بررسی اثر ضدقارچی آب انار ( .Punica granutum L) در موش های صحرایی نر دیابتی آلوده شده توسط کاندیدا آلبیکنس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آب انار با غلظت های 20، 50، 100 و200 میلی ­لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر سیستم ایمنی و بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس (ATCC 10231)  در موش­ های صحرایی مدل دیابتی شده توسط آلوکسان می ­باشد. موش­ های صحرایی توسط تزریق درون صفاقی آلوکسان (150 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن) دیابتی شدند. سپس حیوانات با خوراندن دوز عفونی کاندیدا آلبیکنس به­ میزان نیم مک فارلند به موش­ های صحرایی آلوده شدند. تیمار روزانه آب انار در غلظت­ های مختلف به ­مدت 12 روز انجام شده و نمونه­ گیری روزانه از دهان حیوانات انجام و روی محیط کشت قارچی سابرو دکستروز آگار، کشت داده و کلنی­ های قارچ شمارش شد. نتایج حاصل نشان داد که تیمار خوراکی آب انار موجب کاهش تعداد کلنی قارچ کاندیدا آلبیکنس در موش­ های صحرایی دیابتی شده و کاهش موثر تعداد کلنی­ های شمارش شده در روز سوم از تیمار آب انار مشاهده شد (001/p<0). هم ­چنین، اثر درمانی آب انار باعث افزایش تعداد گلبول سفید خون و لنفوسیت­ ها (001/p<0) و کاهش تعداد نوتروفیل­ ها در موش ­های دیابتی نسبت به گروه شاهد شد. بنابراین، آب انار باعث تقویت سیستم ایمنی و مانع از رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس در موش­ های صحرایی دیابتی می­ شود.

کلیدواژه‌ها