بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدی (تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین)، صفات تیپ (عمق بدن، زاویه ­داربودن، نگه ­دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان) و صفات تولیدمثلی (روزهای باز و سن اولین زایش) و صفت طول عمر تولیدی بودند. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درست ­نمایی توسط نرم ­افزارwombat انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی شیر، تولید پروتئین شیر به ­ترتیب 0/28، 0/49، 0/42 و وراثت پذیری سن اولین زایش و روزهای باز به ­ترتیب 0/69 و 0/07 و وراثت پذیری صفات عمق بدن، زاویه­ داربودن، نگه ­دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان به ­ترتیب 0/27، 0/25، 0/12، 0/05 و 0/36 و وراثت پذیری طول عمر تولیدی 0/2 برآورد گردید. همبستگی ژنتیک ی بین صفات تولید شیر و تولید چربی 0/12 و همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین 05 /0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهای باز و سن اولین زایش 0/21 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی صفات تیپ  بین 0/51- تا 0/72 و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ بین 0/19- تا 0/22 برآورد گردید. بیش ­ترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن 0/7 و بیش ­ترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بدن و عمق پستان 0/51- برآورد گردید. همبستگی­ های ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدی، تولیدمثلی ، تیپ و طول عمر تولیدی در دامنه 0/51- (طول عمر تولیدی و تولید پروتئین) تا 0/63(سن اولین زایش و تولید چربی) برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در محدوده 0/3- تا 0/39 متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی قوی و نامطلوب بین صفات تولیدی و تولیدمثلی، طراحی برنامه ­های انتخاب  در  گاوهای  شیری  براساس  ترکیبی  از این صفات توصیه می ­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic analysis of some type, production, reproduction and longevity traits in Isfahan province Holsteins

نویسندگان [English]

 • Reza Seyedsharifi 1
 • Qumars Karrari niri 1
 • Nemat Hedayat Evrigh 1
 • Jamal seifdavati 1
 • Mehdi Bohlouli 2
1 Dept of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili
2 Dept of Animal Science, Faculty of Agriculture,Tabriz of University
چکیده [English]

In this study, records of  7 herd first lactation dairy cows were used. Data was collected from 2003 to 2013 by Aria Delta gene and during this study were evaluated. Traits in this study included production (milk, fat, protein yield), type (body depth, angularity, support udder, , fore udder attachment, udder depth) and reproductive (open days and age at first calving) and length of productive life traits. Data analysis was performed by restricted maximum likelihood procedure using wombat software. Heritability estimates of milk, fat, protein yield, , 0.28, 0.49, 0.42 and heritability of age at first calving and open days 0.69, 0.07 and heritability of body depth, angularity, support udder, fore udder attachment, udder depth, respectively, 0.27, 0.25, 0.12, 0.05 and 0.36 respectively and heritability was estimated length of productive life 0.2. . Genetic correlations were between milk and fat yield and genetic correlation between milk and protein yield 0.12 and 0.05 respectively. Genetic correlations between of open days and age at first calving traits 0.21 respectively. Genetic correlations among type traits in the range of -0.51  to 0.72 and phenotypic correlation between type traits in the range of -0.19 to 0.22, respectively. The greatest positive genetic correlation was estimated between body depth and angularity 0.7 and the highest negative genetic correlation between the body depth and udder depth -0.51. The estimated genetic correlations between production, reproductive and length of productive life traits ranged from -0.51 (length of productive life traits and protein yeild) to 0.63 (age at first calving and fat yield). Considering negative genetic correlation between production and reproduction traits, planning of selection programs in dairy cows based on a combination of production and reproduction traits is recommendable. Genetic correlations variable among type traits and longevity in the range 0.01 to 0.39.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dairy cow
 • Production traits
 • Reproduction traits
 • Type trait
 • Longevity
 • Genetic parameters