بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیلان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 رسانه بر خط نخبگان جوان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

دوزیستان ازنظرتنوعزیستیمستلزممطالعات بومی درایراناست. 5 خانواده، 8 جنس و 15 گونه از دوزیستان بی­دم و2 خانواده، 4 جنس و 7 گونه از دوزیستان دم­دار در ایران وجود دارد. هدف از مطالعهحاضر شناسایی و معرفی دوزیستان شرقاستانگیلان است. طی شش ماه کار میدانی از فروردین تا شهریور 13٩٢ تعداد 186 نمونه به کمک تور مخصوص ازشرق استان گیلان (6 ایستگاه: آستانه ­اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش و سیاهکل) جمع­ آوریو نمونه­ ها به ­طورزنده به آزمایشگاه جانور­شناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن منتقل گردید وپساز بررسی از جنبه ­های شکل ظاهری، رنگ­آمیزی بدن و اندازه­ گیری­ های بیومتریک (14 صفت)، نمونه­ ها شماره­ گذاریشدند .شناسایی نمونه­ ها در سطح خانواده، جنس و گونه براساسکلید­هایشناسایی معتبر صورت گرفت. نمونه­ های جمع­ آوری شده در طول این مطالعه به 8 گونه، 8 جنس و 6 خانواده متعلق بودند، ازجمله: خانواده Ranidae شامل: قورباغه مردابی Pelophylax sp.وقورباغه جنگلیRana pseudodalmatina ، خانواده Hylidae شامل قورباغه درختی شرقی Hyla orientalis،از خانوادهBufonidae : وزغ سبز(Pseudepidalea)variabilis  Bufotesو وزغ تالشی Bufo eichwaldi، از خانوادهPelobatidae:وزغ پابیلچه ­ای Pelobates syriacus، از خانواده Salamandridae: سمندر تاجدار (تریتون) kareliniTriturus، و از خانواده Hynobiidae: سمندر جویباری persicusIranodon جمع­ آوری و شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها