اثر تغذیه پوسته پسته بر روی آنزیم‌های کبدی، فراسنجه‌های لیپیدی و پروتئینی خون در بره‌های نر نژاد فراهانی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر پوست پسته روی برخی از فراسنجه‌های خونی در بره‌های نژاد فراهانی انجام شد. تحقیق مذکور در بخش علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. پانزده بره نر در سه گروه پنج رﺃسی به­ عنوان گروه شاهد و گروه‌های آزمایشی در قالب طرح کاملاَ تصادفی انتخاب شدند و به­ مدت 90 روز انجام شد. پوست پسته مرطوب در برابر نور خوشید خشک شد و سپس آسیاب گردید. مقدار پوست پسته در گروه شاهد، تیمار یک و تیمار دو به­ ترتیب صفر، 12/5 و 25 درصد جیره را تشکیل می‌داد. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایشی و شاهد هیچ­ گونه تفاوت معنی ­دار بین متابولیت‌های خونی شامل گلوکز، آلانین آمینوترانسفراز، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، VLDL،BUN  و آلکالین فسفاتاز مشاهده نمی ­شود. اما در آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلبومین و پروتئین کل تفاوت معنی‌داری بین تیمار دو و سایر گروه‌های آزمایشی مشاهده شد (0/01>P). میزان مصرف ماده خشک با افزایش پوست پسته در تیمار دو به­ طور معنی ­داری کاهش یافت اما در تیمار یک اثر معنی­ داری بین گروه شاهد و تیمار یک مشاهده نشد. به ­طورکلی می‌توان نتیجه­ گیری کرد که با افزایش سطح پوست پسته به 25 درصد، کاهش معنی‌داری در ماده خشک مصرفی مشاهده می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pistachio hull feeding on some quality parameters on Farahani breed rams

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khodaei
  • Mohammad Hossein Moradi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University
چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effect of different dietary Pistachio hull supplement on blood metabolites in Farahani sheep breed lambs. This study was conducted at the research farm of the department of Animal Science, Faculty of Agricultural and Natural Resources of Arak University. Fifteen rams were used in a completely randomized design (CRD) with 3 groups consisting control and two other treatments. Wet pistachio hull first were completely dried in the sun and then were ground. Sundried pistachio by-product contained twigs, skins, bony shells and leaves. These groups contained 0, 12.5(T1) and 25(T2) percent dietary supplemented with pistachio hull respectively. The results showed that no significant differences were observed between treatments and control group for glucose, total protein, ALT, ALK,. AST, albumin and total protein were significant between control and treatments) P<0/01). Dry matter intake decreased significantly with increasing pistachio in T2, But no effect was observed between T1 and control groups. The result showed, dry matter intake decreased significantly with increasing pistachio

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio hull
  • blood parameters
  • Farahani breed lamb