بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ترکیب زئوپلانکتون استخرهای پرورش ماهی گرم آبی است، از این­ رو در مطالعه حاضر ساختار و دینامیک زئوپلانکتون­ ها در 3 استخر مزارع پرورش توام ماهی کپور معمولی و کپور ماهیان چینی در منطقه دزفول مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی نمونه­ های زئوپلانکتونی نیز با استفاده از تورهایی با چشمه 100 میکرون از 3 استخر (A1، A2، A3) 2 هکتاری در طول اسفند 1393 تا مهر 1394 برداشت شد. از هر ایستگاه 20 لیتر آب فیلترشده و نمونه ­ها بعد از تثبیت با فرمالین 4 درصد به آزمایشگاه منتقل و شناسایی براساس کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد. جهت بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب (pH، نیترات، فسفات، آمونیاک، شوری، EC، سختی، اکسیژن محلول، کدورت و دما) بر روی تنوع و تراکم زئوپلانکتون­ ها در طول دوره این فاکتورها نیز مورد اندازه­ گیری قرار گرفتند. نتایج اندازه­ گیری نشان داد که با وجود یکسانی کوددهی، حجم آب استخر و سایر شرایط حاکم بر 3 استخر، پارامترهای نیترات، فسفات بین سه استخر اختلاف معنی ­داری داشت و هم ­چنین نتایج همبستگی، همبستگی بین داده زئوپلانکتون­ های شناسایی شده و پارامترهای فیریکی و شیمیایی مشاهده نشد. در استخر A1 بالاترین تعداد زئوپلانکتون در مهرماه (1313/38عدد در لیتر) و کم­ ترین تعداد در فروردین و اردیبهشت در استخر A2 (صفر عدد در لیتر) شمارش شد. پر گونه ­ترین رده با 6 گونه و بالاترین فراوانی با 80/46 درصد متعلق به رده روتیفر و فراوان‌ترین گونه مربوط به گونه Trichocera sp. بود. در استخر A2 بالاترین تعداد زئوپلانکتون در شهریور و کم ­ترین تعداد در فروردین‌ماه شمارش شد و باز هم روتیفر با 5 گونه و 87/71 درصد فراوان‌ترین گونه شناسایی‌ و همانند استخر A2 فراوان‌ترین گونه متعلق به Trichocera sp. بود. در استخر A3 زئوپلانکتون ­ها بالاترین تعداد را در خردادماه و کم ­ترین تعداد را در اردیبهشت‌ ماه داشتند. در این استخر هم­ چون دو استخر دیگر، رده روتیفر با 70/27 درصد و 5 گونه فراوان‌ترین رده بود و بیش ­ترین فراوانی به گونه Brachionus sp تعلق داشت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که دو گونه Trichocera spو Brachionus spبه­ عنوان مهم­ ترین گونه­ های زئوپلانکتونی در استخرهای پرورشی منطقه دزفول هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Species Composition of Zooplankton Communities in Warm Water Fish Ponds in Dezful

نویسندگان [English]

  • Ehsan Eslamizadeh 1
  • Mehran Javaheri Baboli 1
  • Simin Dehghan Madiseh 2
1 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran, POBox: 1915
2 Fisheries Research Institute, Agricultural Research and Training Organization, Ahwaz, PO Box: 866-61645
چکیده [English]

This research intended to study species composition of zooplankton in warm water fish ponds. Therefore, information about the structure and dynamics of zooplankton communities was collected from three fish ponds raising common carp together with Chinese carp (also called grass carp) in Dezful from late February 2014 to late September 2015. Zooplankton samples were taken from Ponds 1, 2, and 3 using 100μ mesh plankton nets. At each Station, 20 liters of water was filtered by the nets and poured into one-liter containers, the samples were fixed in 4% formalin and transferred to the laboratory, and the plankton was identified using valid identification keys. During the research, the physical and chemical parameters of the water in the Ponds (pH, concentrations of nitrate, phosphate, and ammonia, salinity, EC, hardness, dissolved oxygen, turbidity, and temperature) were measured to study their effects on the diversity and density of the phytoplankton. In pond 2, the maximum number of zooplankton (1313.38/l) was observed from late September to late October and the minimum (zero per liter) from late March to late April and from late April to late May. Among the identified species, Trichocera sp. had the largest number (6/l), the most frequently observed class (80.46%) were the Rotifers and the most frequently identified species Trichocera sp. In pond 1, the maximum number of zooplankton was counted from late August to late September and the minimum from late March to late April, and again the Rotifers with five species and 87.71% of the total population were the most often observed and, similar to Pond 2, the most frequently found species was Trichocera sp. In Pond 3, the largest number of zooplankton was counted from late May to late June and the smallest from late April to late May. As in the other two Ponds, the Rotifers with 70.27% of the total population and 5 species were the most often observed zooplankton, with the Brachionus sp. the most often identified class. No correlation was found between the identified zooplankton and the physical and chemical parameters of the water in the ponds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zooplankton
  • Fish ponds
  • Density
  • Species diversity