اکولوژی تغذیه شانک گوفر (Rhabdosargus haffara Frosska, 1775) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

در این پژوهش 561 قطعه (220 نر و 341 ماده) شانک گوفر  (Rhabdosargus haffara)با میانگین طول کل 5/58±24/78 سانتی ­متر و میانگین وزنی 183±346 (گرم)، در آب­ های هرمزگان مطالعه و رابطه توانی 2/97وزن×0/15=TL با ضریب همبستگی  0/90 به دست آمد. نرخ مصرف بر زی­ توده، سطح غذائی و مساحت باله دمی به ­ترتیب 14/3، 0/46±3/33  و 3/66 برای اولین بار در آب­ های خلیج فارس و دریای عمان برای R. haffara محاسبه گردید. افزایش نرخ مصرف بر زی ­توده، نشانی از تکانه در یک اکوسیستم بوده و می ­تواند به دلیل تغییر در اندازه­ های جمعیت و هم­ چنین کمبود شکاردر یک اکوسیستم صورت پذیرفته باشد،که این رخداد اغلب به سمت میانگین اندازه کوچک ­تر همراه با طول عمر کوتاه­ تر در موجودات اتفاق می­ افتد. سطح تروفی به­ دست آمده در این تحقیق نشان­ دهنده رژیم گوشت­ خواری در این گونه می ­باشد. هم­ چنین، بیشینه شاخص فراوانی شکارهای مصرف شده مربوط به دوکفه ای­ ها در فصول (40/74) و در کل سال (28/66) نتیجه­ گیری شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک ­طرفه در خصوص فراوانی تعداد شکار در کلاس­ های طولی مختلف نشان داد که کلاس ­های طولی در انتخاب شکار­ها اختصاصی عمل نکرده­ا ند (0/5>p). یافته­ های حاصل از این تحقیق علاوه بر اطلاعات پایه­ ای در مدل­ سازی اکولوژیکی در فرمول­ بندی رژیم­ غذائی این گونه در صنعت آبزی­ پروری می­ تواند مورد استفاده واقع گردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding ecology of Rhabdosargus haffara Frosska, 1775, in north of the Persian Gulf and Oman Sea (Hormuzgan province Waters) the

نویسندگان [English]

 • Siamak Behzadi 1
 • Ehsan Kamrani 1
 • Farhad Kaymaram 2
 • Mohmmad sharif Ranjbar 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, POBox: 3995
2 Institute of Fisheries Research, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, POBox: 6116-14155
3 Department of Marin Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Department of Management: 3995
چکیده [English]

Some of feeding ecology and diet habitat of Rhabdosargus haffara is estimated in Northern of the Persian of Oman Sea (Hormuzgan province). For this purpose, 561 (220 male& 341 female) were selected. Consumption per biomass rate, Trophic level and Aspect ratio of caudal fin were calculated 14.3, 3.33±0.46 and 3.66 respectively, for the R.haffara for the first time in the north of Persian Gulf and Oman sea. A.Rc.f of demersal fish have been reported a small amount, Furthermore trophic level is shown that R.haffara have carnivorous diet. Vacuity index in this study was 66.54, also, maximum of prey occurrence index was concluded in the seasons (40.74) and the year (28.66) for bivalves. The results of ANOVA showed similarity in the frequency of prey in the difference length classes, but two of the length classes (22-24 and 30-32) had the most of prey, Also Length classes from 12-14 to 20- 22 and 32-34 had done specially in selected prey groups. Minimum and maximum of GaSI index is determined in summer of 2015 and winter of 2016. The finding of this study could be used in aquaculture and ecological modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feeding
 • R.haffara
 • Q/B
 • T.L
 • A.Rc.f
 • Hormuzgan
 • Persian Gulf and Oman Sea