اثرات عصاره هیدروالکلی آنغوزه (Ferula assafoetida) در جیره بر شاخص های ایمنی موکوسی در ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

باتوجه به افزایش روزافزون مقاومت باکتریایی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، گرایش به سمت استفاده از گیاهان دارویی سوق پیداکرده است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات جیره­ غذایی حاوی سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) بر شاخص‌های ایمنی موکوسی (آلکالین فسفاتاز، پروتئین کل و ایمونوگلوبین) ماهی گور­خری(Danio rerio) انجام شد. بدین­ منظور تعداد 360 قطعه ماهی با میانگین وزنی حدود 0/01±0/3 گرم در 4 تیمار به‌صورت کاملاً تصادفی و هر تیمار با 3 تکرار شامل تیمار شاهد (جیره­ غذایی بدون عصاره)، تیمارهای با جیره­ غذایی حاوی عصاره (2/5، 5 و 10 گرم بر کیلوگرم) به‌صورت تصادفی در آکواریوم­ های پرورش تقسیم و به­ مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. ارزیابی ایمنی موکوس، میزان ایمونوگلوبولین در سطح 5 گرم بر کیلوگرم بیش ­ترین افزایش را داشته ولی در الکالین فسفاتاز و پروتئین کل در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نشان نداد (0/05<p). تغییرات شاخص الگوی پروتئینی، دامنه بین 11 تا 63 کیلو دالتونِ را نشان داد. به ­طوری­ که تیمار 5 گرم بر کیلوگرم نسبت به همه‌ تیمارها بیش­ ترین ضخامت را در باندها نشان داد. براساس نتایج این تحقیق استفاده از عصاره گیاهی آنغوزه در سطح  5 گرم بر کیلوگرم جهت بهبود شاخص­ های ایمنی موکوسی در ماهی گورخری پیشنهاد می­ شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of supplementation of diet with Ferula assafoetida hydroalkohalic extract on mucosal immune response in zebrafish

نویسندگان [English]

  • Fateme Vahedi
  • Roghieh Safari
  • Ali Shabany
  • Seyed Hossein Hoseinifar
  • Hamed Kolangi
  • Shabnam Negadmoghadam
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

Due to the increasing bacterial resistance to antibiotics and the side effects of chemical drugs, the tendency towards the use of medicinal plants has increased. The aim of present study was to investigate the effect of Ferula assafoetida hydroalkohalic extract on mucosal immune response (Alkalin phosphatase, total protein and total immunoglobin) in zebrafish. For this purpose 360 fish with an average weight of 0.3 ± 0.01 were randomly divided in 12 aquaria (three replicate) and fed diet supplemented with 0, 0.5, 1and 2 % ferula extract for 60 days. Evaluation of mucosal immune parameters revealed that supplementation of diet with ferula extract significantly elevated total immunoglobin activity in fish fed 1% compared to control and other treated groups (P<0.05) but Alkalin phosphatase and total protein didn’t show significant difference in fish fed supplemented diet compared to control (P>0.05).The mocus protein pattern showed ranges from 11 to 63 kDa. Diet including 1% showed the thickest band mocus protein pattern. Based on the results of this study, using 1% ferula hydroalkohalic extract is recommended for improvement of mucosal immune parameters in zebrafish. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferula
  • Zebrafish
  • Mucosal immune
  • Immunostimulant