بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدی (تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین)، صفات تیپ (عمق بدن، زاویه ­داربودن، نگه ­دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان) و صفات تولیدمثلی (روزهای باز و سن اولین زایش) و صفت طول عمر تولیدی بودند. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درست ­نمایی توسط نرم ­افزارwombat انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی شیر، تولید پروتئین شیر به ­ترتیب 0/28، 0/49، 0/42 و وراثت پذیری سن اولین زایش و روزهای باز به ­ترتیب 0/69 و 0/07 و وراثت پذیری صفات عمق بدن، زاویه­ داربودن، نگه ­دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان به ­ترتیب 0/27، 0/25، 0/12، 0/05 و 0/36 و وراثت پذیری طول عمر تولیدی 0/2 برآورد گردید. همبستگی ژنتیک ی بین صفات تولید شیر و تولید چربی 0/12 و همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین 05 /0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهای باز و سن اولین زایش 0/21 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی صفات تیپ  بین 0/51- تا 0/72 و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ بین 0/19- تا 0/22 برآورد گردید. بیش ­ترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن 0/7 و بیش ­ترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بدن و عمق پستان 0/51- برآورد گردید. همبستگی­ های ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدی، تولیدمثلی ، تیپ و طول عمر تولیدی در دامنه 0/51- (طول عمر تولیدی و تولید پروتئین) تا 0/63(سن اولین زایش و تولید چربی) برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در محدوده 0/3- تا 0/39 متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی قوی و نامطلوب بین صفات تولیدی و تولیدمثلی، طراحی برنامه ­های انتخاب  در  گاوهای  شیری  براساس  ترکیبی  از این صفات توصیه می ­گردد.

کلیدواژه‌ها