بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیلان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 رسانه بر خط نخبگان جوان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

دوزیستان ازنظرتنوعزیستیمستلزممطالعات بومی درایراناست. 5 خانواده، 8 جنس و 15 گونه از دوزیستان بی­دم و2 خانواده، 4 جنس و 7 گونه از دوزیستان دم­دار در ایران وجود دارد. هدف از مطالعهحاضر شناسایی و معرفی دوزیستان شرقاستانگیلان است. طی شش ماه کار میدانی از فروردین تا شهریور 13٩٢ تعداد 186 نمونه به کمک تور مخصوص ازشرق استان گیلان (6 ایستگاه: آستانه ­اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش و سیاهکل) جمع­ آوریو نمونه­ ها به ­طورزنده به آزمایشگاه جانور­شناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن منتقل گردید وپساز بررسی از جنبه ­های شکل ظاهری، رنگ­آمیزی بدن و اندازه­ گیری­ های بیومتریک (14 صفت)، نمونه­ ها شماره­ گذاریشدند .شناسایی نمونه­ ها در سطح خانواده، جنس و گونه براساسکلید­هایشناسایی معتبر صورت گرفت. نمونه­ های جمع­ آوری شده در طول این مطالعه به 8 گونه، 8 جنس و 6 خانواده متعلق بودند، ازجمله: خانواده Ranidae شامل: قورباغه مردابی Pelophylax sp.وقورباغه جنگلیRana pseudodalmatina ، خانواده Hylidae شامل قورباغه درختی شرقی Hyla orientalis،از خانوادهBufonidae : وزغ سبز(Pseudepidalea)variabilis  Bufotesو وزغ تالشی Bufo eichwaldi، از خانوادهPelobatidae:وزغ پابیلچه ­ای Pelobates syriacus، از خانواده Salamandridae: سمندر تاجدار (تریتون) kareliniTriturus، و از خانواده Hynobiidae: سمندر جویباری persicusIranodon جمع­ آوری و شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of Amphibian in Easte of Guilan province

نویسندگان [English]

  • Hajar Delavar Sheyda Jalaly 1
  • Seyed Gholamreza Hosseini Khalehjir 2
  • Hamidreza Jamalzadeh 2
  • Haji Gholi Kami 3
1 Young talented scientific online media
2 Department of Biology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon
3 Department of Biology, Golestan University, Gorgan
چکیده [English]

Amphibian requires the native studies in terms of biodiversity in Iran. There are 5 families, 8 genus, 15 species of Anura and 2 families, 4 genus, 7 species of Caudata in Iran. The purpose of present study was collecting and identifying the amphibian east of Guilan province in Iran. During six month of field work in the sampling areas from February until August 2014, with considerable walking during day and night,186 specimens were collected from different habitats of this region (6 stations: Astane­ashrafiye, Siyahkal, Lahijan, Langerood, Roodsar and Amlash). Sampling carried out using the handle tour. Samples were transfered alive to the zoology lab of Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Then identified and were fixed after morphological discription and coloration, biometric charactristics studies. Investigation was carried out on the physical characteristics by using the identification keys in reference book the Amphibian of Iran. During of present research specimens were captured belonging to 8 species, 8 genus and 6 families, including: family Ranidae (species Pelophylax sp. and species Rana pseudodalmatina), family Hylidae (species Hyla orientalis), family Bufonidae (species Bufotes (Pseudepidalea) variabilis, species Bufo eichwaldi, family Pelobatidae, species Pelobates syriacus, family Salamandridae (species Triturus karelini and family Hynobiidae, species Iranodon persicus).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • amphibian
  • Guilan province