بررسی اکولوژیکی سواحل بحرکان با استفاده از شاخص های AMBI و Bentix

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

مطالعه حاضر به منظور شناسایی ماکروبنتوزها وکیفیت اکولوژیکی سواحل بحرکان در خلیج فارس با استفاده ازشاخص های H`، AMBI و Bentix انجام شده است. نمونه برداری فصلی از رسوبات 15 ایستگاه در سواحل بحرکان به وسیله گرب ون وین با سطح مقطع 0/027 متر مربع از تابستان 1393 تا بهار 1394 انجام شد. به طور کلی در این تحقیق 53 خانواده و 77 جنس/گونه از جوامع بنتیک شناسایی شده است. ماکروبنتوزهای شناسایی شده بر اساس میزان حساسیت شان به افزایش استرس ها و آلودگی های محیطی در 5 گروه اکولوژیکی طبقه بندی شده اند. بیش ترین و کم ترین تراکم ماکروبنتوزها به ترتیب در فصول زمستان و تابستان مشاهده شده است. بیش ترین میزان فراوانی به ترتیب مربوط به شکم پایان با 65 درصد، دوکفه ای ها با 13 درصد، پرتاران با 9 درصد نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها بوده است. در این مطالعه جنس Pyrgohydrobia sp. درتمام فصول غالب بوده است. به دلیل حضور فراوان جنس های Pyrgohydrobia sp. ،   Tornatina sp.، Eulima sp. و Melanela sp. تنوع کاهش یافته است. طبق نتایج مطالعه حاضر شاخص AMBI از کارآیی خوبی برای ارزیابی اکولوژیکی سواحل بحرکان برخوردار می باشد. البته نتایج شاخص های دیگر نیز به عنوان تکمیل کننده می توانند مفید واقع شوند. به طورکلی بر اساس میانگین سالانه مقادیر شاخص های مورد مطالعه سواحل بحرکان در وضعیت آلودگی اندک تا آلودگی متوسط ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها