مدل سازی پراکنش گونه های ماکروبنتیک منطقه جزر ومدی رودخانه بهمنشیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

چکیده

در این مطالعه، ارائه­ یک مدل پیش ­بینی برای حضور و عدم حضور چند گونه­ غالب ماکروبنتیک در یک ناحیه­ جزر و مدی مصب رودخانه­ بهمنشیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه­ برداری از منطقه به ­منظور شناسایی و شمارش گونه­ ها و هم ­چنین اندازه­ گیری میزان TOMو دانه ­بندی رسوبات انجام شد. پس از شناسایی و شمارش گونه­ های ماکروبنتیک، نقشه­ فراوانی برای چند گونه­ غالب منطقه ساخته شد.به­ منظور دستیابی به نقشه ارتفاعی، منطقه­ مورد مطالعه، با استفاده از دوربین نیوو نقشه ­برداری گردید. براساس همبستگی فاکتورهای محیطی به­ دست آمده، مدل پیش ­بینی رگرسیونی برای چند گونه به­ دست آمد. نقشه ­های فاکتورهای محیطی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، درصد مواد آلی، درصد رسوبات دانه­ ریز، فاصله از خط پایین جزر و مدی و اطلاعات دو باند 1 و 6 ماهواره ­ای 8  landst به ­عنوان ورودی­ های این مدل در محیط GIS وارد شدند و نقشه پیش­ بینی حضور و عدم حضور برای این گونه ­ها تهیه گردید. نتایج به ­دست آمده از این مدل به ­وسیله­ آزمون آماری کاپا ارزیابی شد. نتایج به ­دست آمده از این آزمون نشان داد این روش، روش مناسبی جهت مدل­ سازی پیش­ بینی برای پراکنش بالقوه گونه ­های ماکروبنتیک خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها