بررسی ساختارجامعه و تنوع پرندگان دریاچه سد شهدای رامشیر در فصول زمستان و بهار

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسنده

گروه محیط‌زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

تالاب­ های ایران در دو فصل زمستان و بهار در منطقه آسیای غربی برای بقاء پرندگان آبزی زیستگاه­ های حساس به­ شمار می ­روند. به ­همین دلیل  بررسی ساختار جامعه پرندگان آبزی، کنارآبزی و خشکی زی دریاچه سد شهدای رامشیردر دو فصل زمستان 1393 و بهار 1394 با دوربین چشمی 10×40 و تلسکوپ 15×60 با روش مشاهده مستقیم و شمارش کل Total Count  انجام شد. سد شهدای رامشیر بر روی رودخانه جراحی در سال 1377 احداث  و در پشت آن دریاچه‌ای به وسعت حدود 200 هکتار تشکیل‌شده است. در طول 6 ماه بررسی 38 گونه از 19 تیره پرنده خشکی ­زی، آبزی  و کنار آبزی شناسایی و شمارش شد. پرندگان خشکی زی با  23 گونه 71% جمعیت در برابر 4 گونه با 5% آبزی و 11 گونه با  24% کنار آبزی غالب بودند.  بیش­ ترین تعداد پرنده شمارش‌شده در بهمن‌ماه با 436 پرنده از 32 گونه با تراکم 2/18 پرنده در هکتار و کم‌ ترین در دی­ ماه با 260 پرنده از 28 گونه با تراکم 1/3 پرنده در هکتار بود. بیش ­ترین تنوع گونه ­ای شانون-وینر، مارگالف وسیمپسون در بهمن‌ماه به ­ترتیب 3/142، 5/549 و 0/9413 و کم‌ترین مقدار شانون- وینر وسیمپسون در خرداد  به­ ترتیب 3/522 و 0/1389، مارگالف در اردیبهشت 3/895 بود. بیش­ ترین یکنواختی پیت در دی‌ماه 0/1273 و کم ­ترین آن در خرداد ماه 0/8349 بود. 11 گونه، شامل: 1 گونه آبزی، 3 گونه کنارآبزی و 7 گونه پرنده خشکی زی در تالاب شهدای رامشیر در بهار سال 1394 جوجه آوری کرده بودند. بنابراین اهمیت و کارکرد دریاچه شهدای رامشیر برعکس سایر تالاب­ های داخلی بوده و بیش ­تر تأمین‌کننده نیازهای پرندگان خشکی زی می­باشد. مقایسه ساختار جامعه، تعداد گونه، تراکم و تنوع پرندگان شهدای رامشیر با تالاب­ های طبیعی داخلی و ساحلی ایران نشان داد که تالاب­ های دست‌ساز نمی‌توانند جایگزین تالاب­ های طبیعی شوند، ولی می‌توانند به‌عنوان پشتوانه تالاب­ های طبیعی در زمان­ های بحرانی عمل کنند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Community Structure and Species Diversity of Birds at Ramshir Dam Lake in Winter and Spring 2015

نویسنده [English]

  • Behrouz Behrouzi-Rad
Dep. of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The wetlands of Iran in winter and spring at west Asia are sensitive habitats for survival of waterbirds. For this reason, community structure of waterbirds, terrestrial birds, waders and wading birds were counted at Shohadaye Ramshir Dam Lake in winter and spring 2015 by direct observation with binocular and telescope by total count method. Ramshir Dam was built in 1998 on Jarahi River. Area of the lake is 200 Hectare. During 6 months, 38 species of 19 families of waterbirds and terrestrial birds were counted. Terrestrial birds with 23 species and 71% of the population against 4 species with 5% population of waterbirds and 11 species with 24% population of waders and wading birds were dominant. Highest number of birds were counted in January (436 individuals) of 32 species with a density of 2.32 birds per hectare, and lowest number was in January (260 individuals) of 28 species with a density 1.3 birds per hectare. Highest Shanon-Wiener, Margalef and Simpson diversity were in January 3.142, 5.549 and 0.9413 respectively, and lowest of the Shannon–Wiener and Simpson indexes were 3.522 and 0.1389 in July respectively, and Margalef indexes was 3.895 in July. Highest evenness was 0.1273 in January and lowest was 0.8349 in July. 11 species include: one waterbird species, 3 wading birds and 7 terrestrial species have been bred in the wetland in spring 2015.  Therefore, ecological function of Ramshir reservoir is vice versa of other inland wetlands and provides the requirement of terrestrial birds. Comparison between bird's community structure, number of species and species diversity of Ramshir dam wetland with other natural inland wetlands and coastal wetlands showed that natural wetlands can't replace by artificial wetlands, but can support the natural wetlands in crisis times.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Diversity indexes
  • Community structure
  • Ramshir Dam Lake