تاثیر تجویز خوراکی پودر بذر گیاه خار مریم (Silybum mariamum) بر فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی خون بچه ماهیان سیم (Abramis braba orientalis)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616

2 گروه زیست شناسی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی به ­عنوان ترکیبات محرک و تقویت­ کننده سیستم ایمنی ماهی­ ها در طی سال­ های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش تاثیر عملکرد پودر بذر گیاه خار مریم (Silybum mariamum) بر فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی خون بچه ماهی سیم (Abramis brama orientalis) مورد بررسی قرار گرفت.  بدین منظور در سال 1393، آزمایشی یر روی بچه ماهیان سیم (با وزن اولیه 12-10 گرمی )، به­ مدت 60 روز با به­ کارگیری 3 مقدار مختلف عصاره خار مریم 800،400،200 میلی ­گرم در 4 تیمار با 3 تکرار و یک تیمار به ­عنوان گروه شاهد (فاقد جیره محتوی عصاره خارمریم) صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه ­ها از روش تجزیه و تحلیل واریانس یک ­طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد، عصاره خارمریم، با افزایش غلظت گلبول­ های سفید، هماتوکریت، نوتروفیل و مونوسیت، لیزوزیم و  ایمنوگلوبین و هم­ چنین کاهش آلکالین فسفاتاز ، آسپرتات آمینو ترانسفراز ، پلاسما آلانین آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز در گروه ­های تیمار شده در 400 و 800 میلی گرم نسبت به گروه شاهد، می­ تواند موجب تقویت سیستم ایمنی ماهی سیم گردد (0/05>p). هم­ چنین با توجه به برتری تیمار 800 میلی­ گرمی، نسبت به سایر تیمارها، استفاده از مقدارمذکور در جیره غذایی آبزیان به­ منظور افزایش ایمنی ماهی سیم توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oral administration of silymarin on biochemical parameters of blood and immune system in Abramis brama orientalis

نویسندگان [English]

  • Zoha Hashemi Kaverdi 1
  • Akram Tehranifard 2
  • Abasali Zamini 1
1 Islamic Azad university branch Lahijan
2 Islamic Azad University branch Lahijan
چکیده [English]

Use herbs as ingredients to stimulate and strengthen the immune system of fish in recent years was considered. Therefore, in this study, the effects of milk thistle seed powder (Silybum mariamum) The immune system and blood biochemical factors fry fish (Abramis brama oriental) were investigated. For this purpose, in 2014 this experiment was done on Abramis brama orientalis fry (initial mean weight 10-12Mg) for 60 days to three levels of dietary S. marianum containing 100, 400 and 800 Mgr, in the form of 4 treatments with 3 replications which a treatment had as a control group(without affecting the S. marianum). To test the hypotheses, one-way variance analysis was used. The results showed that the extract of S. marianum Increase WBC, Hematocrit, Neutrophils, Monocytes, Lysosomal,Igm and also reduce aspartate aminotransferase (AST), alanine  aminotransferase(ALT), alkaline phosphatase (ALP) and lactate dehydrogenase (LDH) in the groups treated with 400 and 800 mg compared to control group is effective in strengthening the immune system and has significantly different (P<0.05). Also, due to the Premier 800mg treatment, as compared with other treatments, using doses of diets to enhance safety Abramis braba orientalis fry is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silybum mariamum
  • Abramis brama orientalis
  • blood factors
  • Fish immunity