بررسی اکولوژیکی سواحل بحرکان با استفاده از شاخص های AMBI و Bentix

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

مطالعه حاضر به منظور شناسایی ماکروبنتوزها وکیفیت اکولوژیکی سواحل بحرکان در خلیج فارس با استفاده ازشاخص های H`، AMBI و Bentix انجام شده است. نمونه برداری فصلی از رسوبات 15 ایستگاه در سواحل بحرکان به وسیله گرب ون وین با سطح مقطع 0/027 متر مربع از تابستان 1393 تا بهار 1394 انجام شد. به طور کلی در این تحقیق 53 خانواده و 77 جنس/گونه از جوامع بنتیک شناسایی شده است. ماکروبنتوزهای شناسایی شده بر اساس میزان حساسیت شان به افزایش استرس ها و آلودگی های محیطی در 5 گروه اکولوژیکی طبقه بندی شده اند. بیش ترین و کم ترین تراکم ماکروبنتوزها به ترتیب در فصول زمستان و تابستان مشاهده شده است. بیش ترین میزان فراوانی به ترتیب مربوط به شکم پایان با 65 درصد، دوکفه ای ها با 13 درصد، پرتاران با 9 درصد نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها بوده است. در این مطالعه جنس Pyrgohydrobia sp. درتمام فصول غالب بوده است. به دلیل حضور فراوان جنس های Pyrgohydrobia sp. ،   Tornatina sp.، Eulima sp. و Melanela sp. تنوع کاهش یافته است. طبق نتایج مطالعه حاضر شاخص AMBI از کارآیی خوبی برای ارزیابی اکولوژیکی سواحل بحرکان برخوردار می باشد. البته نتایج شاخص های دیگر نیز به عنوان تکمیل کننده می توانند مفید واقع شوند. به طورکلی بر اساس میانگین سالانه مقادیر شاخص های مورد مطالعه سواحل بحرکان در وضعیت آلودگی اندک تا آلودگی متوسط ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Survey with Using Macrobenthic Community, AMBI and Bentix Indices in Bahrekan Coast

نویسندگان [English]

 • Parvane Shoukat 1
 • Laleh Mosavi dehmordi 1
 • Fariba Noedoost 2
 • Mehdi Banaee 1
 • Seyyed Mohammad Bagher Nabavi 3
 • Mohammad Mohiseni 1
 • Behzad Nematdoust haghi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Khuzestan, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Khuzestan, Iran
3 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Khoramshahr University of Marine Science Technology, 64119-43175, Khoramshahr, Khozestan Province, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to identify macrobenthic fauna and to assess ecological status of  Bahrekan coast in Persian Gulf, by using AMBI, H`& Bentix indices. Seasonal sampling was done in 15 stations from Summer 2014 to Spring 2015 by using Van veen grab (0/027 m2). In this study 53 families and 77 genus/species of macrobenthos were identified. According to the sensitivity to an increasing stress gradient, macrobenthos are classified into 5 ecological groups. The maximum and minimum density has been observed during winter and summer respectively.The highest number of  individuals belonged to gastropoda (65 %), bivalvia (13 %) and polychaeta (9 %) respectively. In present study Pyrgohydrobia sp. was dominant in all seasons  and also due to the presence of dominant species such as Pyrgohydrobia sp. , Tornatina sp. , Eulima sp. and  Melanela sp.  diversity index was low.  According to the results of annual mean of different indices used in present study, Bahrekan coast are classified as slightly to moderately polluted.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bahrekan coast
 • Ecological status
 • AMBI & Benthix indices
 • Macrobenthos