اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر پاره ای از فاکتورهای خونی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه بهداشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، صندوق پستی: 961

3 گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

      هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات پروبیوتیکی باکتریلاکتوباسیلوس پلانتاروم بر برخی از پارامترهای خونی تاس ­ماهی سیبری با وزن 35-40 گرم بود. تعداد 240 عدد ماهی به­صورت کاملاً تصادفی در 12 ونیرو توزیع و با چهار تیمار غذایی حاوی 107، 108، 109 سلول پروبیوتیک در هر گرم جیره و تیمار شاهد فاقد پروبیوتیک در سه تکرار به­ مدت 60 روز تغذیه شدند و در روزهای 30 و 60 مورد آزمایش قرار گرفتند. ارزیابی پارامترهای خونی نشان داد که در اکثر تیمارها افزایش در برخی پارامترهای مربوط به گلبول قرمز مثل هماتوکریت (HCT)، هموگلوبین(HB) و متوسط حجم گلبول­های قرمز (MCV) مشاهده شده، ولی اختلاف معنی­ دار وجود نداشته است. تعداد گلبول­ های سفید (WBC) و میزان لنفوسیت (LYM) در همه تیمارها و تیمار شاهد بعد از 60 روز کاهش یافت و بیش ­ترین میزان کاهش مربوط به تیمار حاوی لوگ 8 باکتری بود. به هنگام استفاده از لوگ 8 پلانتاروم، میزانMCHو MCHC کاهش داشته که فاقد اختلاف معنی­ دار بوده است. بنابراین مطالعه حاضر نشان داد که افزودن باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم به جیره­ غذایی تاس­ ماهیسیبری می ­تواند اثر مطلوبی بر فاکتورهای خونی آن­ ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of probiotic Lactobacillus plantarum on some hematological parameters Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezvani gilkalayi 1
  • Babak Shoaibi omrani 1
  • Reza Safari 2
  • Farnaz Mashayekhi 3
1 Department of Health, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Caspian Sea Ecology Research Institute, Research Institute of Fisheries, Research Organization, Education and Promotion of Agriculture, Sari, PO Box: 961
3 Department of Food Industries, Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of probiotic bacteria Lactobacillus plantarum on some blood parameters Siberian sturgeon weighing 35-40 grams. . This research in the form of a completely random design with 4 treatments and 3 replications that includes fed with basic food ration contains 107, 108 and 109 probiotic bacterial cells per gram food rations and control without probiotics, which was treated for 60 days and were later sampled and tested. The evaluation of hematological parameters was determined that the most treatments were observed with increasing of some parameters in relative to RBC (such as hematocrit, hemoglobin, the enumeration of RBC) but there is no a significant difference. When Lactobacillus plantarum was utilized, as a consequence, is caused to reduce MHC (mean corpuscular hemoglobin) and MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration).after 60 days ,the number of WBC and Lym in all treatment and control decreased and maximum decreasing was belong to log8 bacterial treatment . During the using of log8 bacterial treatment the amount of MCH and MCHC decreased, but not significant differentiation.This study showed that adding probiotic bacteria Lactobacillus plantarum to the diet of Siberian sturgeon can have good effects on blood factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siberian sturgeon
  • blood factors
  • Lactobacillus plantarum
  • Probiotic