تبارزایی خفاش‌های دم موشی جنس Rhinopma (خانواده Rhinopomatidae) در ایران براساس ژن D-loop

نوع مقاله : جانورشناسی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

خفاش ­های دمموشی جنس Rhinopoma به‌عنوان قدیمی‌ترین کلاد خردخفاشان زنده محسوب می‌شوند. گونه‌های این جنس در نواحی گرم استوایی یا نیمه‌استوایی دنیای قدیم، شمال وغرب آفریقا، خاورمیانه، لوانت، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، هندوستان، تایلند و سوماترا ساکن هستند. برای بررسی روابط تبارشناسی اعضای این جنس از ژنD-Loop استفاده شد. در این مطالعه 36 نمونه از مناطق مختلف جمع ­آوری و برای استخراجDNA مورداستفاده قرار گرفت. بعد از تکثیرقطعهموردنظر و توالی‌یابی، هم ­ردیفی انجام شدو توالی بهطول 577 نوکلئوتید به­ دست آمد. میانگین ترکیب نوکلئوتیدهای A، C، T و G، به‌ترتیب برابر35/23%،24/16%،28/60% و12/01%بود. از تعداد577جایگاه، 168 جایگاه متغیر که 148 جایگاه از نظر پارسیمونی حاوی باراطلاعاتی (parsimony informative) بود. نتایج به­ دست آمده در این مطالعه وجود سه گونه R. microphyllum، R. hardwickei و R. muscatellum در ایران را تایید نمود. هم ­چنین مطالعه تبارزایی سه گونه جنس Rhinopoma نشان داد که R. microphyllumو R. muscatellum تاکسون‌های خواهریمی ­باشند که این حالت با رابطه R. hardwickeiو R. muscatellum که براساس تشابه اندازه بدن و مورفولوژی بینی به‌عنوان نزدیک‌ترین تاکسون‌ها به‌هم درنظر گرفته می‌شوند، در تناقض است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogeny of the mouse-tailed bats genus Rhinopoma (Family: Rhinopomatidae) in Iran based on mitochondrial D-loop gene

نویسنده [English]

  • Vahid Akmali
Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The mouse-tailed bats genus Rhinopoma traditionally are considered as one of the most ancient living microchiropteran clade. The species of this genus inhabiting arid and subtropical regions of the Old World including North-western Africa, Middle East, Levant, Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Thailand and Sumatra. Mitochondrial D-loop gene was used for phylogenetic relationship in this genus. In this study we collected 36 samples from different localities for DNA analysis. After amplification and sequencing of sightly fragment, the sequence lengths were 577 bp and the mean base composition was: A (35.23%), C (24.16%), T (28.60%), and G (12.01%). From 577 sites, 168 polymorphic sites were recorded that 148 from one were parsimony informative. Results showed that genus Rhinopoma in Iran includes three species (eg.  R. microphyllum, R. muscatellum and R. hardwickei). Also, phylogenetic survey showed that the sister status of the R. microphyllum and R. muscatellum phylogroups contradicts with traditional arrangements of the family where R. hardwickii and R. muscatellum are considered as the most closely related taxa based on similarities in narial morphology and body size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microchiroptera
  • Phylogeny
  • Mouse-tailed bat
  • Echolocation
  • Control region