بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

در این تحقیق افزودن عصاره استویا به غذای ماهی کپور معمولی در تراکم های مختلف و تاثیر آن بر روی رشد، بقا و مقاومت این ماهی در برابر استرس ناشی از تراکم  مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور720 قطعه بچه ماهی کپور با وزن متوسط 1/12±12/84 گرم به­ صورت تصادفی به 4 تیمار، هر تیمار در سه تکرار، تقسیم گردیدند و تیمارهای آزمایشی با عصاره ppm)2000 و در سه تراکم 3، 5 و 10 کیلوگرم در مترمکعب) و هم­ چنین جیره شاهد فاقد عصاره استویا تغذیه شدند. ماهیان به­ مدت 60 روز تغذیه و در انتهای دوره شاخص ­های رشد شامل فاکتور وضعیت، درصد رشد ویژه، نرخ رشد نسبی، افزایش وزن، افزایش طول، ضریب تبدیل غذایی و هم­ چنین بازده پروتئین و کارایی غذا بین تیمارها محاسبه گردید. مقایسه تیمارهای استویا در هر تراکم با شاهد در همان تراکم نشان­ دهنده برتری پارامترهای استویا در مقایسه با شاهد بود. مقایسه بین تیمارهای تحت درمان با استویا در سه تراکم 3، 5 و 10 کیلوگرم در متر مکعب با یکدیگر نشا­ن دهنده برتری پارامترها در تیمار استویا با تراکم 3 کیلوگرم در مترمکعب در پارامترهای وزن نهایی (2/33±27/95 گرم)،طول نهایی (0/58±12/70 سانتی­ متر)،طول استاندارد (0/62±10/30 سانتی ­متر)، طول چنگالی (0/58±11/16 سانتی­ متر)، افزایش وزن (0/64±15/77 گرم)، افزایش طول (0/22±2/43 سانتی متر)، نرخ رشد نسبی (0/006±0/15 درصد)، نرخ رشد ویژه (0/07±1/38 درصد)، بازده پروتئین (0/011±0/68)، کارایی غذا (0/01±1/78 درصد) در مقایسه با 5 و 10 کیلوگرم در متر مکعب بود و در تمامی پارامترها تیمار 10 کیلوگرم در مترمکعب کم ­ترین کارایی را نشان داد (0/05>p). مجموع نتایج بالا نشان می­ دهد که گیاه استویا سبب بهبود شاخص ­های رشدی در شرایط تراکم می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stevia (Stevia rebaudiana) extract effect on resistance, against stress induced condensation of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Sahar Azar
  • Mojdeh Cheleh Mal Dezfooli Nezhad
  • Mehran Javaheri
Fisheries Department, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This experiment was undertaken on Cyprinus carpio (mean body weight 12.84±1.12) to study the effect of stevia extract on growth, survival under stress due to density.
Seven hundred twenty juveniles were randomly distributed into 4 treatments each with three replicates and reared in 300 liter tanks for 2 month.  Three experimental treatments were fed with stevia supplemented diet (2000ppm) and were stocked at following density respectively 3,5,10 Kg/m3 and control group were feed with non –supplemented diets and were stocked at the same densities as experimental groups.
At the end of treatments following growth parameters: condition factor, specific growth rate, relative growth rate, weight gain, length gain, food conversion ratio, protein efficiency ratio were measured. Results show that there was significant effect on all studied parameters among fish fed with stevia supplemented diet and that of the control. According to the effect of density on the studied parameters Weight gain ( 27.95± 2.33 ),Length Gain (12.7 ±0.58 ),Total length( 10.30±0.62 ), Fork length (11.16±0.58 ), Body weight increase ( 15.77±0.64 ),Length Gain ( 2.43± 0.22), Relative Growth Ratio ( 0.15±0.006 ),  Specific Growth Ratio (1.38 ±0.07 ),  Protein Efficiency Ratio (0.68±0.11 ),Feed Conversion Ratio (1.78 ±0.01 ), fish that were stocked at 3 Kg/m3 and were fed with stevia supplemented diet had higher value in all parameters.               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Stevia
  • Growth parameter
  • survival
  • Densit