اثر عصاره Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک ناحیه کمری-خاجی نخاع در جنین های 18 روزه موش صحرایی مادران دیابتی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز و گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، صندوق پستی 3697-19395

2 گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

چکیده

دیابت در طول دوران بارداری، باعث القای اختلالات تکاملی در بخش‌های مختلف سیستم عصبی مرکزی از جمله نخاع می‌گردد. هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات هیستومورفومتریک حاصل از عصاره Panax ginseng بر ناحیه کمریخاجی نخاع در جنین‌های 18 روزه موش‌های صحرایی مادران دیابتی بود. تعداد 16 موش صحرایی به چهار گروه مساوی شامل شاهد غیر دیابتی، غیر دیابتی دریافت‌کننده عصاره، شاهد دیابتی و دیابتی دریافت‌کننده عصاره تقسیم گردید. دیابت در موش‌های گروه‌های دیابتی توسط داروی استرپتوزوتوسین القا گردید و هر چهار گروه با جفت‌گیری طبیعی باردار شدند. گروه‌های دریافت‌کننده عصاره در طول بارداری روزانه به‌میزان400 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره جینسنگ قرمز را به‌صورت خوراکی دریافت کردند. در روز هجدهم بارداری موش‌های مادر از هر چهار گروه مورد مطالعه، بی­ هوش و جنین‌های آن­ ها خارج گردید. جهت انجام مطالعه هیستومورفومتریک ناحیه کمری-خاجی نخاع به‌همراه ستون مهره‌ها از سایر بخش‌های جنین جدا گردید و پس از به­ کارگیری روش‌های بافت‌شناسی، برخی فاکتورهای بافتی آن اندازه‌گیری گردید. در پایان اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های‌ آماری آنالـیز واریانس یک‌طرفه و تست دانکن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت (0/05P). کاهش معنی‌داری در قطر عرضی نخاع و تعداد سلول‌های ماده خاکستری و سفید نخاع و افزایش معنی‌داری در قطر عمودی کانال مرکزی نخاع در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه‌های غیر دیابتی در جنین‌های 18 روزه مشاهده گردید (0/05P). عصاره Panax ginseng از طریق افزایش تولید هورمون انسولین، قادر به کنترل هپیرگلیسمی در مادران دیابتی باردار و کاهش اختلالات حاصل از دیابت بر ناحیه کمری-خاجی نخاع در جنین‌های آن­ ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of extract of Panax ginseng on histomorphometric changes on lumbo-sacral region of the spinal cord in 18 days fetuses rat from diabetic mothers

نویسندگان [English]

  • Azam Karami 1
  • Zabihollah Khaksar 2
1 Department of Anatomy, Faculty of Veterinary, Shiraz University, Shiraz, Iran AND Department of biology, Payamenoor university, 19395-3697, Tehran, Iran
2 Department of Anatomy, Faculty of Veterinary, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Gestational diabetes induces developmental disorders in different parts of CNS including the spinal cord. This study investigated effect of extract of Panax ginseng on histomorphometric changes on lumbo-sacral region of the spinal cord in 18 days fetuses rat from diabetic mothers.16 rats were divided into four groups: non-diabetic control, non-diabetic recipient of the extract, diabetic control and diabetic recipient of the extract. Diabetes was induced by streptozotocin in diabetic groups and all 4 groups became pregnant. During pregnancy, recipient of the extract groups received ginseng extract at the dose of 400 mg/kg of body weight every day. On the 18th day of pregnancy, the mother of four groups of rats, were anesthetized, and the fetuses were obtained. In order to do histomorphometric study, lumbo-sacral region of the spinal cord separated and after the using the techniques of histology, some histological factors were measured. Data were analyzed by using SPSS software and ANOVA and Duncan statistical tests (P≤0.05). A significant reduction was observed in the transverse diameter of the spinal cord and the number of cells in gray and white matter of the spinal cord in diabetic control group than other groups in 18 days fetuses (P≤0.05). Also a significant increase was observed in vertical diameter of central canal of the spinal cord in diabetic control group than diabetic groups in 18 days fetuses (P≤0.05). Extract of Panax ginseng can control hyperglycemia and manage diabetes on the lumbo-sacral spinal disorders in fetuses of mothers with gestational diabetes by increasing insulin production.