اثر تغذیه پوسته پسته بر روی آنزیم‌های کبدی، فراسنجه‌های لیپیدی و پروتئینی خون در بره‌های نر نژاد فراهانی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر پوست پسته روی برخی از فراسنجه‌های خونی در بره‌های نژاد فراهانی انجام شد. تحقیق مذکور در بخش علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. پانزده بره نر در سه گروه پنج رﺃسی به­ عنوان گروه شاهد و گروه‌های آزمایشی در قالب طرح کاملاَ تصادفی انتخاب شدند و به­ مدت 90 روز انجام شد. پوست پسته مرطوب در برابر نور خوشید خشک شد و سپس آسیاب گردید. مقدار پوست پسته در گروه شاهد، تیمار یک و تیمار دو به­ ترتیب صفر، 12/5 و 25 درصد جیره را تشکیل می‌داد. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایشی و شاهد هیچ­ گونه تفاوت معنی ­دار بین متابولیت‌های خونی شامل گلوکز، آلانین آمینوترانسفراز، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، VLDL،BUN  و آلکالین فسفاتاز مشاهده نمی ­شود. اما در آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلبومین و پروتئین کل تفاوت معنی‌داری بین تیمار دو و سایر گروه‌های آزمایشی مشاهده شد (0/01>P). میزان مصرف ماده خشک با افزایش پوست پسته در تیمار دو به­ طور معنی ­داری کاهش یافت اما در تیمار یک اثر معنی­ داری بین گروه شاهد و تیمار یک مشاهده نشد. به ­طورکلی می‌توان نتیجه­ گیری کرد که با افزایش سطح پوست پسته به 25 درصد، کاهش معنی‌داری در ماده خشک مصرفی مشاهده می ­شود.

کلیدواژه‌ها