مدل سازی پراکنش گونه های ماکروبنتیک منطقه جزر ومدی رودخانه بهمنشیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

چکیده

در این مطالعه، ارائه­ یک مدل پیش ­بینی برای حضور و عدم حضور چند گونه­ غالب ماکروبنتیک در یک ناحیه­ جزر و مدی مصب رودخانه­ بهمنشیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه­ برداری از منطقه به ­منظور شناسایی و شمارش گونه­ ها و هم ­چنین اندازه­ گیری میزان TOMو دانه ­بندی رسوبات انجام شد. پس از شناسایی و شمارش گونه­ های ماکروبنتیک، نقشه­ فراوانی برای چند گونه­ غالب منطقه ساخته شد.به­ منظور دستیابی به نقشه ارتفاعی، منطقه­ مورد مطالعه، با استفاده از دوربین نیوو نقشه ­برداری گردید. براساس همبستگی فاکتورهای محیطی به­ دست آمده، مدل پیش ­بینی رگرسیونی برای چند گونه به­ دست آمد. نقشه ­های فاکتورهای محیطی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، درصد مواد آلی، درصد رسوبات دانه­ ریز، فاصله از خط پایین جزر و مدی و اطلاعات دو باند 1 و 6 ماهواره ­ای 8  landst به ­عنوان ورودی­ های این مدل در محیط GIS وارد شدند و نقشه پیش­ بینی حضور و عدم حضور برای این گونه ­ها تهیه گردید. نتایج به ­دست آمده از این مدل به ­وسیله­ آزمون آماری کاپا ارزیابی شد. نتایج به ­دست آمده از این آزمون نشان داد این روش، روش مناسبی جهت مدل­ سازی پیش­ بینی برای پراکنش بالقوه گونه ­های ماکروبنتیک خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macrobenthic Species Modeling of Distribution in Bahmanshir River Tidal Zone Using GIS and Remote Sensing

نویسندگان [English]

  • Atefeh Abbasi 1
  • Ali Dadollahi Sohrab 1
  • Hossein Mohammad Asgari 1
  • Seyed Mohammad Bagher Nabavi 2
  • Heeva Elmai zadeh 1
1 Department of Environment, Marine Science and Technology University of Khorramshahr, PO Box: 64199-43175
2 Department of Marine Biology, Marine Science and Technology University of Khorramshahr, PO Box: 64199-43175
چکیده [English]

In this study, providing a predictive model for the presence or absence of a few dominant macrobenthic species in a tidal area of mouth of the Bahmanshir River were evaluated. Sampling of the region to identify and count species and also measure the amount of TOM and grading of sediments was carried out. After identifying and counting macrobenthic species, frequency map was prepared for a few dominant species. In order to achieve elevation map, the study area was mapped with Nivo camera. Based on the correlation of environmental factors obtained, the regression model of prediction for a few species was obtained. Maps of environmental factors, elevation, slope, slope direction, the percentage of organic matter, the percentage of fine-grained sediments, the distance from the bottom tidal line, and data from two satellite bands of 1 and 6 of landst8 as inputs to this model were entered in ArcGIS software and the prediction map of the presence or absence for these species were prepared. The results of this model was evaluated by the Kappa statistic. The results of this test showed that this method will be an appropriate method for modelling of prediction for potential distribution of macrobenthic species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthose
  • GIS
  • Remote Sensing
  • logestic Regression
  • Bahmanshir river