بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

4 دفتر تنوع زیستی و حیات وحش، سازمان محیط زیست، تهران

چکیده

دو شکلی جنسی یک پدیده رایج زیستی است که به بررسی تفاوت­ ساختارهای بدن نرها و ماده­ های یک جمعیت یا گونه می­ پردازد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی دو شکلی جنسی خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران با استفاده از روش ریخت ­سنجی هندسی به اجرا در آمد. به این منظور 53 لندرمارک در تصاویر دو بعدی مربوط به نماهای پشتی، جانبی و شکمی تعداد 70 جمجمه خرگوش (39 ماده و 31 نر) تعیین شد. پس از تحلیل پروکراست، داده­ های حاصل با استفاده از تحلیل چند متغیره تابع تشخیص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی ­داری را بین شکل جمجمه در جنس­ های  نر و ماده در دو نمای پشتی و شکمی نشان داد که تایید کننده وجود دو شکلی جنسی در شکل جمجمه خرگوش غربی است. براساس یافته­ ها، بیش ­ترین اختلاف مشاهده شده مربوط به استخوان­ های کمان زیگوماتیک و پوزه است. به­ طورکلی جمجمه در جنس ماده نسبت به نر تمایل به کشیده ­تر شدن پوزه و کمان زیگوماتیک کوتاه­ تر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A primary study of sexual dimorphism skull of the European hare (Lepus europaeus) in Iran

نویسندگان [English]

  • Neda Behdarvand 1
  • Hamid Reza Rezaei 1
  • Soheil Eigderi 2
  • Farzaneh Ghanbari 3
  • Mohammad Nosrati 4
  • Bahareh Shahriari 4
1 Department of Natural Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Fisheries, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Natural Environment, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Wildlife and Biodiversity Bureau, Department of Environment, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sexual dimorphism is a common biological phenomenon which examines structure differences between males and females in a population or species. This study was conducted to investigate the patterns of sexual dimorphism in skull of European hare(Lepus europaeus) in Iran using geometric morphometric technique. Hence, the dorsal, lateral and ventral faces of 70 collected skulls (39 Females and 31 Males) 53 landmark points were defined on 2D pictures. Landmark data after generalised procrustes analysis (GPA) were analyzed using DFA (Discriminant Analysis). Results showed significant difference between skull shape of male and female in the dorsal (P = 0.03) and ventral (P = 0. 004) faces could confirm sexual shape dimorphism in the skull of European hare. According to the results, sexual dimorphism of hare’ cranium was more pronounced in zygomatic arc and muzzle bones. Overall, skull of female compared to male tend to more length muzzle and shorter zygomatic arc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown hare (Lepus europaeus)
  • Skull
  • Sexual dimorphism
  • Landmark-based geometric morphometrics