بررسی تأثیر عصاره جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفلوم (Sargassum angustifolium) بر روی شاخص های رشد و بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: 1915

3 پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

با توجه به نقش جلبک‌های دریایی در تغذیه آبزیان در این مطالعه به ­منظور بررسی شاخص‌های رشد و بازماندگی میگوهای 5-4 گرمی گونه(Litopenaeus vannamei) از جیره غذایی حاوی عصاره اسیدی جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفولوم(Sargassum angustifolium)  جمع­ آوری شده از سواحل شهرستان بوشهر در مقایسه با غذای کنسانتره تجاری استفاده شد. مطالعه حاضر از سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار تشکیل شده بود. میگوهای تیمار شاهده و آزمایشی به ­ترتیب توسط جیره‌های غذایی حاوی صفر، 1/5، 2/5 و 3 درصد عصاره جلبک به­ مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج حاکی از آن بود که بیش ­ترین میانگین وزن و طول به­ ترتیب با میزان 0/19±9/72 گرم و 0/54±10/95 سانتی‌متر مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2/5 درصد عصاره جلبک بود. هم ­چنین میزان ضریب رشد ویژه میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2/5 درصد عصاره جلبک  در مقایسه با میگوهای تیمار شاهد به ­طور معنی ­داری به­ میزان 1/57 درصد افزایش یافته بود (0/05>p). این درحالی بود که میزان ضریب تبدیل غذایی میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2/5 درصد عصاره جلبک در مقایسه با میگوهای تیمار شاهد به ­میزان 0/31 درصد به ­طور معنی­ داری کاهش یافته بود (0/05>p). از سوی دیگرمیزان بازماندگی میگوهای تیمار آزمایشی به ­ترتیب 76/85، 76/58 و 77/65 درصد به ­طور معنی­ داری بیش ­تر از میگوهای تیمار شاهد با میزان 70/40 درصد به ­دست آمد(0/05>p). لذا می‌توان عنوان نمود که استفاده از عصاره جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفلوم به ­میزان 2/5 درصد به­ عنوان مکمل در جیره غذایی در طول دوره پرورش قادر است موجب بهبود شاخص‌های رشد و بازماندگی در میگوهای سفیدغربی شود.

کلیدواژه‌ها