پراکنش آلودگی شپش سر Pediculus humanus capitis در مدارس دخترانه متوسطه جنوب شرق استان تهران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

      شپش سر،Pediculus humanus capitis (De Geer 1767) شایع­ ترین نوع شپش از نوع انگلی در جهان است. با توجه به اهمیت شپش سر در بهداشت عمومی و شیوع آن در استان­ های مختلف کشور، در این مطالعه درصد آلودگی به شپش سر در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه شهرهایجنوب­ شرق استان تهران در شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک، جوادآباد و پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­برداری به ­صورت تصادفی و در فصول پائیز و زمستان 93 تا بهار 94 انجام گرفت. در این راستا درصد آلودگی به شپش سر، هم ­چنین میانگین جمعیت شپش به تفکیک مراحل مختلف رشدی محاسبه و از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان­ دهنده اختلاف معنی ­دار میان شهرهای مورد مطالعه بود. شهرهای ورامین (5/84 درصد) و قرچک (4/79 درصد) با کم­ ترین درصد آلودگی و پاکدشت با بیش ­ترین درصد آلودگی (13/16 درصد) شناسایی شدند. هم ­چنین جمعیت شپش سر با توجه به حجم جامعه مورد نمونه ­برداری در شهر ورامین (6/56±30/8 شپش) با اختلاف معنی­ دار نسبت به سایر شهرها در بالاترین سطح قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of head lice Pediculus humanus capitis infection in high school girls of eastern south of Tehran province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghandali 1
  • Neda Kheradpir 2
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
1 Department of Biology, Faculty of Life Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University of Varamin, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Unit, Islamic Azad University of Varamin, Iran
چکیده [English]

Head lice, Pediculus humanus capitis (De Geer 1767) is the most common parasitic lice in the world. Regarding to the importance of sanitation in public health and its distribution throughout the country, the present study was conducted to assess the distribution of head lice in high school girls of south eastern part of Tehran province in five cities, Varamin, Gharchak, Pakdasht, Pishva and Javadabd. Samples were taken randomly through winter to spring 2015. The infection rate of head lice and mean number of the head lice population, for each developmental stage were calculated and statistically analyzed. The results showed significant difference of infection rate among the studies cities; as Varamin (5.84%) and Gharchak (4.79%) had the lowest infection rate and Pakdasht (13.16%) showed the highest infection. Moreover, based on the samples population, head lice population showed the highest level in Varamin (lice30.8±6.56) with significant difference which would be due to higher population of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pediculus humanus capitis
  • Pediculus
  • Distribution
  • Eastern south of Tehran province