بررسی تأثیر عصاره جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفلوم (Sargassum angustifolium) بر روی شاخص های رشد و بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: 1915

3 پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

با توجه به نقش جلبک‌های دریایی در تغذیه آبزیان در این مطالعه به ­منظور بررسی شاخص‌های رشد و بازماندگی میگوهای 5-4 گرمی گونه(Litopenaeus vannamei) از جیره غذایی حاوی عصاره اسیدی جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفولوم(Sargassum angustifolium)  جمع­ آوری شده از سواحل شهرستان بوشهر در مقایسه با غذای کنسانتره تجاری استفاده شد. مطالعه حاضر از سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار تشکیل شده بود. میگوهای تیمار شاهده و آزمایشی به ­ترتیب توسط جیره‌های غذایی حاوی صفر، 1/5، 2/5 و 3 درصد عصاره جلبک به­ مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج حاکی از آن بود که بیش ­ترین میانگین وزن و طول به­ ترتیب با میزان 0/19±9/72 گرم و 0/54±10/95 سانتی‌متر مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2/5 درصد عصاره جلبک بود. هم ­چنین میزان ضریب رشد ویژه میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2/5 درصد عصاره جلبک  در مقایسه با میگوهای تیمار شاهد به ­طور معنی ­داری به­ میزان 1/57 درصد افزایش یافته بود (0/05>p). این درحالی بود که میزان ضریب تبدیل غذایی میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 2/5 درصد عصاره جلبک در مقایسه با میگوهای تیمار شاهد به ­میزان 0/31 درصد به ­طور معنی­ داری کاهش یافته بود (0/05>p). از سوی دیگرمیزان بازماندگی میگوهای تیمار آزمایشی به ­ترتیب 76/85، 76/58 و 77/65 درصد به ­طور معنی­ داری بیش ­تر از میگوهای تیمار شاهد با میزان 70/40 درصد به ­دست آمد(0/05>p). لذا می‌توان عنوان نمود که استفاده از عصاره جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفلوم به ­میزان 2/5 درصد به­ عنوان مکمل در جیره غذایی در طول دوره پرورش قادر است موجب بهبود شاخص‌های رشد و بازماندگی در میگوهای سفیدغربی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation effect of extract of Sargassum angustifolium on growth and survival rates of Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

نویسندگان [English]

  • Musa Heidari 1
  • Negar Ghotbeddin 2
  • Mohammad Khalil Pazir 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, POBox: 1915
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, POBox: 1915
3 Research Institute of Shrimp Country, Fisheries Research Institute of Iran, Agricultural Research and Education Organization, Bushehr, POBox: 1374
چکیده [English]

Marine algae (sea weed) were important role in the aquatic feed. The aim of this study evaluation were different levels effects extract Sargassum angustifolium in compared with commercial concentrate feed on the growth and survival of juveniles 5-4 grams of Litopenaeus vannamei collected from the coastal city of Mahshahr. This study was consisting of three experimental treatments (fed with 1.5, 2.5 and 3 % of S. angustifolium diet) and control treatment (fed commercial concentrate diet) each had three replications that were daily fed for 60 day. the highest average weight and length of shrimp treatments alluded the treatments fed diet containing 2.5 % seaweed extract of S. angustifolium with 10/01±0/19 g and 10/95±0/54 cm respectively compared with shrimp fed diet containing 3 and 5.1 % seaweed extract. In this study observed specific growth rate (SGR) of shrimp fed with diets containing 2.5 % seaweed extract were 1.57 % compare with control groups were increased significantly (P<0.05). The results obtained in the experiment were indicated food conversation rate of experimental of post larval significantly less than control treatment (P<0.05). On the other hand it was observed that survival rate of shrimp treatments  76.85, 76.58 and 77.65 %, respectively, significantly higher than the control shrimp were with the 70.40 % (P <0.05).Thus, despite the absence of a significant difference in the nutritional value of different diets containing seaweed extract, the results showed that no significant difference in the growth and survival of shrimp fed with 3% seaweed extract fed to shrimp seaweed was observed with diets containing 2.5 %.However, the growth index and survival of shrimp was significantly lower than the control shrimp. It can be said that the use of seaweed extract as a supplement in the diet by 2.5 % during the period of investigation is able to improve the growth and survival of L. vannamei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • Sargassum angustifolium
  • Growth index
  • survival rate