تاثیر رژیم تغذیه ای کاروتنوئیدی بر میزان رنگی شدن ماهی سیچلاید طاووسی (Aulonocara baenschi)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثرات رژیم غذایی مکمل شده با کاروتنوئید بر میزان رنگی شدن در ماهی زینتی سیچلاید طاووسی(Aulonocara baenschi) بود. دو نوع کاراتنوئید (استاگزانتین و بتاکاروتن) به­ صورت مجزا و مخلوط هر یک در دو سطح 40  و 100 میلی­ گرم به ازای هر کیلوگرم غذا بر جیره تجاری اسپری شد. یک جیره بدون کاروتنوئید به ­عنوان جیره شاهد در نظر گرفته شد. ماهیان با میانگین وزن 4 تا 6 گرم به­ مدت 8 هفته روزانه دو نوبت به ­میزان 2 درصد وزن بدن غذادهی شدند. بعد از تغذیه با غذای مکمل شده با کاروتنوئیدها بین تیمارهای تغذیه ­ای از نظر میزان کاروتنوئید کل، تفاوت معنی ­داری وجود داشت (0/05>p). نسبت نهایی بالاتر کاروتنوئید کل در تیمار تغذیه­ ای حاوی 100 میلی­ گرم آستاگزانتین و100 میلی­ گرم بتاکاروتن نشان داد که جیره غذایی با  غلظت 100 میلی­­ گرم از ترکیب رنگدانه­ های آستاگزانتین و بتاکاروتن بیش ­ترین درصد تجمع رنگدانه در پوست را داشته و این تیمار دارای بیش ­ترین رنگی شدن در بین تیمارها بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت رنگدانه­ ها در جیره غذایی میزان کاروتنوئید کل در پوست ماهی و رنگی ­شدن افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary Carotenoid on pigmentation of Peacock cichlid (Aulonocara baenschi)

نویسندگان [English]

  • Fahemeh Bouzhmehrani
  • Valialah Jafari
  • Mohammad Reza Imanpoor
Department of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of dietary carotenoid supplement on pigmentation of peacock cichlid, Aulonocara baenschi. Two types of carotenoid (astaxanthin and β-carotene) either individually or mixed, at two level (40 and 100 mg/kg) were spread on commercial diet.  Control group had also no carotenoid. Fish with an average weight of 4 to 6 g were fed twice daily for 8 weeks at a rate of 2% of their body weight. Feeding with complementary foods with carotenoids there was a significant difference among dietary treatments in terms of total carotenoids (P<0.05).   The higher rate of total carotenoids in dietary treatments containing 100 mg astaxanthin and 100 mg of beta-carotene, showed that diet with 100 mg of astaxanthin and beta-carotene pigment composition had the highest percentage of pigmentation and had the most pigmentation among treatments. Totally, The amount of total carotenoid in skin and pigmentation increased as the content carotenoids in diet increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aulonocara baenschi
  • Pigmentation
  • Carotenoid
  • Astaxanthin
  • β-caroten