بررسی انتخاب زیستگاه بهاره آهو کوهی (Gazella gazella) در جزیره فارور، خلیج فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران

چکیده

انتخاب زیستگاه آهو کوهی در جزیره فارور، بهار 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مثل  درصد پوشش و ارتفاع  گیاهان علفی، ارتفاع و قطر درخت آکاسیا، فاصله از نزدیک­ ترین لکه­ های گیاهی، صخره ­ای و درصد شیب در پلات­ های مستقر در اطراف گروه­ های سرگین (نقاط حضور گونه) اندازه­ گیری و با پلات ­های عدم حضور (تصادفی) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­ داری بین مناطق حضور و عدم حضور از لحاظ برخی متغیرهای زیستگاهی وجود دارد (0/05>p). در واقع این گونه مناطقی با درصد پوشش گیاهی علفی و مرتفع را که دارای درختان آکاسیای مرتفع و قطور هستند، ترجیح می ­دهد. آزمون تجزیه به مولفه­ های اصلی مشخص کرد که درصد پوشش  گیاهان علفی و ارتفاع درختان آکاسیا مهم­ ترین متغیرهای زیستگاهی موثر در انتخاب زیستگاه این گونه هستند. نتایج نشان داد از لحاظ انتخاب زیستگاه بین سه چشم­ انداز کوه، تپه ماهور و دشت اختلاف معنی­ داری وجود ندارد (0/14=p). با افزایش قطر و ارتفاع آکاسیای اثر حمایتی آن به ­عنوان پناه گرمایی و چتر سایه انداز برای این گونه بیش ­تر می­ شود. درصد بالای پوشش گیاهی علفی و مرتفع نقش به ­سزایی را در تامین آب و مواد معدنی برای گونه در فصل بهار فراهم می ­کند.

کلیدواژه‌ها