مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجه های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین در استان کرمان

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجه­ های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام گردید. به ­منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت. در مرحله اول آزمایش ترکیب شیمیایی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت. درصد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا کم ­تر بود ولی میزان ADF و NDF کنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار بیش ­تر بود. در مرحله دوم آزمایش اثر کنجاله­ ها بر میزان مصرف ماده خشک، متابولیت های خونی و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمایش مرحله دوم تعداد 8 راس گاو شیری تازه زای هلشتاین براساس تولید شیر 305 روز دوره قبل، شکم زایش (شکم دوم تا پنجم) و تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و به ­صورت تصادفی به دو گروه و چهار گاو در هر گروه تقسیم شدند. گاوهای انتخاب شده از روزهای 5 تا 56 پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و پروتئین یکسان تغذیه شدند، تیمار یک حاوی 15 درصد کنجاله سویا (بدون استفاده از کنجاله گوار) و تیمار دو حاوی 15 درصد کنجاله گوار (بدون استفاده از کنجاله سویا) بود.براساس نتایج آزمایش تفاوت معنی داری بین گلوکز پلاسمای گاوها مشاهده نگردید (0/05<p) ولی تفاوت ­های جزیی بین تیمارها مشاهده گردید.گلوکز خون در تیمار 15 درصد کنجاله گوار نسبت به تیمار دیگر افزایش یافت. اثر تیمارهای آزمایشی باعث بروز اختلاف معنی ­داری بین آنزیم آسپارتات ترانس آمیلاز پلاسما نگردید. البته تیمار 15 درصد کنجاله گوار نسیت به تیمار شاهد باعث افزایش عددی این آنزیم شد. آنالیز آماری داده­ها بیانگر این بود که تیمار 15 درصد کنجاله گوار دارای پایین ­ترین درصد چربی شیر بود که با سنتز پروتئین شیر رابطه مثبتی دارد. اما در میزان شیر تولیدی روزانه اختلاف معنی ­داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر کنجاله گوار می ­تواند جایگزین مناسبی برای بخش پروتئینی جیره باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of replacing guar meal with soybean on blood parameters and milk production factors of Holstein dairy cow in Kerman province

نویسندگان [English]

  • Farzad Amiri Nasab
  • Kamran Zand
  • Kazem Karimi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin branch- Pishva, Islamic Azad University of Varamin, Iran
چکیده [English]

A present study was carried out to determine the effects of replacing guar meal with soybean on blood parameters and milk production factors of Holstein dairy cow. Experiments were conducted in two stages to compare the nutritional quality of guar meal with soybean meal in diets of Holstein cows. In the first stage chemical composition were evaluated for two this meals. In the second stage meal effect were examined on the parameters of feeding behavior, and blood metabolites and milk production of lactating Holstein cows. Eight Holstein cows were selected based on milk production of 305 days ago, parturition and the expected date of birth for the second step of test and randomly divided into two groups, 4 cows in each group. Selected cows were fed with feed containing protein and energy the same treatment containing 15% soybean meal (without the use of guar meal) and two treatments with 15% guar meal (without the use of soybean meal) from 5 to 56 days postpartum. Crude protein, crude fat and ash guar meal was lower than soybean meal, but the ADF and NDF in soybean meal was higher than guar meal. Based on results, there was not observed significant difference between plasma glucose cattle (0.05 <p) but minor differences was observed between two treatments. Blood glucose increased in 15% guar meal treatment compared to the other treatments. Effects of treatments did not caused significant difference between plasma amylase aspartate enzymes between treatments. However, guar meal treated 15 percent to control gender was an increase in the number of these enzymes. Statistical analysis of the data showed that the treatment with the lowest fat percentage has a positive relationship with milk protein synthesis. But statistically, in the daily production of milk were observed significant differences between treatments. Based on results of this study, guar meal is a suitable alternative for protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guar meal
  • Holstein dairy cow
  • Blood metabolites
  • Milk production