برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بوم زاد زاغ بور (Podoces pleskei, Zarudny, 1896) در استان فارس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بوم ­زاد زاغ بور (Podoces pleskei, Zarudny, 1896) در استان فارس به ­منظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه منحصربه ­فرد است. در این مطالعه، تعداد 100 نفر از خانوارهای شهرستان نی­ریز که در مجاورت زیستگاه این گونه، یعنی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه هستند به ­روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه ­ای شامل: مشخصات جمعیت­ شناسی، سوالات آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور بود. پس از جمع­ آوری داده­ ها، نتایج با استفاده از نرم ­افزار SPSS و کاربرد نرم ­افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل داده­ ها انجام پذیرفت. یافته­ های پژوهش نشان داد که، 55 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حفاظت از گونه بوم ­زاد زاغ بور دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار بومی برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور، به ­ترتیب معادل با 28714/14 و 344569/74 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال، عضویت در سازمان­ های زیست محیطی و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the native residents in Fars province for willingness to pay to protect of Pleske’s Ground Jay (Podoces pleskei, Zarudny, 1896), as an endemic species

نویسندگان [English]

  • Omid Tabiee
  • Sara Tofighi
Natural Resources Group, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the willingness to pay (WTP) of native residents in Fars province for the protection of Pleske’s Ground Jay(Podoces pleskei, Zarudny, 1896), as an Iranian endemic species. In this study, 100 people from Neyriz city in Fars province were near the Bahram-e-Gur protect are as a one habitat of Pleske’s Ground Jay, chosen via the simple random sampling and interviews face to face. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their awareness and willingness to pay for protection of Pleske’s Ground Jay. Subsequently, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (8) Software. Result showed that, 55 percent of the cases had positive willingness to pay for protection of Pleske’s Ground Jay endemic species. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of Pleske’s Ground Jay endemic species was estimated 28714.14 RLs (0.94 $) and 344569.74 RLs (11.3 $) respectively. Furthermore, the result showed that the age, literacy level, job, membership in environmental organization and bid have statistical significant effects on willingness to pay for Pleske’s Ground Jay endemic species protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Protection
  • Endemic species
  • Pleske’s Ground Jay
  • Fars province