تنوع ریزماهواره ای ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

کپور معمولی (Cyprinus carpio) یکی از مهم ­ترین گونه­ های ماهیان استخوانی بومی با ارزش اقتصادی بالا می ­باشد. بازسازی ذخایر این ماهی از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه­ ماهیان انجام می ­گیرد که این امر می­ تواند موجب تغییراتی در تنوع ژنتیکی این گونه با ارزش گردد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کپورمعمولی در رودخانه قره ­سو، خلیج گرگان و هم­ چنین تالاب گمیشان بوده که جهت انجام کار از تعداد 90 ماهی نمونه ­برداری و DNA آن ­ها با استفاده از کیت­ های مخصوص  (Gene All Tissue and Tissue plus sv mini) طبق دستورالعمل شرکت سازنده استخراج گردید. جهت PCR از پنج جفت جایگاه ریزماهواره MFW20,MFW2,MFW17,MFW7,MFW16) استفاده شد که تمامی آن­ ها چندشکلی نشان دادند. تعداد آلل ­ها­، هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ­ترتیب در محدوده 17-7، 0/78-0/14 و 0/90-0/76 به ­دست آمد. متوسط Fst به ­عنوان شاخصی از تمایز ژنتیکی، 0/05 به ­دست آمد. در بررسی تعادل هاردی - واینبرگ از 15 آزمون مورد بررسی 14 نمونه انحراف معنی ­داری از تعادل را نشان دادند. نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام نیز نشان داد که نمونه ­های مورد بررسی احتمالاً متعلق به یک جمعیت
می ­باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microsatellite diversity of common carp (Cyprinus carpio) in Golestan coasts

نویسندگان [English]

  • Azadeh sadat Hosseyni
  • Ali Shabani
  • Hadis Kashiri
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

Common carp (Cyprinus carpio) is one of the most important native bony fish species with high economic value . Stock rebuilding the fish is done through artificial reproduction and release of baby fish, that can cause disturb genetic diversity of this valuable species. The aim of this study was to evaluate genetic diversity of common carp in the river Gharehsou, Gorgan Gulf and also Gomishan wetland,That to do the work of 90 fish samples and DNA was extracted. The PCR was used by five pairs of microsatellite loci (MFW20, MFW2, MFW17, MFW7, MFW16), which All of them were polymorphic. The number of alleles, observed and expected heterozygosity in the range of 17-7, 0/87-0/14 and 0/90-0/76, respectively. Fst average as an indicator of genetic differentiation obtained, 0/05. In reviewing Hardy - Weinberg equilibrium test of the 15 studied 14 samples showed significant deviations from equilibrium. The results of the draw cluster analysis showed that the samples studied belong to populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic diversity
  • population
  • Microsatellite
  • Carp