بررسی انتخاب زیستگاه بهاره آهو کوهی (Gazella gazella) در جزیره فارور، خلیج فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران

چکیده

انتخاب زیستگاه آهو کوهی در جزیره فارور، بهار 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مثل  درصد پوشش و ارتفاع  گیاهان علفی، ارتفاع و قطر درخت آکاسیا، فاصله از نزدیک­ ترین لکه­ های گیاهی، صخره ­ای و درصد شیب در پلات­ های مستقر در اطراف گروه­ های سرگین (نقاط حضور گونه) اندازه­ گیری و با پلات ­های عدم حضور (تصادفی) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­ داری بین مناطق حضور و عدم حضور از لحاظ برخی متغیرهای زیستگاهی وجود دارد (0/05>p). در واقع این گونه مناطقی با درصد پوشش گیاهی علفی و مرتفع را که دارای درختان آکاسیای مرتفع و قطور هستند، ترجیح می ­دهد. آزمون تجزیه به مولفه­ های اصلی مشخص کرد که درصد پوشش  گیاهان علفی و ارتفاع درختان آکاسیا مهم­ ترین متغیرهای زیستگاهی موثر در انتخاب زیستگاه این گونه هستند. نتایج نشان داد از لحاظ انتخاب زیستگاه بین سه چشم­ انداز کوه، تپه ماهور و دشت اختلاف معنی­ داری وجود ندارد (0/14=p). با افزایش قطر و ارتفاع آکاسیای اثر حمایتی آن به ­عنوان پناه گرمایی و چتر سایه انداز برای این گونه بیش ­تر می­ شود. درصد بالای پوشش گیاهی علفی و مرتفع نقش به ­سزایی را در تامین آب و مواد معدنی برای گونه در فصل بهار فراهم می ­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecology of Mountain Gazelle ( Gazella gazella) in Faror Island, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Shirin Aghanajafizadeh
  • Leila Salari
Department of Environment, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran
چکیده [English]

Habitat selection of Mountain Gazelle (Gazella  gazella) in  Faror Island, Spring 2014, was studied. Habitat variables such as, percentage cover and height of grass,  Height and diameter of Acacia sp, Distance to the nearest plant patch, rock and slope percent in plots around pellet group (present points) was measured and compared with absent plots. The results showed significant difference between present and absent area in some habitat variables (P<0.05). In fact this species prefer shows percentage cover of grass, height of Acacia sp are most important habitat variables in habitat selection of this species. The results showed from habitat selection aspect is not significant difference between mountain, hills and flat landscapes (p=0.14).  With increasing diameter and height of Acacia sp, protection effect for thermal cover and shadow umbrellas w is more.  High percentage cover and height of grass have important role for provide water and mineral materials for this species in spring season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat variables
  • Mountain Gazelle
  • Faror Island
  • Persian Gulf