اثرات تنش های دمایی روی برخی فاکتورهای خونی، شاخص های استرس و هیستوپاتولوژیک آبشش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3516-41335

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

3 پژوهشکده آبزی پروری آب‏ های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران، صندوق پستی: 61

چکیده

ماهی قزل­ آلای رنگی ن­کمان (Oncorhynchus mykiss)از اهمیت و ارزش زیادی از نظر کیفیت گوشت، تکثیر و پرورش آسان و هم­ چنین صید ورزشی برخوردار بوده و مهم­ ترین گونه از ماهیان آزاد پرورشی آب شیرین است. این تحقیق به­ منظور تعیین اثر تنش ­های دمایی روی بعضی فاکتورهای خونی و بافت آبشش قزل­ آلای رنگین­ کمان روی 300 عدد ماهی انجام شد. برای این منظور ماهیان با وزن 30 گرم به­ طور تصادفی انتخاب شده و در 5 تیمار (هر تیمار دارای سه تکرار) شامل تیمار 1 (شاهد): دمای 14 درجه سانتی­ گراد، تیمار 2: دمای 28 درجه سانتی ­گراد، تیمار 3: دمای 25 درجه سانتی ­گراد، تیمار 4: دمای 20 درجه سانتی­ گراد و تیمار 5: دمای 5 درجه سانتی­ گراد به­ مدت 24 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین تعداد RBC در تیمار 1 (شاهد)، بالاترین تعداد WBC در تیمار 5، بالاترین تعداد هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار 1 (شاهد) و کم­ ترین میزان گلوکز و کورتیزول در تیمار 1 (شاهد) وجود داشت (0/05>P). در سایر فاکتورهای خونی (MCV، MCH، MCHC، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل) اختلاف معنی­ داری مشاهده نشد (0/05<P). هم­ چنین علائمی مانند مرگ و میر، خونریزی شدید، تخریب سلول­ های کلراید، هایپرتروفی یا ادم سلول­ های اپیتلیوم، تحلیل دستگاه پیلار، تحلیل سلول­ های اپیتلیال، نکروز سلولی و آنوریسم یا تلانژیکتازی مشاهده گردید. در یک نتیجه ­گیری کلی می­ توان گفت که دمای 14 درجه سانتی­ گراد برای قزل­ آلای رنگین­ کمان مناسب­ تر می باشد. چرا که بالاترین تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و کم­ ترین میزان کورتیزول و گلوکز در گروه شاهد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of thermal stresses on some hematological factors, Stress indexes and histopathologic of gill in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Shahla Khorshidi 1
  • Hosein Khara 2
  • Mohaddeseh Ahmadnezhad 3
1 Department of Fisheries, Guilan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran, P.O. Box: 41335-3516
2 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, P.O. Box: 1616
3 Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran, P. O. Box: 61
چکیده [English]

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) has great importance in terms of meat quality, easy reproduction and sport hunting and is the most important species of salmonides in freshwater. This research was carried out to determine the effect of thermal stresses on some hematological factors and gill tissue in rainbow trout on 300 fish. For this purpose, fishes that have weight of 30 gr selected randomly and were in 5 treatments (Each treatment has three replicates) and these were treatment 1 (control): 14 °C, treatment 2: 28 °C, treatment 3: 25 °C, treatment 4: 20 °C and treatment 5: 5 °C. This action did for 24 hours. The results showed that the highest number of RBC, the highest number of WBC, the highest number of hemoglobin and hematocrit and the lowest levels of glucose and cortisol were in treatment 1 (control), treatment 5, treatment 1 (control) and treatment 1 (control) (P< 0.05). There were no significant differences in other hematological factors (MCV, MCH, MCHC, neutrophils, lymphocytes, monocytes, and eosinophils, respectively (P> 0.05). As well as there were symptoms such as mortality, severe bleeding, chloride cell destruction, hypertrophy or epithelial cell edema, break downing Pilar, break downing epithelial cell, cell necrosis and aneurysm or telangiectasia. In a general conclusion, it can be said that the temperature of 14 °C is more suitable for rainbow trout, because the highest number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, and the lowest levels of cortisol and glucose were observed in the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)
  • Thermal stresses
  • Stress indexes
  • Hematological factors
  • Gill tissue