اثر توام روی و عصاره هیدروالکلی گل سیر بر میزان گلوکز و انسولین سرم در موش های صحرایی نر دیابت شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

عنصر روی تاثیرات مفیدی درحیوانات دیابتی دارد. تأثیر مثبت گیاه سیر در کاهش میزان قند خون یا عوارض ناشی از دیابت نیز گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر درمانی ترکیب سولفات روی با عصاره گل سیر بر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش ­های صحرایی نر بود. تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n)، گروه شاهد نرمال، که درطول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آن­ ها نرمال سالین تزریق شد، گروه کنترل مثبت (دیابتی شده به­ وسیله  استرپتوزوتوسین با دوز 40 میلی ­گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز پانزدهم) و گروه تیمار، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز  360  میلی­ گرم بر لیتر و سولفات روی با دوز 36 میلی­گرم بر لیتر در آب آشامیدنی به ­صورت ترکیبی در یک دوره تیمار 45 روزه بعد از دیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفتند. داروی استرپتوزوتوسین با دوز 40 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن به­ صورت درون صفاقی بعد از تیمار تزریق شد. میزان هورمون انسولین از طریق روش رادیوایمنواسی با کیت­ های ویژه و قند خون، از روش آنزیمی  رنگ سنجی اندازه­ گیری شدند. میزان سرمی هورمون انسولین در گروه تحت تیمار نسبت به کنترل افزایش معنی­ داری (0/001>p) را نشان داد. میزان قند خون گروه تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­ داری (0/05>p) را  نشان داد. نتایج به­ دست آمده بیانگر آن است که دریافت ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی به­ صورت درمانی باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون در دیابت القایی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها