تاثیر پروبیوتیک پریمالاک در جیره بر میزان زنده زایی و بازماندگی ماهی مولی سیاه (Poecilia sphenops)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

این تحقیق جهت بررسی تاثیر پروبیوتیک پریمالاک بر میزان زنده­زایی و بازماندگی ماهی مولی سیاه (Poecilia sphenops)  طی 2 ماه در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی همت ­آباد انجام شد. برای این منظور 4 جیره آزمایشی با 3 تکرار شامل یک تیمار شاهد (تیمار 1) بدون پروبیوتیک پریمالاک، تیمار2 حاوی 0/4 گرم در یک کیلوگرم، تیمار 3 حاوی 0/9 گرم پریمالاک در یک کیلوگرم و تیمار 4 حاوی 0/14 گرم پریمالاک در یک کیلوگرم جیره مورد ارزیابی قرار گرفت. پیش مولدین در داخل آکواریومی به ابعاد 60×40×30 سانتی ­متر و با حجم آبگیری 50 لیتر به تعداد 8 ماده و 3 نر در درجه حرارت 1±28 درجه سانتی ­گراد به­ مدت دو ماه پرورش داده شدند. لاروهای حاصل از آن ­ها جمع ­آوری و اطلاعات مربوط به آن­ ها ثبت گردید. نتایج نشان داد که حداکثر میزان زنده­ زایی در تیمار 3 و حداقل آن در تیمار شاهد بروز نمود (0/05>p). اگرچه اختلاف بین تیمار 2 و شاهد در میزان زنده­ زایی معنی ­دار بود (0/05>p). ولی بین تیمار شاهد و تیمار 4 اختلاف معنی ­داریمشاهده نشد. اگر چه میزان زنده ­زایی در تیمار 4 بیش ­تر از تیمار 1 (شاهد) بوده است (0/05<p).هم­ چنین بین تیمار 2 و تیمار 3 اختلاف معنی­ داری در میزان زنده ­زایی ماهی مولی سیاه مشاهده گردید (0/05>p). هم­ چنین حداکثر تلفات مولدین در تیمار شاهد و حداقل آن در تیمار 3 مشاهده شد (0/05>p). ولی میزان تلفات مولدین بین تیمارهای پریمالاک اختلاف معنی ­داری نداشت (0/05<p). بنابر پژوهش حاضر، استفاده از حداقل 0/4 گرم پریمالاک به ­ازای هر کیلوگرم جیره غذایی جهت افزایش بازماندگی و زنده ­زایی در ماهی مولی توصیه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Supplementati with Primalac probiotic on Survival and Reproductive performance of Famale Livebearing Black Molly (Poecilia sphenops)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sudagar 1
  • Hamideh Zakariaee 1
  • Shahram Dadgar 2
  • Reza Nahavandi 3
1 Department of Fisheries Sciences, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Iran.
2 Iranian fishery science research institute, the research, education and extension, Tehran, POBox: 6116- 14155
3 Agricultural Research and Education Center, Natural, of research, education and extension, Isfahan
چکیده [English]

The effects of probiotic Primalac (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium and Bifidobacterium bifidium) was investigated on Reproductive performance of Famale Livebearing and Survival larvae Black Molly (Poecilia sphenops.)Three practical diets containing 0 (control), 0/4, 0/9 and 0/14% Probiotic Primalac were used to feed fish. Fish were fed 4 times per dayThis experiment was performed since spring 2009 for 60-days in center of Fish propagation and culture at Hemat Abad.132 brood stock (36 males and 96 females) were randomly distributed between12 aquariums (30*40*60) were used with water temperature 28±1◦c. In each aquarium Were placed 8 females and 3 males. The volume of each aquarium was 500 L capacity. For covering the larvae, we made home place with nylone.. At the end of 60-days, the fish receiving Probiotic Primalac feeds showed significantly higher number of larvaethan those fed the control diet So that maximum larva were at 1.4gr/Kg diet Primalac (122 individual.) and minimum larva were at diet without Primalac (54 individual)(P<0.05).Maximum of survival famales and males observed at 1.4gr/Kg diet Primalac and minimum of observed at diet without Primalac (control)(P<0.05).The results indicated that Probiotic Primalac could affect survival and Reproductive performance of Famale Livebearing and Survival larvae Black Molly(P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black molly
  • Live breeding
  • Primalac
  • survival
  • Probiotic