اثرات تنش های دمایی روی برخی فاکتورهای خونی، شاخص های استرس و هیستوپاتولوژیک آبشش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3516-41335

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

3 پژوهشکده آبزی پروری آب‏ های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران، صندوق پستی: 61

چکیده

ماهی قزل­ آلای رنگی ن­کمان (Oncorhynchus mykiss)از اهمیت و ارزش زیادی از نظر کیفیت گوشت، تکثیر و پرورش آسان و هم­ چنین صید ورزشی برخوردار بوده و مهم­ ترین گونه از ماهیان آزاد پرورشی آب شیرین است. این تحقیق به­ منظور تعیین اثر تنش ­های دمایی روی بعضی فاکتورهای خونی و بافت آبشش قزل­ آلای رنگین­ کمان روی 300 عدد ماهی انجام شد. برای این منظور ماهیان با وزن 30 گرم به­ طور تصادفی انتخاب شده و در 5 تیمار (هر تیمار دارای سه تکرار) شامل تیمار 1 (شاهد): دمای 14 درجه سانتی­ گراد، تیمار 2: دمای 28 درجه سانتی ­گراد، تیمار 3: دمای 25 درجه سانتی ­گراد، تیمار 4: دمای 20 درجه سانتی­ گراد و تیمار 5: دمای 5 درجه سانتی­ گراد به­ مدت 24 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین تعداد RBC در تیمار 1 (شاهد)، بالاترین تعداد WBC در تیمار 5، بالاترین تعداد هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار 1 (شاهد) و کم­ ترین میزان گلوکز و کورتیزول در تیمار 1 (شاهد) وجود داشت (0/05>P). در سایر فاکتورهای خونی (MCV، MCH، MCHC، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل) اختلاف معنی­ داری مشاهده نشد (0/05<P). هم­ چنین علائمی مانند مرگ و میر، خونریزی شدید، تخریب سلول­ های کلراید، هایپرتروفی یا ادم سلول­ های اپیتلیوم، تحلیل دستگاه پیلار، تحلیل سلول­ های اپیتلیال، نکروز سلولی و آنوریسم یا تلانژیکتازی مشاهده گردید. در یک نتیجه ­گیری کلی می­ توان گفت که دمای 14 درجه سانتی­ گراد برای قزل­ آلای رنگین­ کمان مناسب­ تر می باشد. چرا که بالاترین تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و کم­ ترین میزان کورتیزول و گلوکز در گروه شاهد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها