفتم بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمون­ ها در روزهای 14 و 21 بعد از تیمار افزایش یافتند. در مجموع این تحقیق بیان می­ کند که روش EVAc جهت تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز، روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using analog implant LHRH methods and environmental factors (temperature and photoperiod) to out-of season goldfish culture (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadifar 1
  • Mohammadreza Imanpoor 1
  • Vahid Zadmajid 2
  • Kourosh Amini 3
  • Bahram Falahatkar 4
1 Departeman of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Department of Fisherie Sciences, University of Kurdistan, P. O. BOX 416, Sanandaj, Iran
3 Inland Water Aquatics Stocks Reserch Center, Gorgan, Iran
4 Department of Fisheries, University of Guilan, Someh sara, Iran
چکیده [English]

  The present research aims to evaluate the effects of different methods of LHRHa implants and injections combined with environmental factors changes (temperature and photoperiod) on some biological properties of semen (spermatocrit percent, Spermatization  volume) and treatment to ovulation, hatch percent, gonadosomatic index (female) and changes in steroid hormones in males and female goldfish in out-of season reproduction. Fish were included in 4 treatments (injection of normal saline with 0.7%, EVAc   20 micrograms / kg body weight LHRHa with 40 micrograms/ kg body weight Metoclopramide, cholesterol pellets containing 20 micrograms / kg body weight LHRHa with 40 mg / kg body weight Metoclopramide and 100 mg / kg LHRH with 40 mg / kg body weight were Metoclopramide). The results show that time to ovulation between different treatments, were significantly different (P <0.05), so that minimum injection time of ovulation was observed in LHRHa and highest one was recorded in cholesterol pellet. The EVAc and cholesterol accounted for highest and lowest percentage of hatched eggs respectively (P <0.05). Their longest period of sperm motility was attributed to EVAC treatment and there was no significant difference between the treatment groups (P> 0.05). Spermatization volume in different treatments was varied in significant manner (P <0.05) so that the highest and the lowest was observed in the treatments EVAc and control. The highest spermatocrit percentage was in EVAc treatment (P <0.05). Changes in levels of testosterone in EVAc and LHRHa injection showed significant difference compared to other treatments (P≤0.05) and at days 7, 14 and 21 days after treatment this hormone was decreased gradually in blood serum of male goldfish broodstock. The results indicated that in female’s the levels of 17α Digydroxy Progestrin and 17 β Estradiol were significantly different among treatments (P<0.05), in EVAc was higher than other treatments. At days 14 and 21 days after treatment these hormones were increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cholesterol pellets
  • LHRH injection
  • EVAc
  • Out of season reproduction
  • goldfish