اثرات حمام درمانی های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی- قارچی پوست و آبشش و هیستوپاتولوژی آبشش تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616

2 بخش بهداشت و بیماری ها، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، صندوق پستی: 3464-41635

چکیده

      هدف این تحقیق،تعیین اثر حمام درمانی­ های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی و قارچی پوست و آبشش و بافت آبشش تاس­ ماهی استرلیاد بود. این پژوهش در سال 1393 در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی رشت اجراء شد. برای این منظور 105 عدد بچه تاس ­ماهی استرلیاد با وزن میانگین 2/85±41/83 گرم و طول میانگین 0/48±23/67 سانتی­ متر مورد آزمایش قرار گرفتند. جهت اجراء وان با حجم 40 لیتر آب استفاده شد. تیمارها شامل سولفات مسبا دوزهای2 میلی­ گرم در لیتر (حمام ­دهی بلندمدت،12 ساعت)، 5میلی­ گرم در لیتر (حمام­ دهی کوتاه مدت،10-5 دقیقه)، 10 میلی ­گرم در لیتر (حمام ­دهی غوطه­ وری، 45-30 ثانیه) و پرمنگنات پتاسیم با دوزهای 1 میلی­ گرم در لیتر(حمام ­دهی بلندمدت، 12 ساعت)، 2 میلی­ گرم در لیتر  (حمام ­دهی کوتاه مدت، 10-5 دقیقه)، 3 میلی­ گرم در لیتر (حم ام­دهی غوطه ­وری، 45-30 ثانیه) و یک گروه شاهد «بدون مادۀ ضدعفونی» بودند. در هر سه نوع حمام درمانی، نمونه ­برداری از ماهیان برای بررسی­ های باکتریایی-قارچیو بافت شناسی آبشش در انتهای دوره انجام گرفت. نتایج بررسی­ های باکتریایی و قارچی نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی ­داری بین تیمارها با گروه شاهد وجود دارد. پرمنگنات پتاسیم با دوزهای 2 و 3 میلی­ گرم در لیتر و سولفات مس با دوزهای 5 و 10 میلی ­گرم در لیتر سبب کاهش فلور باکتریایی پوست در بچه تاس ­ماهیان استرلیاد شدند. نتایج بافت ­شناسی آبشش عوارضی چون پرخونی، خونریزی، نکروز سلولی، چسبندگی رشته­ های ثانویه، عریض و تحلیل رفتن لاملای اولیه، هیپرپلازی، جداشدن لایه اپی ­تلیوم رشته­ های ثانویه، داسی شکل و چماقی شدن رشته های ثانویه نشان دادند. شدت عارضه در تیمار پرمنگنات پتاسیم 3 میلی­ گرم در لیتر و سولفات مس10 میلی­ گرم در لیتر بیش ­تر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج به ­دست آمده در ماهی استرلیاد روش ضدعفونی کوتاه مدت (10 دقیقه) برای هر دو ماده توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different therapeutic baths of potassium permanganate (KMnO4) and copper sulfate (CuSO4.5H2O) on bacterial and fungal load on skin and gill and histopathology of gills in Acipenserruthenus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Salakh Ghasemi 1
  • Hossein Khara 1
  • Jalil Jalilpour 2
1 Departmentof Aquaculture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, P.O. Box:1616
2 Department of Aquatic Animal Health, International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran, P.O. Box: 41635-3464
چکیده [English]

The present study was planned to investigate the effect of different baths copper sulfate and potassium permanganate on bacterial and fungal flora of the skin and gill tissue of Acipenser ruthenus. The study was do neat the center of the culture and propagation of sturgeon stocks Doctor Shahid Beheshtiin1393. For this research, a hundred and five fish were divided with average weight of 41.83±2.85 gr and average length of 23.67±0.48cm.The tank was used with a volume of 40 liters of water. Treatments with concentrations of copper sulfate 2 mg/lit (bathroom of long-term, 12 hours), 5 mg/lit (for short-term ratings, 5-10 minutes), 10 mg/lit  (bath of immersion, 30-45 seconds) and potassium permanganate concentrations 1 mg/lit (bath of long-term, 12 hours), 2 mg/lit (for short-term ratings, 5-10 minutes), 3 mg/lit (bath of immersion, 30-45 seconds) and the last group "no matter sterilization" served as a control were done. Bacterial and fungal results showed a statistically significant difference between treatment and control group, in 2 and 3 mg/lit doses decreased the fungal flora of the skin and gills. Also the copper sulfate in 10 mg/lit and 5 mg/lit concentrations reduced the bacterial flora on the skin. Gill histopathology results showed, side effects were seen such as hyperemia, hemorrhage, necrosis, sticking string secondary, wide and erosion of primary lamellae, hyperplasia, separation of the epithelium layer of secondary fibers, sickle and clubbing field. Severity of symptoms in the treatment of 3 mg/lit potassium permanganate and 10 mg/lit of copper sulfate were more than other treatments. According to the results of the sterilization method, sterlet short-term (10 minute) is recommended for both materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser ruthenus
  • Copper sulfate
  • Potassium permanganate
  • Bacterial-fungal flora
  • histology