تنوع گونه ای کنه های خاکزی راسته Mesostigmata پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

به ­منظور تعیین فراوانی و تنوع کنه ­های خاکزی، نمونه­برداری ­های منظم و تصادفی از نقاط مختلف از عمق 25 سانتی ­متری خاک محوطه پردیس دانشگاهی ارومیه از اسفند­ماه 1392 تا اواخر بهمن ­ماه 1393 صورت گرفت. تعداد گونه ­ها و تعداد افراد هر گونه با توجه به زمان نمونه ­برداری آن ­ها ثبت و به ­وسیله­­ این اطلاعات، شاخص ­های تنوع گونه ­ای، غنای گونه ­ای و رده­ غالبیت کنه­ ها با استفاده از فرمول­های متداول محاسبه گردیدند. در این تحقیق برای راسته Mesostigmata ­13 گونه از 12 جنس متعلق به 7 خانواده جمع ­آوری و شناسایی شدند که گونه Rhodacarus epigynialisShealsاز خانواده­ Rhodacaridaeو جنس Urodiaspis sp. از خانواده­Urodinychidae برای استان آذربایجان­ غربی و شش گونه Androlaelaps casalis Berlese و Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbek از خانواده­ Lealapidae، Pachylaelaps resinae Kargاز خانواده­ Pachylaelapidae، Amblyseius meridionalis Berlese وTyphlodromus bagdasarjani Wainstein and Arutunjanاز خانواده Phytoseiidaeو Parasitus hyalinus Willmann از خانواده Parasitidae برای شهرستان ارومیه جدید می ­باشند. شاخص شانن-­واینر که تحت تاثیر غنای گونه ­ای و افزایش تعداد گونه ­های جامعه قرار دارد و در پژوهش حاضر بین صفر تا 1/78(دامنه­ تغییرات)بوده و بالاترین تنوع را در خرداد­ماه و کم ­ترین را در زمستان دارد. شاخصغالبیت سیمسون که به ­شدت متوجه فراوانی نسبی گونه ­های غالب در نمونه است، دارای دامنه تغییرات بین صفر تا  0/357 بوده و بالاترین مقدار مربوط به شهریور­ماه است. در بررسی گونه غالب  P. resinea از خانواده Pachylaelapidae با 24/24 درصد بیش ­ترین فراوانی و گونه ­هایR. epigynialis، Euseius sp.و Urodiaspis spهر کدام با 33 /0 کم ­ترین فراوانی را داشته­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity of Mesostigmatid edaphic mites in Pardis of Urmia University

نویسندگان [English]

  • shahram mirfakhraie
  • Dorna Babri-nagade
  • Edris Badiee
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, PO Box: 165
چکیده [English]

In order to identifying and to determine the abundance and diversity of edaphic mites, regular and random sampling from various depths of soil up to 25 cm from March 2014 to February 2015 took place at the area of Urmia University. The number of species and number of individuals per species were recorded according to sampling time. With this data, Diversity indexes, Species richness and Domination class were calculated. In this research, 13 species from 12 genera belonging to 7 Families were collected and identified, among them Rhodacarus epigynialis Sheals (Rhodacaridae) and Urodiaspis sp. (Urodinychidae) were new records for West-Azerbaijan Province and six species include Androlaelaps casalis Berlese (Lealapidae), Cosmolaelaps lutegiensis Shcherbek (Lealapidae), Pachylaelaps resinae Karg (Pachylaelapidae), Amblyseius meridionalis Berlese (Phytoseiidae), Typhlodromus bagdasarjani Wainstein and Arutunjan (Phytoseiidae),  Parasitus hyalinus Willmann (Parasitidae)  were new records for urmia City. The Shannon-Wiener’s diversity index which is affected by species richness and increase in the number of species community, ranging between zero to 1.78, (variability rang) and was the highest variety in June and lowest in winter. Simpson dominance index, extremely dependent on relative abundance of dominant species in the sample and in this study ranges from 0.357 to zero which related to September and the winter respectively. The dominant species, P.  resinea of the family Pachylaelapidae with 24.24 percent is the most frequent and species R. epigynialis, Euseiues sp. , Urodiaspis sp. have the least abundant in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Acari
  • Mesostigmata
  • Urmia University