تنوع گونه ای کنه های خاکزی راسته Mesostigmata پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

به ­منظور تعیین فراوانی و تنوع کنه ­های خاکزی، نمونه­برداری ­های منظم و تصادفی از نقاط مختلف از عمق 25 سانتی ­متری خاک محوطه پردیس دانشگاهی ارومیه از اسفند­ماه 1392 تا اواخر بهمن ­ماه 1393 صورت گرفت. تعداد گونه ­ها و تعداد افراد هر گونه با توجه به زمان نمونه ­برداری آن ­ها ثبت و به ­وسیله­­ این اطلاعات، شاخص ­های تنوع گونه ­ای، غنای گونه ­ای و رده­ غالبیت کنه­ ها با استفاده از فرمول­های متداول محاسبه گردیدند. در این تحقیق برای راسته Mesostigmata ­13 گونه از 12 جنس متعلق به 7 خانواده جمع ­آوری و شناسایی شدند که گونه Rhodacarus epigynialisShealsاز خانواده­ Rhodacaridaeو جنس Urodiaspis sp. از خانواده­Urodinychidae برای استان آذربایجان­ غربی و شش گونه Androlaelaps casalis Berlese و Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbek از خانواده­ Lealapidae، Pachylaelaps resinae Kargاز خانواده­ Pachylaelapidae، Amblyseius meridionalis Berlese وTyphlodromus bagdasarjani Wainstein and Arutunjanاز خانواده Phytoseiidaeو Parasitus hyalinus Willmann از خانواده Parasitidae برای شهرستان ارومیه جدید می ­باشند. شاخص شانن-­واینر که تحت تاثیر غنای گونه ­ای و افزایش تعداد گونه ­های جامعه قرار دارد و در پژوهش حاضر بین صفر تا 1/78(دامنه­ تغییرات)بوده و بالاترین تنوع را در خرداد­ماه و کم ­ترین را در زمستان دارد. شاخصغالبیت سیمسون که به ­شدت متوجه فراوانی نسبی گونه ­های غالب در نمونه است، دارای دامنه تغییرات بین صفر تا  0/357 بوده و بالاترین مقدار مربوط به شهریور­ماه است. در بررسی گونه غالب  P. resinea از خانواده Pachylaelapidae با 24/24 درصد بیش ­ترین فراوانی و گونه ­هایR. epigynialis، Euseius sp.و Urodiaspis spهر کدام با 33 /0 کم ­ترین فراوانی را داشته­ اند.

کلیدواژه‌ها