مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجه های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین در استان کرمان

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجه­ های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام گردید. به ­منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت. در مرحله اول آزمایش ترکیب شیمیایی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت. درصد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا کم ­تر بود ولی میزان ADF و NDF کنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار بیش ­تر بود. در مرحله دوم آزمایش اثر کنجاله­ ها بر میزان مصرف ماده خشک، متابولیت های خونی و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمایش مرحله دوم تعداد 8 راس گاو شیری تازه زای هلشتاین براساس تولید شیر 305 روز دوره قبل، شکم زایش (شکم دوم تا پنجم) و تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و به ­صورت تصادفی به دو گروه و چهار گاو در هر گروه تقسیم شدند. گاوهای انتخاب شده از روزهای 5 تا 56 پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و پروتئین یکسان تغذیه شدند، تیمار یک حاوی 15 درصد کنجاله سویا (بدون استفاده از کنجاله گوار) و تیمار دو حاوی 15 درصد کنجاله گوار (بدون استفاده از کنجاله سویا) بود.براساس نتایج آزمایش تفاوت معنی داری بین گلوکز پلاسمای گاوها مشاهده نگردید (0/05<p) ولی تفاوت ­های جزیی بین تیمارها مشاهده گردید.گلوکز خون در تیمار 15 درصد کنجاله گوار نسبت به تیمار دیگر افزایش یافت. اثر تیمارهای آزمایشی باعث بروز اختلاف معنی ­داری بین آنزیم آسپارتات ترانس آمیلاز پلاسما نگردید. البته تیمار 15 درصد کنجاله گوار نسیت به تیمار شاهد باعث افزایش عددی این آنزیم شد. آنالیز آماری داده­ها بیانگر این بود که تیمار 15 درصد کنجاله گوار دارای پایین ­ترین درصد چربی شیر بود که با سنتز پروتئین شیر رابطه مثبتی دارد. اما در میزان شیر تولیدی روزانه اختلاف معنی ­داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر کنجاله گوار می ­تواند جایگزین مناسبی برای بخش پروتئینی جیره باشد.

کلیدواژه‌ها