بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

منطقه هزار جریب یک منطقه کوهستانی با وسعت حدود 49 هزار هکتار بوده و در جنوب شرقی شهرستان بهشهر در استان مازندران قرار دارد. منطقه مذکور واجد ارزش­ های زیستگاهی خاصی بوده و توانمندی مناسبی جهت احیاء گونه ­های مختلف جانوری ازجمله سوسمارها و لاک­ پشت­ ها را داراست. از فروردین ماه تا اواخر آبان ماه 1393 نمونه‌برداری با استفاده از دست، تور دستی (برای گرفتن لاک‌پشت‌های برکه‌ای) و کمند (برای گرفتن سوسمارها از فاصله دور) انجام گرفت. در این مطالعه فون سوسمارها و لاک­ پشت­ های این منطقه و هم­ چنین صفات متریک، مریستیک و زیستگاه هر یک از گونه­ ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در طی مدت تحقیق 54 نمونه سوسمار و لاک پشت جمع ­آوری گردید. از زیرراسته­ سوسمارها، 9 گونه از 8 جنس و 5 خانواده شناسایی شد که به ­ترتیب فراوانی آن­ ها در منطقه عبارتند از: Darevskia caspica   (بیست و شش درصد)، Tenuidactylus caspius caspius (بیست و یک درصد)، Cyrtopodion scabrum (هفده درصد)، Lacerta strigata (یازده درصد)،  seudopus apodus apodus (نه درصد)، Darevskia schaekeli (هفت درصد)، Paralaudakia caucasia (شش درصد)، Anguis colchica orientalis (چهار درصد)، Ablepharus pannonicus( دو درصد). از راسته لاک­ پشت ­ها، دو گونه از دو جنس و دو خانواده در منطقه شناسایی شد که بر حسب فراوانی به­ ترتیب عبارتند از: Emys orbicularis persica (هفتاد و یک درصد) و Mauremys caspica caspica (بیست و نه درصد).

کلیدواژه‌ها