شناسائی مولکولی و آنالیز فیلوژنی زوانتارین ها براساس نشانگر ITS- rDNA در جزیره لارک، خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

راسته Zoantharia (Zoantharian) یکی از راسته­ های بسترزی شاخه گزنه ­سانان (Cnidarian) می­ باشد که پراکنش وسیعی در مناطق آبسنگی خلیج ­فارس دارند. مطالعه حاضر  اولین بررسی تنوع زیستی این راسته با استفاده از نشانگر هسته ­ای (ITS- rDNA) در خلیج­ فارس  می ­باشد. بدین منظور پانزده کلنی جمع ­آوری شده از جزیره لارک از آزمایشگاه بیولوژی دریا واحد علوم و تحقیقات تهران تهیه شد. DNA نمونه­ ها با استفاده از کیت Bio Basic INC استخراج شد. سپس واکنش زنجیره ­ای پلی مراز با استفاده از آغازگر­های اختصاصی زوانتارین جهت تکثیر قطعه ژنی ITS- rDNA انجام شده و محصولات به ­دست آمده توالی ­یابی شدند. داده ­ها با استفاده از نرم­ افزارهای  MEGA5 و MrBayes آنالیز شدند. نتایج بررسی فیلوژنی توالی­ های به ­دست آمده از نشانگر هسته­ ای حاکی از وجود سه گونه Zoanthus sansibaricus، Palythoa aff. mutukiوPalythoa tuberculosa در این منطقه می­ باشد که بررسی پیشین با استفاده از نشانگر میتوکندریایی را تأیید کرد. از آن­ جایی­ که ITS کپی­ های متعدد اینتراژنومیک دارد و در نتیجه دارای تنوع بالایی می­ باشد، برخلاف نشانگرهای میتوکندریایی نمی­ توان به ­عنوان DNA barcode استفاده شود ولی استفاده از آن به یقین می ­تواند در تأیید صحت اطلاعات به­ دست آمده از نشانگرهای میتوکندریایی بسیار کارآمد باشد.  توالی ­های به ­دست آمده از نمونه­ های خلیج ­فارس تفاوت قابل ملاحظه­ ای با توالی­ های نمونه ­های مشابه در سایر مناطق جهان داشتند. در این راستا بایستی تأثیر شرایط اکولوژیک خلیج­ فارس بر جهش ژنی در زوانتارین­ ها بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها