تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا (Hyssopus officinalis) بر رشد Saccharomyces cerevisiae

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب

چکیده

تحقیفات نشان داده است که نانوذرات اکسیدروی فعالیت ضدمیکروبی قوی برعلیه ریزاندامگان دارند. هم­ چنین اثرات ضدمیکروبی مناسبی از عصاره گیاه زوفا (Hyssopus officinalis ) گزارش شده است. در تحقیق حاضر اثرات عصاره زوفا و نانوذرات اکسیدروی به­ صورت منفرد و هم در حالت ترکیب عصاره با نانوذرات بر روی سلول ­های مخمرهای تک سلولیSaccharomyces cerevisiae مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا عصاره گیاه زوفا استخراج و سپس ترکیب آن با نانو ذرات اکسید روی صورت گرفت. نتایج نشان داد که عصاره گیاه زوفا در غلظت 0/02 میلی­ گرم در میلی­ لیتر دارای غلظت موثر است و به ­تدریج با افزایش غلظت موجب کاهش تعداد سلول­ های مخمر شد (0/05>p). نانوذرات اکسید روی در غلظت 0/005 میلی­ گرم در میلی ­لیتر دارای غلظت موثر بوده و به ­تدریج موجب کاهش تعداد سلول ­های مخمر شد. این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید روی در غلظت­ های 0/04 و 0/06 میلی­ گرم در میلی­ لیتر باعث تحریک رشد در سلول­ های مخمری شد (0/05>p). نانوذرات در غلظت 0/0016 میلی­ گرم در میلی ­لیتر و نانوذرات اکسیدروی با 0/0012 میلی ­گرم در میلی ­لیتر عصاره گیاه زوفا به­ تدریج موجب کاهش تعداد سلول­ های مخمر شد. هم­ چنین تحریک رشد سلول­ های مخمر در غلظت ­های 0/04 میلی­ گرم در میلی­ لیتر نانوذرات اکسیدروی با 0/03 میلی­ گرم در میلی­ لیتر عصاره گیاه زوفا مشاهده شد (0/05>p).

کلیدواژه‌ها