اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر پاره ای از فاکتورهای خونی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه بهداشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، صندوق پستی: 961

3 گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

      هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات پروبیوتیکی باکتریلاکتوباسیلوس پلانتاروم بر برخی از پارامترهای خونی تاس ­ماهی سیبری با وزن 35-40 گرم بود. تعداد 240 عدد ماهی به­صورت کاملاً تصادفی در 12 ونیرو توزیع و با چهار تیمار غذایی حاوی 107، 108، 109 سلول پروبیوتیک در هر گرم جیره و تیمار شاهد فاقد پروبیوتیک در سه تکرار به­ مدت 60 روز تغذیه شدند و در روزهای 30 و 60 مورد آزمایش قرار گرفتند. ارزیابی پارامترهای خونی نشان داد که در اکثر تیمارها افزایش در برخی پارامترهای مربوط به گلبول قرمز مثل هماتوکریت (HCT)، هموگلوبین(HB) و متوسط حجم گلبول­های قرمز (MCV) مشاهده شده، ولی اختلاف معنی­ دار وجود نداشته است. تعداد گلبول­ های سفید (WBC) و میزان لنفوسیت (LYM) در همه تیمارها و تیمار شاهد بعد از 60 روز کاهش یافت و بیش ­ترین میزان کاهش مربوط به تیمار حاوی لوگ 8 باکتری بود. به هنگام استفاده از لوگ 8 پلانتاروم، میزانMCHو MCHC کاهش داشته که فاقد اختلاف معنی­ دار بوده است. بنابراین مطالعه حاضر نشان داد که افزودن باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم به جیره­ غذایی تاس­ ماهیسیبری می ­تواند اثر مطلوبی بر فاکتورهای خونی آن­ ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها