بررسی اثر ضدقارچی آب انار ( .Punica granutum L) در موش های صحرایی نر دیابتی آلوده شده توسط کاندیدا آلبیکنس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آب انار با غلظت های 20، 50، 100 و200 میلی ­لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر سیستم ایمنی و بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس (ATCC 10231)  در موش­ های صحرایی مدل دیابتی شده توسط آلوکسان می ­باشد. موش­ های صحرایی توسط تزریق درون صفاقی آلوکسان (150 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن) دیابتی شدند. سپس حیوانات با خوراندن دوز عفونی کاندیدا آلبیکنس به­ میزان نیم مک فارلند به موش­ های صحرایی آلوده شدند. تیمار روزانه آب انار در غلظت­ های مختلف به ­مدت 12 روز انجام شده و نمونه­ گیری روزانه از دهان حیوانات انجام و روی محیط کشت قارچی سابرو دکستروز آگار، کشت داده و کلنی­ های قارچ شمارش شد. نتایج حاصل نشان داد که تیمار خوراکی آب انار موجب کاهش تعداد کلنی قارچ کاندیدا آلبیکنس در موش­ های صحرایی دیابتی شده و کاهش موثر تعداد کلنی­ های شمارش شده در روز سوم از تیمار آب انار مشاهده شد (001/p<0). هم ­چنین، اثر درمانی آب انار باعث افزایش تعداد گلبول سفید خون و لنفوسیت­ ها (001/p<0) و کاهش تعداد نوتروفیل­ ها در موش ­های دیابتی نسبت به گروه شاهد شد. بنابراین، آب انار باعث تقویت سیستم ایمنی و مانع از رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس در موش­ های صحرایی دیابتی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifungal activity of Punica granatum juice on growth of Candida albicans in diabetic male rats

نویسندگان [English]

  • Saeideh Raeismohammadi 1
  • Maryam Eidi 2
  • Fatemeh Noorbakhsh 1
1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of pomegranate juice (20, 50, 100, 200 ml/kg) and itraconazol (10 mg/kg) on growth of Candida albicans (ATCC 10231) and number of white blood cells, lymphocytes and neutrophils in alloxan-induced diabetic rat. The animal was made diabetic by intraperitoneal (i.p.) injection of alloxan (150 mg/kg). After diabetes induction, they were contaminated by oral administration of Candida albicans juice. Fungus sampling, culturing in medium and colony count were done by swabs from mouths of all animal every day. The period of experiment was 12 days. On the third day of plant treatment, the results showed that treatment of juice at dose of 200 ml/kg decreased colony count of C. albicans in diabetic rats (p<0.001) and growth of C. albicans is suppressed on 6th day. Also, treatment of pomegranate juice increased number of white blood cells and lymphocytes (p<0.001) and decreased number of neutrophils in diabetic rats compared to control normal rats. So, consumption of pomegranate juice improved immune system function and inhibited the growth of Candida albicans in the diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punica granatum juice
  • Diabetes
  • white blood cell
  • candida albicans
  • Rat