بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

منطقه هزار جریب یک منطقه کوهستانی با وسعت حدود 49 هزار هکتار بوده و در جنوب شرقی شهرستان بهشهر در استان مازندران قرار دارد. منطقه مذکور واجد ارزش­ های زیستگاهی خاصی بوده و توانمندی مناسبی جهت احیاء گونه ­های مختلف جانوری ازجمله سوسمارها و لاک­ پشت­ ها را داراست. از فروردین ماه تا اواخر آبان ماه 1393 نمونه‌برداری با استفاده از دست، تور دستی (برای گرفتن لاک‌پشت‌های برکه‌ای) و کمند (برای گرفتن سوسمارها از فاصله دور) انجام گرفت. در این مطالعه فون سوسمارها و لاک­ پشت­ های این منطقه و هم­ چنین صفات متریک، مریستیک و زیستگاه هر یک از گونه­ ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در طی مدت تحقیق 54 نمونه سوسمار و لاک پشت جمع ­آوری گردید. از زیرراسته­ سوسمارها، 9 گونه از 8 جنس و 5 خانواده شناسایی شد که به ­ترتیب فراوانی آن­ ها در منطقه عبارتند از: Darevskia caspica   (بیست و شش درصد)، Tenuidactylus caspius caspius (بیست و یک درصد)، Cyrtopodion scabrum (هفده درصد)، Lacerta strigata (یازده درصد)،  seudopus apodus apodus (نه درصد)، Darevskia schaekeli (هفت درصد)، Paralaudakia caucasia (شش درصد)، Anguis colchica orientalis (چهار درصد)، Ablepharus pannonicus( دو درصد). از راسته لاک­ پشت ­ها، دو گونه از دو جنس و دو خانواده در منطقه شناسایی شد که بر حسب فراوانی به­ ترتیب عبارتند از: Emys orbicularis persica (هفتاد و یک درصد) و Mauremys caspica caspica (بیست و نه درصد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Lizards and Turtles Fauna of Hezar Jarib Hunting Prohibited Area in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sadat Eftekharian
  • Vida Hojati
  • Shahram Sharafi
Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Hezarjarib Hunting Prohibited Area is a montaineous region with 49000 Hectares area is located in the Southeast of Behshahr County. This area with specific habitat worth has appropriate potential to revive species of various animals such as lizards and turtles. Sampling was carried out by use of hand, lasso (to catch lizards in far distances) and small net (to trapping turtles), from April to late November 2015. In this study, the lizards and turtle species and their morphomeristic characters were analysed. During the present research, 54 lizard and turtle specimens has been collected totally. As a result, 9 lizard species from 7 families and 10 genera, and 2 turtle species from two families and two genera has been identified. Relative abundance of the collected lizard and turtle species are as follows respectively: Darevskia caspica (26%), Tenuidactylus caspius caspius (21%), Cyrtopodion scabrum (17%), Lacerta strigata (11%), Pseudopus apodus apodus (9%), Darevskia schaekeli (7%), Paralaudakia caucasia (6%), Anguis colchica orientalis (4%), Ablepharus pannonicus (2%), Emys orbicularis persica (71%) and Mauremys caspica caspica (29%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hunting Prohibited Area
  • Hezarjarib
  • Mazandaran Province
  • Fauna
  • Lizard
  • Turtle