اثر توام روی و عصاره هیدروالکلی گل سیر بر میزان گلوکز و انسولین سرم در موش های صحرایی نر دیابت شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

عنصر روی تاثیرات مفیدی درحیوانات دیابتی دارد. تأثیر مثبت گیاه سیر در کاهش میزان قند خون یا عوارض ناشی از دیابت نیز گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر درمانی ترکیب سولفات روی با عصاره گل سیر بر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش ­های صحرایی نر بود. تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n)، گروه شاهد نرمال، که درطول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آن­ ها نرمال سالین تزریق شد، گروه کنترل مثبت (دیابتی شده به­ وسیله  استرپتوزوتوسین با دوز 40 میلی ­گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز پانزدهم) و گروه تیمار، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز  360  میلی­ گرم بر لیتر و سولفات روی با دوز 36 میلی­گرم بر لیتر در آب آشامیدنی به ­صورت ترکیبی در یک دوره تیمار 45 روزه بعد از دیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفتند. داروی استرپتوزوتوسین با دوز 40 میلی­ گرم بر کیلوگرم وزن بدن به­ صورت درون صفاقی بعد از تیمار تزریق شد. میزان هورمون انسولین از طریق روش رادیوایمنواسی با کیت­ های ویژه و قند خون، از روش آنزیمی  رنگ سنجی اندازه­ گیری شدند. میزان سرمی هورمون انسولین در گروه تحت تیمار نسبت به کنترل افزایش معنی­ داری (0/001>p) را نشان داد. میزان قند خون گروه تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­ داری (0/05>p) را  نشان داد. نتایج به­ دست آمده بیانگر آن است که دریافت ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی به­ صورت درمانی باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون در دیابت القایی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined effect of Zinc and garlic flowers extract on serum glucose and insulin levels in diabetic rats by streptozotocin

نویسندگان [English]

  • Vahid Hasanvand
  • Namdar Yousefvand
Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Zinc has beneficial effects in diabetic animals. The positive effects of garlic in lowering blood sugar and side effects of diabetes have been reported.The aim of this study was to investigate the therapeutic effect of zinc sulfate combined with garlic flower extract on serum glucose and insulin levels in diabetic rats induction by streptozotocin (STZ). 21 adult male Wistar rats were divided into 3 groups (n=7), Normal control group, which received regular food and water during 45 days and on 15th day were injected normal saline, the positive control group (diabetic by STZ at a dose 40mg/kg on the fifteenth day), and treatment group, receiving combined of flowers garlic extract at a dose 360mg/Lit and zinc sulfate at a dose 36mg/lit in drinking water during 45-days treatment period after induced diabetes. STZ (40mg/kg intraperitoneally) was injected after treatment. The insulin hormone measured by radioimmunoassay with special kits and blood glucose measured by using enzymatic colorimetric methods. Serum level of insulin in the treatment group increased significantly (p<0.001), compared to the control group respectively.Blood sugar levels in treatment groups showed a significant decreasing (p<0.001) compared to the control group. The results showed that a combination of garlic flowers extract and zinc sulfate as therapeutic agents in induced diabetes give rise to increasing of insulin and decreasing of blood glucose.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Zinc
  • Garlic flowers
  • Streptozotocin
  • Rats