برآورد تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال ( 1776 ,Caracal caracal Schreber) در استان فارس

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف برآورد تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال (Caracal caracal, Schreber, 1776) به­ منظور تعیین ارزش حمایتی این گونه منحصربه ­فرد در نواحی بیابانی و نیمه ­بیابانی استان فارس انجام شده است. در این مطالعه، تعداد 198 نفر از خانوارهای محلی در استان فارس که در مجاورت زیستگاه این گونه، یعنی پناهگاه حیات ­وحش بختگان و منطقه حفاظت شده بهرام گور هستند به­ روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه ­ای شامل: مشخصات جمعیت شناسی، سوالات آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حمایت از گونه کاراکال بود. پس از جمع­ آوری داده­ ها، نتایج با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصاد سنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش نشان داد که، 57/6 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار محلی برای حمایت از گونه کاراکال، به ­ترتیب معادل با 50747/39 و 608975/14 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، عضویت در سازمان­ های زیست محیطی، شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating willingness to pay of local communities in Fars province for protection of Caracal (Caracal caracal, Schreber, 1776)

نویسندگان [English]

  • Omid Tabiee
  • Mohsen Gerami
Natural Resources Group, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to determine the willingness to pay (WTP) of local communities in Fars province for the protection of Caracal(Caracal caracal, Schreber, 1776), rare species. In this study, 198 local people in Fars province were near the Bakhtegan wildlife refuge and Bahram-e-Gur protect are as a one habitat of Caracal, chosen via the simple random sampling and interviews face to face. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their awareness and willingness to pay for protection of Caracal. Subsequently, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (8) Software. Result showed that, 57.6 percent of the local people had positive willingness to pay for protection of Caracal. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of Caracal was estimated 50747.93 RLs (1.66 $) and 608975.14 RLs (19.97 $) respectively. Furthermore, the result showed that the literacy level, membership in environmental organization, species recognize and bid have statistical significant effects on willingness to pay for Caracal rare species protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Protection
  • Rare species
  • Caracal
  • Fars province