بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

در این تحقیق افزودن عصاره استویا به غذای ماهی کپور معمولی در تراکم های مختلف و تاثیر آن بر روی رشد، بقا و مقاومت این ماهی در برابر استرس ناشی از تراکم  مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور720 قطعه بچه ماهی کپور با وزن متوسط 1/12±12/84 گرم به­ صورت تصادفی به 4 تیمار، هر تیمار در سه تکرار، تقسیم گردیدند و تیمارهای آزمایشی با عصاره ppm)2000 و در سه تراکم 3، 5 و 10 کیلوگرم در مترمکعب) و هم­ چنین جیره شاهد فاقد عصاره استویا تغذیه شدند. ماهیان به­ مدت 60 روز تغذیه و در انتهای دوره شاخص ­های رشد شامل فاکتور وضعیت، درصد رشد ویژه، نرخ رشد نسبی، افزایش وزن، افزایش طول، ضریب تبدیل غذایی و هم­ چنین بازده پروتئین و کارایی غذا بین تیمارها محاسبه گردید. مقایسه تیمارهای استویا در هر تراکم با شاهد در همان تراکم نشان­ دهنده برتری پارامترهای استویا در مقایسه با شاهد بود. مقایسه بین تیمارهای تحت درمان با استویا در سه تراکم 3، 5 و 10 کیلوگرم در متر مکعب با یکدیگر نشا­ن دهنده برتری پارامترها در تیمار استویا با تراکم 3 کیلوگرم در مترمکعب در پارامترهای وزن نهایی (2/33±27/95 گرم)،طول نهایی (0/58±12/70 سانتی­ متر)،طول استاندارد (0/62±10/30 سانتی ­متر)، طول چنگالی (0/58±11/16 سانتی­ متر)، افزایش وزن (0/64±15/77 گرم)، افزایش طول (0/22±2/43 سانتی متر)، نرخ رشد نسبی (0/006±0/15 درصد)، نرخ رشد ویژه (0/07±1/38 درصد)، بازده پروتئین (0/011±0/68)، کارایی غذا (0/01±1/78 درصد) در مقایسه با 5 و 10 کیلوگرم در متر مکعب بود و در تمامی پارامترها تیمار 10 کیلوگرم در مترمکعب کم ­ترین کارایی را نشان داد (0/05>p). مجموع نتایج بالا نشان می­ دهد که گیاه استویا سبب بهبود شاخص ­های رشدی در شرایط تراکم می­ شود.

کلیدواژه‌ها