ساختار جمعیتی و جایگاه تبارشناسی آهو کوهی دره شوری (1766 Gazella gazelle, Pallas) در منطقه حفاظت شده فارور با استفاده از DNA میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، بندرعباس

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 6619-14155

3 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

آهوی کوهی دره‌شوری متعلق به جنس آهو (Gazella) و گونه آهوی‌ کوهی (Gazella gazelle) تاکنون تنها از منطقه حفاظت شده فارور واقع در خلیج فارس گزارش شده است. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تبارشناسی و تنوع ژنتیکی این آهوان با استفاده از ژن سیتوکروم b بوده است. 10 نمونه بافت از تلفات ناشی از سیل از جزیره فارور در اسفند ماه سال 1389 جمع‌آوری شد و پس از استخراج DNA از نمونه‌ها، بخشی از ژن سیتوکروم b به طول 414 جفت باز با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی ­مراز تکثیر و توالی ­یابی شد. پس از ویرایش، عوامل ژنتیکی بین و درون جمعیتی مانند تنوع نوکلئوتیدی، تنوع هاپلوتایپی و فاصله ژنتیکیمحاسبه شد و در نهایت درخت تبارشناسی و شبکه هاپلوتایپی این نمونه‌ها ترسیم شد. براساس نتایج درخت تبارشناسی و شبکه هاپلوتایپی آهوان جزیره فارور- آهوی کوهی دره شوری- یک کلاد مجزا از آهوی کوهی است و وجود تنها یک هاپلوتایپ در 10 نمونه مورد مطالعه حاکی از تنوع ژنتیکی بسیار پایین این آهوان است که این امر می‌تواند نشانه‌ای از تنوع ژنتیکی کم یا به­ عبارتی یکنواختی ژنتیکی این جمعیت جزیره‌ای کوچک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instructure population and phyjogeny of Gazelle gazelle darreshoorii in Faror protected area using mtDNA

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Raam 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Mahmoud Karami 3
  • Jalil Imani Harsini 4
1 Department of Environment Hormozgan Provincial Directorate, Bandar Abbas
2 Department of Fisheries, Agricultural and Natural Resources Campus of Karaj, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, POBox: 6619-14155
3 Department of Biodiversity, Faculty of Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, POBox: 14515-775
4 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Environment, Department of Biodiversity, Tehran, POBox: 14515-775
چکیده [English]

Gazelle gazelle darreshourii belongs to Gazella genus and Gazella gazelle species which has been only reported from Faror protected area in the Persian Gulf. The aim of this study was to investigate phylogeny and genetic diversity of this population using Cytochrome b. 10 tissue samples due to flood were collected from Faror Island in February 2011. After DNA extraction, Part of Cytochrome b, 414 bp length, was amplified by Polymerase Chain Reaction and was sequenced. After editing,sequences were compaire to sequneces of Gazella genus on ncbi site. Then, Genetic factors between and within population such as nucleotide and haplotype variations and genetic distance were calculated and finally the phylogeny tree and haplotype network was drawn for these samples. Results were shown that all of samples were pertained to one haplotype and genetic distance between these samples was too low which could indicate unsuitable genetic variation in this small island population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gazella gazelle
  • Phylogeny
  • Genetical diversity
  • Faror Island
  • Cyt b