تاثیرات فرایند پرورش میگو بر کیفیت آب خروجی و برخی از خصوصیات زیستی دو گونه کشتی چسب Amphibalanus amphitrite (Darwin 1854) و اویستر (1778 Saccostrea cucullata (Born

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده ی علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. صندوق پستی: 1983969411

2 پژوهشکده میگو کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

طی فرایند پروش میگو آلاینده ­های مختلفی تولید و به ­همراه پساب از استخرهای پرورش خارج می شود. در این پژوهش تاثیرات سایت پرورش میگو شیف در استان بوشهر بر کیفیت آب خروجی از استخرها و نیز بر برخی از خصوصیات زیستی کشتی چسب Amphibalanus amphitrite و  اویستر  Saccostrea cucullata که در مجاورت این سایت حضور دارند مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج، فرایند پرورش میگو باعث کاهش کیفیت آب می ­شود. دما، شوری، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک و کلروفیل a در کانال خروجی اختلاف معنی ­داری با مقادیر ثبت شده برای این فاکتورها در کانال ورودی نشان دادند. میانگین نیتروژن کل (میلی ­گرم بر لیتر)، فسفر کل (میلی­ گرم بر لیتر) و کلروفیل a (میکروگرم بر لیتر) در آب ورودی به­ ترتیب 0/03±0/78، 0/01±0/07 و 0/76±11/83 به ثبت رسید که در ابتدای کانال خروجی به ­ترتیب به 0/30± 2/57، 0/03 ± 0/20 و 0/33 ± 17/16 و در انتهای کانال خروجی  به ­ترتیب به  0/03 ± 2/38،  0/0 ± 0/15 و 0/68 ± 16/31 رسید. تراکم کشتی ­چسب­ ها در ابتدای کانال خروجی به ­طور معنی­ داری بالاتر از تراکم این گونه در کانال ورودی بود درحالی که تفاوتی بین تراکم اویسترها در ایستگاه ­های مختلف دیده نشد. با این وجود طول و وزن اویسترها و کشتی ­چسب های ساکن در کانال خروجی به ­طور معنی­ داری بالاتر از افراد هم گونه در کانال ورودی بود. به ­نظر می ­رسد افزایش بار مواد آلی در استخرها و در نتیجه در پساب خروجی با افزایش مواد غذایی در دسترس برای این دو گونه صافی­ خوار باعث افزایش تراکم کشتی­ چسب­ ها و طول و وزن هر دو گونه در مقایسه با ایستگاه شاهد (کانال ورودی) شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of shrimp culture on water quality and some biological aspects of barnacle, Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) and oyster, Saccostrea cucullata (Born, 1778)

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Kohan 1
  • Ali Nasrolahi 1
  • Khosrow Aienjamshid 2
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 1
1 Department of Aquatic Biology and Biotechnology, Faculty of life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, G. C., Evin, Tehran, ]Iran, 1983969411
2 Head of Pollution division at Iran Shrimp Research Center
چکیده [English]

Aquaculture industry has substantially grown during the last decades. The remarkable growth of aquaculture in general and shrimp culture in particular has resulted in introduction of high load of organic and inorganic pollutants to the ecosystems adjacent to culture sites. In the present study, impacts of the shrimp culture in Shif shrimp culture site, in Bushehr province, on water quality and some biological characteristics of Amphibalanus amphitrite and Saccostrea cucullata were studied during culture season in 2016. Shrimp culture process caused significant changes in temperature, salinity, total ammonia nitrogen, total nitrogen, total phosphorus and chlorophyll a concentration. The high concentration of nutrients and thus food availability has, apparently, caused an increase in A. amphitrite density and the average length and weight of both A. amphitrite and S. cucullata that were exposed to the farm effluents. Management strategies such as bioremediation should be applied to reduce the adverse environmental effects of shrimp culture sites on their adjacent ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp culture
  • Effluent
  • Oyster
  • Barnacle
  • Persian Gulf