مطالعه آسیب شناسی بافت آبشش کفشک زبان گاوی (Cynoglossus bilineatus) در آب های ساحلی استان هرمزگان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسنده

گروه محیط‌زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، صندوق پستی: 397

چکیده

آبشش ماهیان در تماس مستقیم با محیط آب بوده و از این رو نسبت به آلاینده­ های محیط، آسیب ­پذیر است. در این مطالعه، 20 ماهی بالغ کفشک زبان گاوی در فصل تابستان سال 1391، از ایستگاه­ های بندر­کنگ و بندرعباس در آب­ های ساحلی استان هرمزگان نمونه ­برداری و مورد مطالعه آسیب­ شناسی بافت آبشش قرارگرفتند. پس از مراحل برش ­گیری و رنگ ­آمیزی، گروه­ بندی آسیب­ های آبشش انجام گرفت و شاخص تغییرات آسیب شناسی بافت برای هر ایستگاه محاسبه گردید. در بندرکنگ این شاخص، در محدوده آسیب­ های اندک قرار داشت. در مقابل در ایستگاه بندرعباس تغییرات بافتی شدید و برگشت ­ناپذیر در آبشش مشاهده شد. این تغییرات شامل برآمدگی اپی تلیوم از غشای پایه و ایجاد ادم بافتی، هیپرپلازی سلول­ های اپی­ تلیالی و چسبندگی تیغه ­های آبششی مجاور، چماغی­ شدن انتهایی تیغه­ ها، نفوذ لوکوسیتی، آنوریسم و احتقان خون، نکروز و تخریب سلولی بودند. علت این آسیب­ های بافتی  مشاهده­ شده در ایستگاه بندرعباس، ممکن است اثرات عوامل استرس ­زا زیست محیطی از جمله آلاینده­ ها باشد که در این شهر، به­ دلیل مجاورت با اسکله و پالایشگاه­ ها، شدت بیش ­تری دارند. آبشش بافت حساسی در مقابل آلاینده­ ها بوده و نشانگر زیستی مناسبی جهت پایش محیط می­ باشد. به­ همین خاطر استفاده از تجزیه و تحلیل­ های آسیب ­شناسی بافت آبشش ماهیان، به ­خصوص ماهیان کفزی، می ­تواند به­ عنوان ابزاری برای ارزیابی دقیق ­تر کیفیت محیط ­زیست در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological studies on gill of Cynoglossus bilineatus, in coastal areas of Hormozgan Province

نویسنده [English]

  • Azadeh Atabati
Department of Environmental Science, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, P.O.Box: 397
چکیده [English]

Gills of fish in direct contact with the water environment and hence is vulnerable to aquatic pollutants. In this study, 20 adult fish, Cynoglossus bilineatus, were caught at two different sites in Hormozgan. Province, namely Bandar Kong and Bandar Abbas in summer and gill histology were studied. The histological changes in gills were detected microscopically. Histopathologial changes in gill were classified and histopathological alternation index (HAI) was calculated separately for each station. HAI value in Bandar Kong represents slight alteration. In contrast, we observed severe and irreversible changes in gill tissue in Bandar Abbas. Meanwhile, various histopathological abnormalities were observed in gills of fish specimens. In the gill filaments, cell proliferation, lamellar cell hyperplasia, lamellar fusion, lifting of the respiratory epithelium, and the presence of aneurysmal areas were observed. Because Bandar Abbas city is near to waterfront and oil refineries, effects of environmental stress factors such as environmental pollution are more intense. Gill tissue is sensitive to pollutants and so can be used as a biomarker for monitoring the environment. For this reason, the use of histopathological analysis of gill fish, particularly fish Demersal, in application to evaluating water quality can be used as a tool for more accurate evaluation of environmental quality in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gill tissue
  • Biomarker
  • Cynoglossus bilineatus
  • Hormozgan province